Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương 

Đảng bộ huyện Đơn Dương khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015

>> Tải về toàn văn quyết định.


1. Bí thư :
                    Đồng chí Thái On
2. Phó bí thư :
                    Đồng chí Lưu Tấn Huệ

                    Đồng chí  Lý Văn Kiệt

                    Đồng chí  Đinh Ngọc Hùng

 

3. Ban Thường vụ :
                    01- Đồng chí Thái On
                    02- Đồng chí Lưu Tấn Huệ
                    03- Đồng chí Lý Văn Kiệt
                    04- Đồng chí Đinh Ngọc Hùng
                    05- Đồng chí Trần Xuân Hồng
                    06 - Đồng chí Vũ Công Thư 
                    07 - Đồng chí Trương Văn Bình
                    08- Đồng chí Trương Ngọc Thành
                    09- Đồng chí Lê Đình Thọ
                    10- Đồng chí Dương Đức Đại
                    11- Đồng chí Lê Đình Thuỷ 
                    12- Đồng chí Trương Thành Được 
                    13- Đồng chí Nguyễn Danh Sinh.

4. Ban Chấp hành :
                    1- Đồng chí Thái On
                    2- Đồng chí Lưu Tấn Huệ
                    3- Đồng chí Lý Văn Kiệt
                    4- Đồng chí Đinh Ngọc Hùng
                    5- Đồng chí Lê Thị Bé
                    6- Đồng chí Trương Văn Bình
                    7- Đồng chí Nguyễn Danh Sinh
                    8- Đồng chí Lê Quang Đạo
                    9- Đồng chí Trần Xuân Hồng
                    10- Đồng chí Vũ Công Thư
                    11- Đồng chí Trần Hùng Dũng
                    12- Đồng chí Lê Hữu Túc
                    13- Đồng chí Phạm Phú Đào
                    14- Đồng chí Tô Đình Bình
                    15- Đồng chí Võ Thị Thu Hương
                    16- Đồng chí Trương Ngọc Thành
                    17- Đồng chí Nguyễn Văn Việt
                    18- Đồng chí Dương Đức Đại
                    19- Đồng chí Nguyễn Khánh Chỉnh
                    20- Đồng chí Phan Hữu Hoàn
                    21- Đồng chí Nguyễn Trung
                    22- Đồng chí Trần Tấn Xí 
                    23- Đồng chí Võ Thời
                    24- Đồng chí Tạ Bố Phượng
                    25- Đồng chí Trương Thành Được
                    26- Đồng chí Nguyễn Đình Tịnh
                    27- Đồng chí Lê Đình Thuỷ
                    28- Đồng chí Trần Văn Thảo
                    29- Đồng chí Hoàng Công Hiếu
                    30- Đồng chí Lê Đình Thọ
                    31- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến
                    32- Đồng chí Phạm Duy Bình
                    33- Đồng chí Phan Hữu Phước
                    34- Đồng chí Ya Tuân
                    35- Đồng chí Nguyễn Chữ
                    36- Đồng chí Ka Sung
                    37- Đồng chí Lưu Đáng
                    38- Đồng chí Võ Tấn Linh
                    39- Đồng chí Nguyễn Viết Xuân
                    40- Đồng chí Nguyễn Thị Ái Như
                    41- Đồng chí Lê Thế Hiểu
                    42- Đồng chí K’ Đim
                    43- Đồng chí Đinh Thị Mai.