Hội Cựu Chiến Binh 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

            Tên cơ quan: Hội cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh

            Địa chỉ: 30/4, TDP 1A, Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

            Điện thoại: 0633.880.249

            Email: hccbdateh@lamdong.gov.vn

2. Cán bộ công chức lãnh đạo:

           

Số TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Ông Hoàng Đình Tuấn

- Điện thoại: 0965732299

- Email: 

Chủ tịch Hội

02

Ông Lê Văn Khương

- Điện thoại: 01234435113

- Email:

Phó chủ tịch Hội

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội huyện

  3.1. Chức năng: Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

 3.2. Nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật  về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định cũ pháp luật.

2. Tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội CCB, CCB và Hội CCB.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

6. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cơ quan Quân sự huyện giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.