MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh 
New Page 2

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh.

Địa chỉ: Tổ dân phố 1A thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633880366

Email: ubmttqdateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Bà Nguyễn Thị Vân

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại: 0919604733

Email: vannt@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

2

Ông Trần Viết Dũng

Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại: 0937105668

Email:    dungtran@lamdong.gov.vn

 

Triển khai các hoạt động trong BTT

3

Bà Nguyễn Thị Loan

Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại: 01239670567

Email:

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

QUY ĐỊNH

Về Tổ chức, hoạt động của cơ quan và

chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc cơ quan

Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện Đạ Tẻh

__________________

           

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 15/6/1999 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VII thông qua;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ – CP ngày 9/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Để tăng cường công tác tổ chức, hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, công chức trong cơ quan có hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận hàng năm và nhiệm kỳ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện đề ra. Ban Thường trực (BTT) Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh ban hành Quy định về Tổ chức, hoạt động của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh gồm có: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực, 01 cán bộ tổng hợp- phong trào, 01 văn thư - thủ quỹ, 01 kế toán, 01 bảo vệ.

Điều 2. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1.Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bầu ra, có nhiệm vụ tổ  chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN huyện và các chủ trương công tác của Ủy ban MTTQVN cấp trên; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, có trách nhiện tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; quan hệ phối hợp với cấp ủy cơ sở để giải quyết những công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.

- Thường xuyên tiếp thu, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương.Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước.

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên. Xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác cụ thể với cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên trên cơ sở quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

- Chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức và chủ trì các kỳ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; hướng dẫn và tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt nam. Xét, quyết định khen thưởng những tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận từng đợt, hàng năm hoặc trong từng lĩnh vực công tác Mặt trận.

- Tổ chức quản lý, điều hành bộ máy giúp việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; xây dựng và ban hành Quy chế, Nội quy quản lý của cơ quan để thực hiện Quy chế Dân chủ trong cơ quan Nhà nước.

2. Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:               

Bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  do BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trực tiếp quản lý và điều hành. Thực hiện chức năng làm tham mưu, tổng hợp và phục vụ thông qua các nhiệm vụ cụ thể sau :

- Tiếp nhận các loại công văn đến, dự thảo và trình ký các loại công văn đi, cập nhật vào sổ sách và lưu trữ các loại văn bản theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp toàn bộ tình hình, số liệu liên quan đến hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện theo chỉ đạo của BTT trên cơ sở đó tham mưu cho BTT những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được BTT phân công.

-  Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm toàn bộ tài sản, phương tiện, máy móc thiết bị và các vật dụng khác được Nhà nước giao cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quản lý, sử dụng và do chính cơ quan mua sắm trang bị hoặc được tặng cho.

- Tổ chức tốt việc phục vụ công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo giao dịch của BTT như đánh máy, in ấn, đảm bảo phương tiện đi công tác, tiếp dân, phục vụ các điều kiện để chuẩn bị các hội nghị, phục vụ việc ăn, nghỉ của khách đến liên hệ công tác…

-  Giúp BTT chỉ đạo xây dựng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có nếp sống văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, lao động có kỷ luật và hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong việc tiếp xúc với nhân dân, thực hành tiết kiệm và thực hiện quyết định 129/2007/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về văn hoá công sở.

CHƯƠNG II

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

2. Phụ trách công tác cán bộ, theo dõi để giúp BTT củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện và Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư.

3. Phụ trách đối tượng đại diện các tầng lớp nhân sỹ, trí thức, công thương gia, gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài, các cá nhân tiêu biểu, qua đó giúp BTT tăng cường mối liên hệ để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

4. Chỉ đạo công tác thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, sơ kết, tổng kết các điển hình tốt trong phong trào thi đua.

5. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Hội Người Cao tuổi; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Người Cao tuổi ở cơ sở.

6. Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”, thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy; hướng dẫn việc xây dựng khu dân cư không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, văn hoá trong tham gia giao thông. Theo dõi công tác quốc phòng và quân sự địa phương.

7. Trực tiếp chỉ đạo Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, phụ trách Quỹ Vì người nghèo và quỹ Cứu trợ của huyện.Theo dõi công tác xoá đói giảm nghèo và chỉ đạo giám sát các các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

8. Trực tiếp giữ mối liên hệ với thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

9. Làm chủ tài khoản và điều hành kinh phí hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

10.Chủ trì các hội nghị của Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

11. Phụ trách địa bàn các xã : Đạ Pal, Quảng Trị, Triệu Hải.

             Điều 4. Ông Trần Viết Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm giải quyết những công việc hàng ngày của Ban Thường trực. Tiếp nhận và nghiên cứu các công văn đến và dự kiến nội dung, biện pháp triển khai trước khi trình bày với Chủ tịch, với Ban Thường trực ( đối với những công việc thuộc thẩm quyền của BTT) để tổ chức thực hiện. Thay mặt Chủ tịch điều hành mọi công việc khi Chủ tịch vắng mặt.

