Quy trinh Cấp phép cải tạo, sửa chữa công trình có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn NSNN 
New Page 1

Quy trinh Cấp phép cải tạo, sửa chữa công trình có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn NSNN

 

1. Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ, gồm :

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (02 bản chính theo mẫu);

- Một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (02 bản sao hợp lệ);

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (01 bản sao hợp lệ);

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đầu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (03 bộ chính);

- Ảnh chụp hiện trạng công trình;

- Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao hợp lệ);

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các công trình quy định tại khỏan 3, điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 202/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (01 bản sao hợp lệ);

- Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân thực hiện công việc thiết kế (01 bản sao hợp lệ).

3. Quy trình giải quyết TTHC:

Số TT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Tiếp nhận hồ sơ, nếu hợp lệ, đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng KT-HT

1/2

ngày

02

Phòng KT-HT

Kiểm  tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Lập các thủ tục chuyển Văn phòng trình UBND huyện ký phê duyệt.

- Chưa phù hợp thì trong thời hạn 05 ngày có văn bản trả lời cho đơn vị nộp hồ sơ.

15 ngày

03

Văn phòng

 

- Kiểm tra, trình UBND huyện ký cấp phép

03 ngày

 

04

Phòng KT-HT

- Nhận lại hồ sơ và hoàn thiện thủ tục theo quy định;

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết qua Bộ phận Một huyện huyện.

01 ngày

05

Bộ phận Một cửa huyện

- Giao trả kết quả theo phiếu hẹn

1/2 ngày