Ban chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh 

Đảng bộ  huyện Di Linh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015

>> Tải về toàn văn quyết định.


1. Bí thư :
                    Đồng chí Lù Chấn Lìn
2. Phó bí thư :
                    Đồng chí  Nguyễn Khắc Quyển

                    Đồng chí  Nguyễn Đức Nghê

 

3. Ban Thường vụ :
                    01- Đồng chí Lù Chấn Lìn
                    02- Đồng chí Nguyễn Khắc Quyển
                    03- Đồng chí Nguyễn Đức Nghê
                    04- Đồng chí Hùynh Đông Đức
                    05- Đồng chí Nguyễn Canh
                    06- Đồng chí Nguyễn Văn Tính
                    07- Đồng chí Nguyễn Quang Thống
                    08- Đồng chí Vũ Đình Sơn
                    09- Đồng chí Hà Văn Duyên
                    10- Đồng chí Lê Bá Tới
                    11- Đồng chí Đòan Văn Bông
                    12- Đồng chí Lê Hồng Phong.

4. Ban Chấp hành :
                    01 - Đồng chí Lù Chấn Lìn
                    02 - Đồng chí Nguyễn Khắc Quyển
                    03 - Đồng chí Nguyễn Đức Nghê
                    04 - Đồng chí Hùynh Đông Đức
                    05 - Đồng chí Nguyễn Quang Thống
                    06 - Đồng chí Nguyễn Xuân Hinh
                    07 - Đồng chí Lâm Phước Linh
                    08 - Đồng chí Triệu Trí Kiên
                    09 - Đồng chí Đinh Duy Truyền
                    10 - Đồng chí Nguyễn Văn Tính
                    11 - Đồng chí Nguyễn Thế Tiền
                    12 - Đồng chí Hòang Văn Cường
                    13 - Đồng chí Lê Bá Tới
                    14 – Đồng chí Dõan Văn Hùng
                    15 – Đồng chí Lê Hồng Phong
                    16 - Đồng chí Nguyễn Hữu Tỏan
                    17 – Đồng chí K’B Roi
                    18 – Đồng chí Ngô Quốc Huy
                    19 – Đồng chí Vũ Đình Sơn
                    20 - Đồng chí Phạm Ngọc
                    21 – Đồng chí Ka Thuận
                    22 – Đồng chí Lê Viết Phú
                    23 – Đồng chí Bùi Văn Thảo
                    24 - Đồng chí Nguyễn Canh
                    25 – Đồng chí Lê Văn Phương
                    26 - Đồng chí Trần Thanh Hải
                    27 – Đồng chí Hòang Quốc Cường
                    28 - Đồng chí Trần Đình Sỹ
                    29 – Đồng chí Đòan Văn Bông
                    30 - Đồng chí Nguyễn Bình Định
                    31 - Đồng chí Nguyễn Văn Liêm
                    32 - Đồng chí Nguyễn Văn Bính
                    33 - Đồng chí Phạm Cao Lanh
                    34 – Đồng chí K’ Nhơr
                    35 - Đồng chí Đặng Văn Quang
                    36 – Đồng chí K’ Bê Đắc Rông
                    37 - Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng
                    38 – Đồng chí Trương Quang Lan
                    39 – Đồng chí K’Brès
                    40 - Đồng chí Đới Ngọc Vân
                    41 – Đồng chí Hàng Dờng Bồnh
                    42 – Đồng chí Hà Văn Duyên
                    43 – Đồng chí K’ Bôn
                    44 – Đồng chí Lê Xuân Trường
                    45 - Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải.