Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

 

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ)

 

Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:

+ 01 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu kèm theo);

+ 01 Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm:

+ 01 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu kèm theo);

+ 01 Bản gốc  Giấy chứng nhận đã cấp;

+ 01 Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

Lệ phí :  Lệ phí cấp GCN : 50.000 đồng/1 giấy (trường hợp có tài sản gắn liền với đất), 10.000 đồng/ 1 giấy (trường hợp không có tài sản gắn liền với đất).

Đính kèm : file mẫu Đơn đăng ký biến động (mẫu 09/ĐK) - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.