2. Phụ trách công tác tuyên huấn, trực tiếp xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các cơ quan để hướng dẫn nội dung tuyên truyền cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở theo kế hoạch hàng năm đã được Ban Thường trực thông qua.

3. Trực tiếp quan hệ với các tổ chức thành viên để xây dựng các chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Huyện ủy, Chương trình hành động và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND huyện liên quan đến hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và nhiệm vụ công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ( trừ những lĩnh vực công tác do Chủ tịch phụ trách).

4. Theo dõi và phụ trách công tác Dân tộc, tham mưu cho BTT xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giám sát thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Theo dõi và phụ trách công tác Tôn giáo, hướng dẫn, giúp đỡ Ban Đoàn kết Công giáo, Ban Đại diện Phật giáo và các tổ chức tôn giáo khác thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên thực hiện các chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà Nước; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, của Ban Công tác mặt trận ở thôn, khu phố.

6. Theo dõi việc thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế, xã hội như thu ngân sách, xây dựng cư sở hạ tầng và phúc lợi xã hội ở cơ sở, hoạt động xã hội hoá giáo dục, y tế, thực hiện các chính sách xã hội ở địa phương để báo cáo với BTT, qua đó tham mưu cho Thường trực huyện ủy, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới thực hiện.

7. Chủ trì một số hội nghị của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khi được Chủ tịch ủy quyền ( hoặc Chủ tịch đi vắng).

8. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên tịch trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm.Theo dõi và chỉ đạo triển khai kế hoạch liên tịch với ngành Thuế.

9. Phụ trách địa bàn các xã: Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn.

             Điều 5: Ông Đinh Ngọc Luyến, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.Chuẩn bị các văn bản, nội dung, chương trình, các điều kiện phục vụ các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các hội nghị chuyên đề khác.

2. Phụ trách công tác Dân chủ - Pháp luật; trực tiếp theo dõi cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”.

3. Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp tình hình, kết quả tiếp xúc cử tri để báo cáo theo quy định.

4. Hướng dẫn và theo dõi công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt cấp xã theo quy định.

5. Quản lý và chỉ đạo hoạt động bộ phận giúp việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.Thừa lệnh Chủ tịch để quản lý, điều hành và khai thác cơ sở vật chất hiện có để phục vụ cho hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

6. Theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Được ký một số loại văn bản như giấy mời, báo cáo và những văn bản khác khi được Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy quyền.

7. Phụ trách địa bàn các xã: Hà Đông, Mỹ đức, Quốc Oai.

             Điều 6: Bà Phạm Thị Yến Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trực tiếp xây dựng các dự thảo báo cáo tháng, quý, năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, dự thảo các chương trình, kế hoạch hoạt động thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQViệt Nam huyện, của BTT để BTT thông qua.

2. Phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng và chuẩn bị hồ sơ để đưa ra hội nghị Ban Thường trực xem xét khen thưởng.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác vận động thu và sử dụng các loại quỹ: “ Vì người nghèo” , “ Quỹ Cứu trợ ” của cấp huyện và các xã, thị trấn. Trực tiếp phụ trách ( hoặc phối hợp ) thực hiện các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện.

4. Trực tiếp theo dõi một số lĩnh vực về Dân số gia đình và trẻ em, lao động và việc làm, các chương trình y tế quốc gia, VHTT, TDTT qua đó giúp BTT hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

5. Theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Được ký một số loại văn bản như giấy mời, báo cáo và những văn bản khác khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy quyền.

6. Phụ trách địa bàn các xã: Đạ Kho và Thị trấn Đạ Tẻh.

Điều 7.  Ông Nguyễn Trọng Hữu, cán bộ tổng hợp – phong trào có quyền hạn và nhiệm vụ sau :

1. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; giúp BTT theo dõi các phong trào, các cuộc vận động theo thời điểm phát động.

2. Tham mưu cho BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở. Thường xuyên thống kê tổng hợp tình hình, số liệu về tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, khu dân cư.

3. Thực hiện dự thảo một số văn bản do BTT phân công, kiểm tra các văn bản do văn thư đánh máy và trình ký văn bản theo thẩm quyền của các thành viên trong Ban Thường trực.

4. Làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp của cơ quan UBMTTQ Việt Nam huyện, của Bộ phận giúp việc UBMTTQ Việt Nam huyện và một số cuộc họp khác do cán bộ phụ trách cơ quan phân công.

5. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện.

6. Quản  lý hội trường chung của khối.

Điều 8.  Ông Đinh Văn Tuân, kế toán Khối Mặt trận - Dân vận  có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của khối, kế hoạch chi tiêu nội bộ, lập dự toán sử dụng kinh phí các hội nghị, lập dự toán và tờ trình xin cấp kinh phí đối với các hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch để trình BTT và thủ trưởng các cơ quan trong khối xem xét quyết định.

