Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể Thao 
New Page 1

I.Thông tin cơ quan:

 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5B –  Thị trấn Đạ Tẻh

Điện thoại: 0633.880.340

Email: ttvhttdateh@lamdong.gov.vn

 

II. Công chức lãnh đạo cơ quan

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Quang Thiện

Giám đốc

0948375277

thienlq@lamdong.gov.vn

2

Trịnh Thế Vang

Phó Giám đốc

0919086835

vangtt@@lamdong.gov.vn

3

Quách Ngọc Hiếu

Phó Giám đốc

0918.910.501

hieuqn@lamdong.gov.vn

4

Phạm Công Tám

Phó Giám đốc

0919052520

tampc@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thảo

Viên chức

6

Cấn Thị Phương Anh

Viên chức

7

Lại Thị Hằng

Viên chức

8

Nguyễn Thị Phượng

Viên chức

9

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Viên chức

10

Trần Văn Phương

Viên chức

11

Lê Minh

Viên chức

12

Lê Tất Các

Viên chức

13

Phạm Minh Tú

Viên chức

14

Lê Thị Kim Thoa

Viên chức

15

Nguyễn Quyến

Nhân viên

16

Trần Anh Tuấn Vũ

Nhân viên

17

Nguyễn Văn Thăng

Nhân viên

18

Dư Văn Tuấn

Nhân viên

19

Nguyễn Thị Cẩm

Nhân viên

20

Nguyễn Thành Nghiệp

Nhân viên

21

Ngô Quốc Trường

Nhân viên

22

Đinh Ngọc Long

Nhân viên

23

Nguyễn Đình Thành

Nhân viên

24

Vũ Văn Tâm

Nhân viên

25

Tô Thị Bích Phượng

Nhân viên

 

III. Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Văn hóaThông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh (sau đây gọi tắt là Trung tâm VHTT&TT huyện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm VHTT&TT huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh (sau đây gọi tắt là UBND huyện), chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm  tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

3. Trung tâm VHTT&TT huyện có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin và thể thao ở các xã, thị trấn.

5. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện và thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao.

 

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch công tác của huyện, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện khi được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

3. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng;

4. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

5. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

6. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi của huyện;

7. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

8. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

9. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp sóng, phát các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật. Sản xuất các chương trình trang địa phương về phát thanh và truyền hình, tin bài cộng tác trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

10. Quản lý, vận hành các Đài phát lại truyền hình, Đài phát sóng truyền thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài phát thanh cấp xã trên địa bàn.

11. Quản lý viên chức, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.