New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH


 Tên thủ tục: Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

Thành phần hồ sơ:

- 02 Tờ trình của đơn vị  trình UBND huyện;

- 02 Biên bản họp bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - khen thưởng đơn vị;

- 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng của các cá nhân (có mẫu đính kèm);

- 02 Đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

- 02 Bản sao có chứng thực các quyết định khen thưởng; quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” có liên quan đến thời gian xét khen;

 

Thời hạn giải quyết : Cấp huyện: 10 ngày làm việc; cấp tỉnh: Không quy định

Lệ phí :    Không

Đính kèm : file mẫu báo cáo thành tích

 

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.