New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị xét tặng cho tập thể, tặng (hoặc truy tặng) cho cá nhân danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

Thành phần hồ sơ:

- 06 Tờ trình của đơn vị trình UBND cấp huyện;

- 06 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị;

- 06 Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng của cá nhân, tập thể (có mẫu đính kèm);

- 06 Nếu là đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải có thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế tỉnh;

 

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.