Thị trấn Mađaguôi 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Đảng uỷ, HĐND, UBND Thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai.

Địa chỉ: Hùng Vương, TDP 7, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

Điện thoại: Đảng uỷ: 0633 874 059, UBND: 0633 874 343

Email:  ubndttmadaguoi@lamdong.gov.vn

2. Cán bộ, Công chức lãnh đạo cơ quan

 

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhận

 

01

Trịnh Văn Chiêm

- Điện thoại:  

- Di động: 0919 005 802

- Email: @lamdong.gov.vn

 Bí thư – Chủ tịch HĐND thị trấn

 

02

 Đào Bá Nam

- Điện thoại:

- Di động: 0902 704 381

- Email: @lamdong.gov.vn

 Phó Bí thư thị trấn

03

Nguyễn Nhân Nghĩa

- Điện thoại:

- Di động: 0919 669 393

- Email: @lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

04

Trần Anh Dũng

- Điện thoại:

- Di động: 0918 220 566

- Email: @lamdong.gov.vn

Chủ tịch UBND thị trấn

05

Phạm Duy Quyến

- Điện thoại:

- Di động: 0947 767 330

- Email: @lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

06

Lê Hữu Tuấn

- Điện thoại:

- Di động: 0907 351 383

- Email: @lamdong.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND thị trấn

 

3. Quy chế làm việc

 

QUY CHẾ

Làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn Mađaguôi

Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

 (Ban hành kèm theo quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8  năm 2016 của UBND TT.Mađaguôi)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của UBND thị trấn Mađaguôi;

2. Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên UBND; Cán bộ, Công chức chuyên trách và không chuyên trách; Tổ trưởng tổ dân phố chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi.

1. UBND thị trấn Mađaguôi làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch, thành viên UBND, Cán bộ công chức. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND thị trấn chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị trấn; phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban nhân dân thị trấn với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện  mọi nhiệm vụ của địa phương.

3. Giải quyết các công việc của tổ chức và công dân theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; Đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch  công tác của Uỷ ban nhân dân thị trấn .

4. Cán bộ, Công chức chuyên trách và không chuyên trách phải sâu sát cơ sở, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đưa hoạt động của Uỷ ban nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, để góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân thị trấn Mađaguôi ( Thực hiện theo điều 66, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thị trấn.

2. Quyết định những vấn đề của thị trấn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị trấn.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị trấn.

Nhiệm vụ cụ thể:

  1. Ủy ban nhân dân thị trấn thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề quan trọng mà pháp luật quy định thuộc phẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thị trấn các vấn đề sau:

a) Chương trình làm việc của Uỷ ban dân nhân;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

d) Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;

đ) Các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kinh tế xã hội; Thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân.

2. Cách thức giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân thị trấn:

a) Uỷ ban nhân dân thị trấn họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp Uỷ ban nhân dân;

b) Đối  với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức kỳ họp Ủy ban nhân dân được, theo quyết định của Ủy ban nhân dân, Văn phòng ủy ban nhân thị trấn gửi toàn bộ hồ sơ của các vấn đề cần xử lý đến các thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn để lấy ý kiến hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân tranh thủ ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân.  Nếu quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn nhất trí thì Văn phòng tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân thị trấn tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các thành viên UBND thị trấn Mađaguôi.

 1. Trách nhiệm chung:

a) Tích cực, chủ động tham gia các công việc chung của UBND; tham gia đầy đủ các phiên họp UBND, cùng tập thể quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị trấn; tổ chức chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố hoàn thành các nhiệm vụ; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về chủ trương, chính sách đang thi hành tại cơ sở;

b) Không được nói và làm trái với các Nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND thị trấn và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên. Trường hợp có ý kiến khác thì được bảo lưu ý kiến nhưng phải chấp hành và được trình bày ý kiến với Đảng Ủy, HĐND, và Chủ tịch UBND.

2. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, (Thực hiện theo điều 71, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật; Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

3. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

4. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thị trấn.

5. Quản lý dân cư trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách thị trấn.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015); cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân thị trấn và UBND huyện Đạ Huoai, trước Nhân dân địa phương và trước pháp luật.

7. Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành các văn bản, quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương. Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật;

8. Phụ trách chung và phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Thống kê, Đầu tư, chủ tài khoản ngân sách Nhà nước cấp thị trấn, quốc phòng, an ninh, nội chính, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, Chỉ đạo và theo dõi công tác đất đai, địa chính, trực tiếp giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực các Phó chủ tịch khi các Phó chủ tịch đi vắng. Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả.

9. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo UBND trong phiên họp gần nhất,  đồng thời cùng UBND thị trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND thị trấn và UBND huyện;

10. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND và thẩm quyền chủ tịch UBND thị trấn theo quy định của pháp luật. Ký ban hành các văn bản, các  Quyết định, Chỉ thị; Báo cáo trình UBND huyện, Đảng ủy, HĐND thị trấn; các dự án thuộc UBND thị trấn phê duyệt, các văn bản về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai và các  văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND và thẩm quyền chủ tịch UBND thị trấn theo quy định của pháp luật. 

11.Phê duyệt kết quả bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố và các văn bản khác ở cở sở. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố; Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thị trấn, hoạt động của UBND với Đảng ủy, HĐND thị trấn và UBND huyện. Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch MTTQ và Trưởng các đoàn thể thị trấn; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu tiếp thu các vấn đề của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác của UBND; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

3. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc chung của các phó Chủ tịch ( thực hiện theo điều 122,  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

3. Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

4. Khi giải quyết công việc nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của các thành viên khác, thì chủ động trao đổi, phối hợp với các thành viên đó để thống nhất giải quyết, nếu còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

5. Các Phó chủ tịch UBND thị trấn, chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND thị trấn khi Chủ tịch UBND thị trấn đi vắng hoặc các công việc được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền.

6. Phụ trách các lĩnh vực do chủ tịch UBND thị trấn phân công và kiêm nhiệm một số chức danh Ban Chỉ đạo hoặc hội đồng chuyên ngành cấp thị trấn theo quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn.

4. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân dân ( thực hiện theo điều 123, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

1. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công phụ trách lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu.

2. Ủy viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực được giao.

3. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

*Nhiệm cụ cụ thể.

1.Ủy viên ủy ban, Trưởng Công an thị trấn

Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị trấn và công an cấp trên về toàn bộ hoạt động của công an thị trấn.

-Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu đề xuất với Đảng Uỷ-UBND và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo An ninh trật tự –An toàn xã hội và tổ chức thực hiện sau khi cấp trên duyệt. Lập kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên.

-Xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố từng bước chuyên nghiệp hóa, có đạo đức cách mạng, trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng uỷ-UBND thị trấn, công an cấp trên giao.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.

2.Uỷ viên uỷ ban, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự:

-Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

-Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhận ngũ theo kế hoạch, đăng ký quản lý quân dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi NVQS. Tổ chức tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng.

-Thông báo công khai kịp thời để nhân dân biết những thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và được gọi nhập ngũ trong năm, tham mưu xử lý những thanh niên cố tình trốn khám nghĩa vụ quân sự.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.

Điều 5. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của công chức thị trấn.

1. Tham mưu cho UBND và Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn; chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thị trấn  và cơ quan chuyên môn cấp huyện về lĩnh vực được phân công.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho dân. Nếu có vấn đề giải quyết vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách để xin ý kiến.

3. Tuân thủ Quy chế làm việc của UBND thị trấn, chấp hành sự phân công công tác của Chủ tịch UBND thị trấn; giải quyết công việc kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, ùn tắc; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

4. Không chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc tự ý chuyển cho cán bộ, công chức khác; không tự ý giải quyết công việc của cán bộ công chức khác; trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch xử lý.

5. Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn; Tổ chức sắp xếp, lưu giữ tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lưu trữ lâu dài của UBND thị trấn; thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo đúng thời gian và kịp thời, chính xác ở lĩnh vực mình phụ trách theo quy định của Chủ tịch UBND thị trấn.

                                               Chương III

          Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của UBND thị trấn .

Mục I. Chế độ làm việc

Điều 6. Nội quy làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi.

1. Thời gian làm việc.

UBND thị trấn Mađaguôi  làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

                    + Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút .

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút .

2.  Trang phục làm việc.

Cán bộ công chức, chuyên trách, bán chuyên trách, Tổ trưởng tổ dân phố thuộc UBND thị trấn đi làm phải mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự, phải đeo bảng tên (áo phải có cổ áo, không mặc áo pul (thun) đến cơ quan làm việc)

3. Thái độ làm việc.

 Giao tiếp với tổ chức, công dân phải lịch sự, khiêm tốn, giải quyết công việc đúng thời gian và trình tự theo quy định pháp luật.

