Skip navigation links
Trang chủ
Góp ý
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
Huyện ủy
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên dân số
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Lịch sử văn hóa
Tiềm năng du lịch
Vị trí địa lý
Tin tức sự kiện
Tin trong Huyện
Tin trong tỉnh
Tin quốc tế
Chuyên đề, phóng sự
Hoạt động Huyện ủy - HĐND - UBND - MTTQ
Hoạt động của HĐND
Hoạt động của UBND
Văn bản QPPL huyện ban hành
Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thông tin Kinh tế - Xã hội
Kế hoạch phát triển KTXH
Kế hoạch 6 tháng đầu năm
Công tác trồng rừng 30a
Huyện ủy
Tư liệu Văn kiện Đảng

 Liên kết website

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu Thủ tục hành chính
Số lượt truy cập
hit counter
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

HUYỆN UỶ ĐAM RÔNG

*

Số  13 -KH/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Đam Rông, ngày 29  tháng 7 năm 2011

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đam Rông với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động thời gian qua, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ II; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu để đưa huyện Đam Rông thoát nghèo vào năm 2015.

Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2011; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững.

2. Yêu cầu

Tiếp tục triển khai và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, không ngừng nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh trong mọi hành động, đạt kết quả cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp giữa việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động và các phong trào thi đua đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xem việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực tiếp lãnh đạo, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng việc nêu gương, nhân rộng mô hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để thúc đẩy phong trào và các mặt công tác tại địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền cần được đổi mới cả nội dung và hình thức, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước gắn với tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó mỗi người có nhiều việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao cho địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; tuyên truyền về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm.

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; cần chú trọng đến công tác tuyên truyền ở những địa bàn, đơn vị còn yếu, hiệu quả, tính lan toả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao và kết hợp với các phong trào thi đua trong các đoàn thể nhân dân nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tự quản trong cộng đồng khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, với công tác xây dựng Đảng.

2. Triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm của các cơ quan, đơn vị phải thật cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế, tránh chung chung, phô trương, hình thức.

Mỗi địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức một cách cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ công tác của địa phương, đơn vị mình. Mỗi đảng viên, cán bộ đăng ký “làm theo” phải đảm bảo tính thiết thực theo các chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác về từng lĩnh vực phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao đối với mỗi cá nhân.

Nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2011. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng thôn văn hóa “không phá rừng, không để xảy ra cháy rừng, khai thác khoáng sản trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, xóa bỏ hủ tục tập quán lạc hậu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…”, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục và tiến tới chấm dứt tình trạng “nói không đi đôi với làm” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

3. Đưa nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trở thành nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

* Đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt chi bộ định kỳ:

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ cần dành thời gian sinh hoạt nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ với tinh thần, thái độ thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên với nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm giúp cho đảng viên nắm bắt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của chi bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp ủy.

Nội dung trong sinh hoạt theo hướng chuyên đề, bám sát vào tư tưởng, lời nói, hành động của Bác đối với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, công việc, từ đó liên hệ thực tế công tác, xác định những mặt tích cực, những mặt còn hạn chế, cần khắc phục ngay của cá nhân, tập thể, báo cáo trước tập thể để góp ý xây dựng và đánh giá sự thay đổi trong từng giai đoạn. Các đồng chí cán bộ chủ chốt báo cáo tại các buổi sinh hoạt trước cờ vào sáng thứ 2 háng tuần, đồng thời gửi báo cáo về chi bộ, cơ quan để lưu và góp ý. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo trước tập thể chi bộ, cơ quan.

Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các gương điển hình tiên tiến gắn với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả, lợi ích cho nhiều người để nhân rộng ra toàn xã hội. Việc xây dựng các điển hình tiên tiến phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân, đặc biệt là những việc làm nhằm giải quyết được những vấn đề mà nơi đó đang quan tâm.

* Duy trì việc tổ chức chào cờ:

Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần một cách nghiệm túc, trang trọng; tổ chức sinh hoạt tư tưởng dưới cờ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Hình thức sinh hoạt trong buổi chào cờ đầu tuần là nghe các đồng chí cán bộ chủ chốt (một người/một buổi) của địa phương, đơn vị báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, đơn vị đã xây dựng. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí MPinh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… học tập và làm theo, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên.

5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Triển khai kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ gắn với kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những nơi thực hiện chưa nghiêm túc, giúp đỡ những nơi còn lúng túng nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong toàn huyện.

Các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổng kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 với tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ ra được những mặt tích cực, hạn chế cùng với những nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy không thành lập Ban chỉ đạo, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị dành thời gian sinh hoạt tư tưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng quý xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về thực hiện cuộc vận động, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về tổ chức thực hiện cuộc vận động nơi mình phụ trách.

Định kỳ hàng tháng trong báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải có mục báo cáo việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong các tầng lớp nhân dân.

3. Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hoá thể dục thể thao huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, với nhiều khẩu hiệu, cụm panô, áp phích từ trung tâm huyện đến cơ sở. Chú trọng xây dựng các biển panô lớn ở những nơi tập trung đông người qua lại. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, chỉnh trang lại các panô, khẩu hiệu, nhất là các cơ quan Y tế, trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Đài truyền thanh truyền hình huyện xây dựng các chuyên trang phát thanh truyền hình về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt đưa tin, bài, phóng sự về những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo; có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cấp các ngành thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ để chỉ đạo kịp thời .

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Lâm Đồng(báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (báo cáo);

- Các đồng chí huyện ủy viên;

- Văn phòng và các Ban của Huyện uỷ;

- Mặt trận và các đoàn thể của huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ;

- Phòng văn hoá thông tin huyện;

- Trung tâm VH - TDTT huyện;

- Đài TT - TH huyện;

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Kim Sinh

 

 

Các tin khác
Skip navigation links
Trang chủ
Góp ý
Hỏi đáp
Liên hệ
Sơ đồ website
Huyện ủy
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Chịu trách nhiệm chính:     - Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 063.3616040; Fax: 063.3616086
Lưu ý: Website đang trong quá trình thử nghiệm, thông tin trên web chỉ mang tính tham khảo
@2009 Bản quyền thuộc Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam