New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Thủ tục Xét đề nghị làm nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

 

Tên thủ tục: Thủ tục xét đề nghị làm nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

Cơ quan thực hiện: UBND huyện (Phòng Lao động Thương binh và xã hội)

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị xây dựng nhà ở (tự viết);

- 01 Tờ trình của UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết : 40 ngày làm việc

Lệ phí :  Không

Đính kèm :        Không

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.