Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XI 

Thực hiện Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW ngày 10/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn các dự thảo văn kiện này:

 

 

Ø      Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW ngày 10/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ø      Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ø      Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ø      Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

 

 

Theo Hướng dẫn, việc công bố các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và đăng các ý kiến góp ý vào các dự thảo trên được tiến hành từ ngày 15/9/2010 đến hết ngày 31/10/2010.

Việc công bố và lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần làm cho các văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này còn nhằm giúp các cấp uỷ đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng quyết tâm cao thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mỗi người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, kiều bào ta đang học tập, công tác hoặc sinh sống ở nước ngoài đều có thể góp ý kiến vào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của các dự thảo văn kiện; nói rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổ sung, phát triển…Ý kiến góp ý có thể tập trung vào một số nội dung lớn sau:

a. Chủ đề Đại hội

Là tiêu đề của Báo cáo Chính trị "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

b. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)

Đánh giá quá trình cách mạng (những thắng lợi vĩ đại; những yếu kém, khó khăn thách thức; những bài học lớn), bối cảnh tình hình quốc tế; xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng và hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mục tiêu tổng quát phải đạt được tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

c. Dự thảo Báo cáo chính trị

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2011 - 2015.

- Các định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển kinh tế - xã hội hài hoà giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển văn hoá; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ…

d. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020)

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức; 5 quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng; 4 nội dung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược; những giải pháp để tổ chức thực hiện chiến lược…

 

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Ban Tư liệu – Văn kiện, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Fax: 080.44175; E-mail: gopyduthaovankien@gmail.com.