Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm 
 

Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015

>> Tải về toàn văn quyết định.


1. Bí thư :
                    Đồng chí Trần Văn Hiệp
2. Phó bí thư :
                    Đồng chí  K’Wi

                    Đồng chí  Nguyễn Văn Triệu

 

3. Ban Thường vụ :
                    01. Đồng chí Trần Văn Hiệp
                    02. Đồng chí Lương Vân Minh
                    03. Đồng chí K' Wi
                    04. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu
                    05. Đồng chí Trần Văn Cảng
                    06. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi
                    07. Đồng chí Phan Anh Tuấn
                    08. Đồng chí Vương Khả Kim
                    09. Đồng chí Đinh Sỹ Lệ
                    10. Đồng chí Lê Đình Minh
                    11. Đồng chí Nguyễn Đức Loan
                    12. Đồng chí Bùi Hồng Sơn
                    13. Đồng chí Lê Ngọc Vân

4. Ban Chấp hành :
                    01. Đồng chí Trần Văn Hiệp
                    02. Đồng chí Lương Vân Minh
                    03. Đồng chí K' Wi
                    04. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu
                    05. Đồng chí Trần Văn Cảng
                    06. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi
                    07. Đồng chí Phan Anh Tuấn
                    08. Đồng chí Vương Khả Kim
                    09. Đồng chí Đinh Sỹ Lệ
                    10. Đồng chí Lê Đình Minh
                    11. Đồng chí Nguyễn Đức Loan
                    12. Đồng chí Bùi Hồng Sơn
                    13. Đồng chí Lê Ngọc Vân
                    14. Đồng chí Nguyễn Bá Dậu
                    15. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên
                    16. Đồng chí Nguyễn Trung Thành
                    17. Đồng chí Vũ Thanh Bảy
                    18. Đồng chí Nguyễn Văn Châu
                    19. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà
                    20. Đồng chí Dương Văn Nghĩa
                    21. Đồng chí Nguyễn Bá Chức
                    22. Đồng chí Võ Hữu Hỷ
                    23. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
                    24. Đồng chí Trần Thị Quế
                    25. Đồng chí Bùi Xuân Quý
                    26. Đồng chí K' Huy
                    27. Đồng chí Hoàng Xuân Thuỳ
                    28. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng
                    29. Đồng chí Phạm Dũng
                    30. Đồng chí Lê Đức
                    31. Đồng chí Lê Văn Thơi
                    32. Đồng chí Trương Hoài Minh
                    33. Đồng chí Đồng Văn Trường
                    34. Đồng chí Lê Văn Hùng
                    35. Đồng chí Phạm Văn Khải
                    36. Đồng chí Nguyễn Văn Đức
                    37. Đồng chí Dương Hoài Xuân
                    38. Đồng chí Ngô Minh Chánh
                    39. Đồng chí Nguyễn Tấn Minh
                    40. Đồng chí Nguyễn Thị Duyên
                    41. Đồng chí Trần Thị Kim Quý
                    42. Đồng chí Dương Hữu Chánh
                    43. Đồng chí Vũ Thị Thanh Lý.