4. Chế độ giao ban – Họp của UBND thị trấn.

-07 giờ 15 phút hàng ngày Chủ tịch và các Phó chủ tịch hội ý thống nhất công việc trong ngày và trao đổi xử lý những việc còn tồn đọng.

-Ngày thứ hai hàng tuần UBND thị trấn tổ chức giao ban định kỳ cùng với các ngành chuyên môn và Tổ trưởng tổ dân phố.

-Hàng tháng Chủ tịch và các Phó chủ tịch tham dự cuộc họp Đảng ủy - HĐND UBND và Ủy ban MTTQ thị trấn do Đảng ủy chủ trì.

-Định kỳ hàng tháng tổ chức họp UBND thị trấn mở rộng, mời thường trực Đảng ủy – HĐND - Ủy ban MTTQ – Trưởng các đoàn thể, các ngành chuyên môn của thị trấn và Tổ trưởng tổ dân phố.

-Ngoài ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch tổ chức các cuộc họp UBND đột xuất theo yêu cầu công việc.

5. Chế độ báo cáo của UBND thị trấn.

Các ngành chuyên môn,  các Tổ dân phố thuộc UBND thị trấn phải định kỳ nộp báo cáo hàng tháng, quý, năm về văn phòng UBND thị trấn để tổng hợp báo cáo

Cụ thể:

-Báo cáo tháng gửi về văn phòng UBND thị trấn vào ngày 13 hàng tháng (nếu ngày 13 vào thứ 7 hoặc chủ nhật thì phải gửi trước ngày 12).

Nộp các báo cáo Quý, báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết và các báo cáo khác theo đúng thời gian quy định của Chủ tịch UBND thị trấn và phải chịu trách nhiệm cá nhân và nội dung báo cáo của mình.

Mục II. Quan hệ công tác của UBND thị trấn

Điều 7. Quan hệ với UBND Huyện

1. UBND thị trấn và Chủ tịch UBND thị trấn chịu sự chỉ đạo của UBND Huyện. Trong chỉ đạo, điều hành khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, UBND thị trấn phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với UBND huyện                 

2. UBND thị trấn thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn cấp huyện trong việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức thị trấn.

Điều 8. Quan hệ với Đảng Uỷ , Hội đồng nhân dân, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thị trấn.

1. Quan hệ với Đảng Uỷ:

-UBND thị trấn chịu sự lãnh đạo của Đảng Uỷ trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

-UBND thị trấn Mađaguôi chủ động đề xuất với Đảng Uỷ phương hướng nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế-văn hóa -xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giới thiệu với Đảng Uỷ những cán bộ Đảng viên có phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các chức vụ công tác chính quyền.

2. Quan hệ với HĐND thị trấn

-UBND thị trấn chịu sự giám sát của HĐND thị trấn, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn, phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND  thị trấn chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND thị trấn, xây dựng các Tờ trình, Phương án trình HĐND thị trấn xem xét, quyết nghị, cung cấp thông tin về hoạt động của UBND thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu HĐND thị trấn thực hiện nhiệm vụ theo luật định.

-Các thành viên UBND, các ngành chuyên môn của thị trấn có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thị trấn, khi được yêu cầu phải báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan đến công việc do mình phụ trách.

-Chủ tịch UBND thị trấn thường xuyên trao đổi, làm việc với Thường trực HĐND thị trấn để nắm bắt tình hình, thu thập ý kiến của cử tri, cùng Thường trực  HĐND thị trấn giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

3. Quan hệ với MTTQ và các đoàn thể.

-UBND thị trấn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

-UBND thị trấn thường xuyên thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội cho UBMTTQ và các đoàn thể thị trấn biết để phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân và các hội viên thực hiện và gương mẫu chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

Điều 9. Quan hệ giữa UBND thị trấn và các Tổ dân phố.

1. UBND thị trấn phân công các thành viên UBND thị trấn phụ trách, chỉ đạo, nắm bắt tình hình các Tổ dân phố. Định kỳ hàng tháng, các cán bộ, công chức thuộc UBND thị trấn làm việc với các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố  thuộc địa bàn được phân công phụ trách để nghe phản ánh tình hình  hoạt động của tổ dân phố, những kiến nghị thắc mắc của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tổ trưởng tổ dân phố phải thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND thị trấn, UBND thị trấn để triển khai thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tổ trưởng tổ dân phố phải kịp thời báo cáo UBND thị trấn và Chủ tịch UBND thị trấn tình hình hoạt động của tổ dân phố, đề xuất các biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Chương  IV:

QUẢN LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND THỊ TRẤN

Điều 10. Quản lý văn bản.

