Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm 
New Page 1Hội nghị đã đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển văn hóa – xã hội của huyện. Công tác Khoa học – công nghệ áp dụng nhiều mô hình khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hoạt động giáo dục – đào tạo thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2015 – 2016 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của ngành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao. Nhờ các biện pháp chủ động kiểm soát, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn. Các hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, y dược tư nhân được tăng cường quản lý. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở bước đầu được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế. Tình trạng học sinh bỏ học còn diễn ra; chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Việc tham gia mua bảo hiểm y tế trong học sinh gặp khó khăn, tình trạng nợ đọng BHXH vẫn còn kéo dài ở một số doanh nghiệp tư nhân. Hiệu quả công tác giảm nghèo chưa bền vững. Tình trạng sinh con thứ 3 có dấu hiệu tăng cao. Ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở chăn nuôi gia súc còn diễn ra. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị trong khối và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Hội nghị đã thông qua các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của các ngành trong khối trong thời gian tới như sau: ngành Giáo dục – đào tạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường công tác đảm bảo duy trì sĩ số; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Ngành Y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng; đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách và người có công trong các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên; tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn hướng tới kỷ niệm 30 năm huyện Đạ Tẻh hình thành và phát triển...