Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

 

Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ).

 

Thành phần hồ sơ:

- 02 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế;

- 01 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp thì bên nhận chuyển nhượng kê khai và cam kết tổng diện tích đất nông nghiệp đã nhận chuyển nhượng đang sử dụng để xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; trường hợp nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa thì bên nhận chuyển nhượng phải có văn bản chứng minh hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

- Trường hợp bên chuyển nhượng là đồng bào dân tộc thiểu số thì phải có văn bản xác nhận đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của UBND tỉnh.

Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc (trường hợp xác nhận biến động vào giấy chứng nhận), 20 ngày làm việc (trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

Lệ phí :  Lệ phí cấp GCN : 25.000 đồng/lần (trường hợp có tài sản gắn liền với đất), 10.000 đồng/lần (trường hợp không có tài sản gắn liền với đất)

Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động : 10.000/lần

Đính kèm :        Không