New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Thủ tục đề nghị tặng “Huân chương độc lập” các hạng tặng (truy tặng) cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ )

Thành phần hồ sơ:

- 05 Tờ trình của đơn vị trình UBND cấp huyện;

- 05 Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

- 05 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng;

- 05 Bản sao có chứng thực các quyết định (liên quan đến thời gian xét khen) đã được UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng đính theo hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.