Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ quy định là bản sao: nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu

- 01 Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu kèm theo);

- 01 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực theo quy định;

+ Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu: Phải có Hợp đồng mua bán nhà ở của tổ chức, cá nhân mua nhà ở ký với doanh nghiệp. Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì có thêm bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- 01 Giấy phép xây dựng đối với các loại tài sản gắn liền với đất hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt trừ trường hợp tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư (01 bản sao).

- 01 bản sao Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

- Trường hợp người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có văn bản chứng minh sự thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc tài sản gắn liền với đất được thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao).

Thời hạn giải quyết : Trong ngày làm việc, nếu hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc kế tiếp.

Lệ phí :  Thị trấn : 50.000 đồng/lần, các xã : 30.000 đồng/lần

Đính kèm : file mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (mẫu 01/ĐKTC); trang bổ sung Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (mẫu 06/BSTC) - Thông tư số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT.