Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện

Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015
 Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Lâm Đồng khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa VII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc  khóa IV, nhiệm kỳ 2010 -2015
Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ  Viện Nghiên cứu Hạt nhân khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Các tin khác