Hội trại tòng quân đợt 1 năm 2015 
New Page 1

HỘI TRẠI TÒNG QUÂN ĐỢT 1 NĂM 2015

 

Cổng trại của các đơn vị:

 

Cổng trại của đơn vị UBND huyện Huyện ủy

 

Cổng trại của đơn vị An Nhơn

 

Cổng trại của đơn vị Công An huyện - Y Tế

 

Cổng trại của đơn vị Đạ Kho

 

Cổng trại của đơn vị Đạ Lây

 

Cổng trại của đơn vị Đạ Pal

 

Cổng trại của đơn vị Hà Đông

 

Cổng trại của đơn vị Hương Lâm

 

Cổng trại của đơn vị Mỹ Đức

 

Cổng trại của đơn vị Quảng Trị

 

Cổng trại của đơn vị Quốc Oai

 

Cổng trại của đơn vị Thị Trấn

 

Cổng trại của đơn vị Triệu Hải

 

Trò chơi