New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

 

 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

Thành phần hồ sơ:

- 02 Tờ trình của đơn vị trình UBND huyện;

- 02 Biên bản họp bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị;

- 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của các tập thể (có mẫu đính kèm);

 

- Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.