1. Thực hiện theo Quy chế ban hành văn bản của UBND thị trấn Mađaguôi. Tất cả các loại văn bản đến, văn bản đi đều phải thông qua văn phòng UBND thị trấn, văn thư  văn phòng UBND thị trấn chịu trách nhiệm theo dõi hộp thư công vụ, hộp thư điện tử mỗi ngày ít nhất 2 lần và chuyển đến các địa chỉ của các ngành chuyên môn theo chức năng giải quyết của từng ngành và đăng ký các văn bản đến vào sổ công văn và chuyển đến các ngành có liên quan, người có trách nhiệm giải quyết.

2. Đối với những văn bản phát hành của UBND thị trấn, văn thư văn phòng UBND thị trấn phải ghi đầy đủ ký hiệu, số văn bản, ngày, tháng, năm, đóng dấu và gửi đúng địa chỉ, đồng thời làm công tác lưu trữ hồ sơ.

3. Các vấn đề về chủ trương, chính sách đã được quyết định trong phiên họp của UBND thị trấn đều phải được cụ thể hoá bằng các văn bản, quyết định, chỉ thị của UBND thị trấn, văn phòng hoặc cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực có trách nhiệm dự thảo, trình Chủ tịch hoặc các phó Chủ tịch ký ban hành.

Điều 11. Soạn thảo và thông quan văn bản của UBND thị trấn.

1. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành các văn bản, quyết định, chỉ thị của UBND thị trấn thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Chủ tịch UBND thị trấn phân công và chỉ đạo việc soản thảo văn bản; cán bộ, công chức theo dõi lĩnh vực nào thì chủ trì soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực đó, chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản theo quy định.

3. Trường hợp đột xuất, khẩn cấp Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo việc soạn thảo, ký ban hành quyết định, chỉ thị theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thẩm quyền ký văn bản.

1/.Chủ tịch UBND thị trấn ký ban hành trình UBND Huyện, HĐND thị trấn các quyết định, chỉ thị của UBND thị trấn, các văn bản thuộc thẩm quyền cá nhân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

2. Khi Chủ tịch vắng mặt uỷ quyền cho phó Chủ tịch ký thay, phó Chủ tịch ký thay có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch biết về văn bản đã ký thay.

3. Các Phó Chủ tịch ký các văn bản, xử lý giải quyết những vấn đề cụ thể hàng ngày, theo dõi chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

Điều 13. Kiểm tra tình hình thực hiện văn bản.

1. Chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, văn bản của Đảng Uỷ –HĐND-UBND thị trấn, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, không hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện văn bản đó, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

2. Các phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban, công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố theo nhiệm vụ được phân công phải thường xuyên sâu sát các tổ dân phố, hộ gia đình để kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

Chương  V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban, Cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, Tổ trưởng tổ dân phố, cá nhân, tổ chức thực hiện tốt quy chế này, sẽ là tiêu chí để xét khen thưởng và đánh gia công chức hàng năm.

2. Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban, cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, Tổ trưởng tổ dân phố, cá nhân, tổ chức không thực hiện nghiêm quy chế này, tuỳ theo mức độ sẽ xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, hoặc xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung không còn phù hợp thì tập thể UBND thị trấn xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp.

Điều 16. Các thành viên UBND thị trấn, công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách các ông , bà Tổ trưởng, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này./.

4. Phân công nhiệm vụ

4.1 Về việc Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy Ban Nhân Dân Thị trấn Mađaguôi khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc.

1.1.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân thị trấn Mađaguôi thực hiện theo điều 66, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

1.2. Chủ tịch UBND thị trấn lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị trấn, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 71, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, cùng tập thể UBND thị trấn chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND thị trấn trước Đảng ủy – HĐND thị trấn và UBND Huyện.

1.3. Các Phó chủ tịch của UBND thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 122, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước UBND thị trấn và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thị trấn trước Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn. 

1.4. Các Ủy viên của UBND thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 123, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và chịu trách nhiệm trước  Chủ tịch UBND thị trấn về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công. Mỗi Ủy viên UBND thị trấn chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước UBND thị trấn. 

