New Page 1

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

 

 Đang cập nhật ...

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Ông Tôn Thiện Đồng

Điện thoại: 0902802777

Email: Đang cập nhật ...

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Bà Phạm Thị Thu Hường

Điện thoại: 0633709838

Email: huongptt@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Họ và tên: Ông Trần Văn Ký

Điện thoại: 0910069618

Email: KyTV@lamdong.gov.vn

PHÓ BAN KT-XH VÀ PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN HUYỆN HUYỆN HUYỆN HUYỆN

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Định

Điện thoại: Đang cập nhật ...

Email: Đang cập nhật ...