New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” khen thưởng thành tích thường xuyên hoặc đột xuất

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ )

Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp khen thưởng thường xuyên:

+ 05 Tờ trình của đơn vị trình Chủ tịch huyện.

+ 05 Biên bản  họp xét khen thưởng Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng đơn vị;

+ 05 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho cá nhân (có mẫu đính kèm);

+ 05 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể ( có mẫu đính kèm);

+ 05 Nếu là đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải có thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế tỉnh.

- Trường hợp khen thưởng đột xuất

+ 05 Tờ trình của đơn vị trình UBND huyện.

+ 05 Bản tóm tắt thành tích của cơ quan đơn vị quản lý trực tiếp các cá nhân, tập thể (ghi rõ hành động thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng)

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.