             2. Hàng quý, 6 tháng và kết thúc niên hạn kế hoạch phải công khai báo cáo quyết toán sử dụng kinh phí trước hội nghị cơ quan UBMTTQ Việt Nam huyện, hàng tháng phải báo cáo tình hình, kết quả sử dụng kinh phí của UBMTTQ huyện để BTT biết và cho ý kiến.

3. Khi có vấn đề chưa đồng ý với quyết định sử dụng kinh phí của Thủ trưởng cơ quan  hoặc của BTT thì có quyền nêu ý kiến và bảo lưu ý kiến để báo cáo với cơ quan tài chính nhưng vẫn phải chịu sự điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

4. Tổng hợp các thông tin về chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động để thông báo trong các buổi họp thường kỳ của cơ quan.

5. Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật kế toán hiện hành.

6. Bảo đảm công tác kế toán  để phục vụ kịp thời, đúng quy định nhu cầu sử dụng kinh phí của các đoàn thể cấp huyện.

8. Theo dõi và cập nhật thu chi các loại quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì thực hiện.

7. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản chung của cả khối.

           

Điều 9.Phùng Thị Quyên, nhân viên văn thư - thủ quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Tiếp nhận công văn đến, cập nhật vào sổ và chuyển cho Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện xử lý. Thực hiện đóng dấu, ghi số công văn đi và gửi đến các địa chỉ ghi tại nơi nhận.

2. Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản công văn, tài liệu của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước và cơ quan.

3. Tiếp nhận công văn do các cơ quan khác chuyển đến để phân phối cho các bộ phận trong cơ quan khối  MT - ĐT.

4. Tiếp nhận, đăng ký vào sổ theo dõi để in ấn, photo theo thứ tự các loại công văn, tài liệu  do các cơ quan khối chuyển đến, hàng tháng phải tổng hợp số liệu in ấn, photo gửi cho cán bộ phụ trách bộ phận. Không được in ấn tài liệu ngoài đưa vào khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền.

5. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng máy photo và 1 bộ máy vi tính. Không được để người không có trách nhiệm sử dụng. Nếu có dấu hiệu hỏng hóc phải kịp thời báo cáo cho cán bộ phụ trách bộ phận. Khi cần sửa chữa phải làm dự trù gửi cho cán bộ phụ trách bộ phận để kiểm tra và báo cáo thủ trưởng cơ quan quyết định. Nếu do nguyên nhân chủ quan vì thiếu trách nhiệm làm hư hỏng hoặc để người khác làm hư hỏng thì bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với kế toán xây dựng kế hoạch và mua sắm, theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm của Uỷ ban MTTQVN huyện.

7. Làm thủ quỹ của khối Mặt trận – Dân vận huyện. Trực tiếp thu các loại quỹ “ Vì người nghèo” , “ Quỹ Cứu trợ ” của cấp huyện theo thời điểm phát động.

Điều 10. Nhân viên bảo vệ - tạp vụ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan của khối Mặt trận và các Đoàn thể.

2. Bảo đảm có mặt đúng thời gian tại cơ quan để làm nhiệm vụ bảo vệ. Vào các ngày cơ quan nghỉ, ngày lễ phải trực bảo vệ cơ quan. Trong giờ làm nhiệm vụ bảo vệ không được tự ý bỏ cơ quan, khi làm nhiệm vụ không được bố trí người khác trực thay khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan.

3. Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ phải thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra hệ thống cửa, việc sử dụng các thiết bị điện ở các phòng làm việc của các bộ phận. Kịp thời báo cáo với cán bộ phụ trách bộ phận hoặc thủ trưởng cơ quan khi xảy ra sự việc để xử lý.

4. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống điện và thiết bị điện, hàng ngày phải bơm nước và kiểm tra hệ thống cấp nước để đảm bảo phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

5. Thực hiện nhiệm vụ treo cờ, băng rôn, áp phích theo sự phân công của phụ trách bộ phận. Trực tiếp quản lý và vận hành máy phát điện của khối.

6. Đảm bảo vệ sinh ở các khu vực sinh hoạt chung của khối (trừ các phòng). Chăm sóc cây cảnh, làm vệ sinh, phát cỏ sạch sẽ xung quanh khu làm việc của khối.

            Điều 11. Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trên các cán bộ, nhân viên thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn được thực hiện các quyền quy định tại pháp lệnh cán bộ, công chức và NĐ 71/1998/NĐ – CP ngày 9/8/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Điều 12. Cán bộ công chức, nhân viên thực hiện tốt các quy định trên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm được bình xét để đề nghị xét khen thưởng,  trường hợp vi phạm quy định này tuỳ theo mức độ mà xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

            Điều 13. Quy định này thay thế các Quy định trước đây của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh về  tổ chức và hoạt động của Ban Thường trực và Bộ phận giúp việc Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.