New Page 1

QUY TRÌNH

Thành lập trường Tiểu học ngoài công lập

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.

- Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- UBND          :           Ủy ban nhân dân

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- GCN             :           Giấy chứng nhận

- QT                 :           Quy trình

- TT                 :           Thủ tục

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008

- BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả

- HS                 :           Hồ sơ

- CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức

- CQ                :           Cơ quan

- CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước

- TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- VB                :           Văn bản

- CV                :           Công văn

- TTr                :           Tờ trình

- QĐ                :           Quyết định

- MHK            :           Mô hình khung

5. NỘI DUNG

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập trường (Có xác nhận địa phương nơi cư trú của người đứng tên mở trường; có ý kiến của UBND xã, phường, thị trấn nơi trường đặt trụ sở);

- Luận chứng khả thi: Quy mô phù hợp mạng lưới trường, lớp và nhu cầu học tập, chăm sóc, giáo dục tại địa phương; tổ chức nhân sự: cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị: địa điểm đặt trường, diện tích, cơ cấu khối công trình phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng... đảm bảo theo thiết kế theo quy chuẩn trường học; tài chính: vốn pháp định, kinh phí hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Đề án tổ chức và hoạt động: Mục đích thành lập, mục tiêu  nhiệm vụ; kế hoạch phương hướng hoạt động: Loại hình trường, tên trường, địa điểm; tên tổ chức, tên cơ quan chủ quản mở trường; cơ cấu tổ chức bộ máy: Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy, đối tượng tuyển sinh; cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy; chương trình giảng dạy; quy mô phát triển trường, lớp trong vòng 5 năm; kinh phí hoạt động; đề nghị;

- Hồ sơ nhân sự gồm:

+ Danh sách trích ngang và lý lịch của chủ trường (Hội đồng quản trị).

+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự (Bản sao văn bằng chứng chỉ).

+ Danh sách giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.

- Hồ sơ về nhà đất: Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa  thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường;

- Văn bản xác nhận khả năng tài chính do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết góp vốn đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường;

- Cam kết của chủ trường về việc xây dựng trường tương ứng với quy mô trong vòng 5 năm;

- Dự thảo “Nội quy tổ chức và hoạt động của trường”.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

f) Lệ phí: Không .

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hội đồng quản trị phải là những người có vốn xây dựng trường; số lượng thành viên không quá 11 người trong đó có Chủ tịch, Thư ký và thành viên.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có quốc tịch Việt Nam, có phẩm, chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có sức khỏe, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục tiểu học ít nhất 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý.

- Hiệu trưởng là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên; chấp hành đúng chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và ; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

- Giáo viên, nhân viên là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bằng trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên; chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của ; có phẩm chất, đạo đức tốt,  thương yêu và tôn trọng trẻ em; sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.

- Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;

- Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lý và sinh lý lứa tuổi học sinh.

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các điều 17, điều 18 và điều 33 của điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ sở vật chất trang bị theo quy định tại chương VI điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Qui chế thiết bị giáo dục trong trường Mầm non, trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

2.

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng GDĐT

31

3.

Ký tờ trình đề nghị thành lập trường

Lãnh đạo phòng

01

4.

Thẩm định thủ tục, trình UBND huyện

Phòng Nội vụ

10

5.

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

UBND huyện

02

6.

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

*Ghi chú:

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

- Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

- Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

- Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

- Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1.     

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Phòng GDĐT

1 năm

2.     

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng GDĐT

Lâu dài

3.     

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng GDĐT

Lâu dài

4.     

Quyết định hành chính

Phòng GDĐT

Lâu dài