THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi. bổ sung, ngành nghề hợp tác xã).

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);
- Quyết định của Hội đồng quản trị hợp tác xã và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 

Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

Thời hạn giải quyết : 07 ngày làm việc.

Lệ phí :           30.000 đồng/1 lần.

Đính kèm :    

10.doc

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.