1.5.Chủ tịch UBND thị trấn phân công một Phó chủ tịch thường trực để điều hành công việc chung khi Chủ tịch đi vắng. Các Phó chủ tịch chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2- Phân công nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Đ/c Trần Anh Dũng -Chủ tịch UBND thị trấn:

- Chủ tịch UBND thị trấn là người đứng đầu UBND, lãnh đạo và điều hành chung mọi hoạt động của UBND thị trấn. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các lĩnh vực được phân công giải quyết: Chủ tài khoản ngân sách Nhà nước cấp thị trấn, chỉ đạo thực hiện Quy hoạch; kế hoạch; quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật. Trực tiếp giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Chủ tịch khi các Phó Chủ tịch đi vắng. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội và hoạt động của UBND với Đảng ủy, HĐND thị trấn và UBND huyện. Thường xuyên trao đổi công tác với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch MTTQ và Trưởng các đoàn thể thị trấn; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác; nghiên cứu tiếp thu các vấn đề của UBMTTQ và các đoàn thể đối với công tác của UBND; tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND và thẩm quyền Chủ tịch UBND thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức việc tiếp dân, xem xét chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật;

+ Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành cấp thị trấn theo quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn gồm:.

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn pháp luật;       

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng - kỷ luật; 

- Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;

-Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – An ninh;

-Phó chủ tịch Hội đồng Lương;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng;

- Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm – Tệ nạn xã hội;

-Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính;

- Trưởng Ban chỉ đạo “Xóa đói giảm nghèo”;

- Trưởng Ban chỉ đạo Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

- Phụ trách theo dõi chỉ đạo các tổ dân phố 9, 10.

 2.2. Đ/c  Phạm Duy Quyến - Phó chủ tịchUBND thị trấn.

-Phân công Đ/c Phạm Duy Quyến phụ trách Phó Chủ tịch thường trực UBND thị trấn, chủ trì và điều hành hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn và điều hành hoạt động chung của UBND thị trấn khi Chủ tịch UBND thị trấn đi vắng hoặc các công việc được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra được phân công giải quyết các công việc về Quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp;  Chương trình làm đường giao thông theo phương thức “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư” và các lĩnh vực khác về kinh tế.

+ Chỉ đạo kiện toàn một số chức danh Ban Chỉ đạo hoặc Hội đồng chuyên ngành do mình phụ trách theo quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn gồm.

- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thuế;

- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam-Dioxin;

- Trưởng Ban Lâm nghiệp;

- Trưởng Ban chỉ đạo phát triển công thương nghiệp và nông nghiệp;

- Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi;

- Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy;

- Phụ trách chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu kiện, tranh chấp của công dân trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

- Được ký các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực phân công, chấp hành sự phân công, điều động của Chủ tịch khi cần thiết.

- Phụ trách theo dõi chỉ đạo tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4

2.3. Đ/c Lê Hữu Tuấn - Phó chủ tịchUBND thị trấn.

+ Chủ trì và điều hành các hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn, thực hiện các công việc được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chỉ đạo kiện toàn một số chức danh Ban Chỉ đạo hoặc hội đồng chuyên ngành do mình phụ trách theo quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn gồm:

- Phó Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

- Phó Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh – đô thị;

- Chủ tịch Hội đồng chính sách ;

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc người có công;

- Trưởng Ban chỉ đạo an toàn giao thông;

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc người cao tuổi.

- Trưởng Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động;

- Trưởng Ban chỉ đạo sinh hoạt hè;

- Trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục;

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Trưởng Ban chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe y tế học đường;

- Giám đốc Trung tâm giáo dục cộng đồng.

- Phụ trách chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tranh chấp liên quan đến lĩnh vực về văn hóa xã hội, an sinh xã hội….

Được ký các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực phân công, chấp hành sự phân công, điều động của Chủ tịch khi cần thiết.

-Phụ trách theo dõi chỉ đạo tổ dân phố 5 và tổ dân phố 6.

-Đ/c Đỗ Xuân Phúc -Trưởng Công an thị trấn.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị trấn và Công an cấp trên về toàn bộ hoạt động của công an thị trấn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi;

- Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lập kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.

-Phụ trách theo dõi chỉ đạo tổ dân phố 1, tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8.

-Đ/c Nguyễn Tiến Sĩ  -Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị trấn.:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị trấn và cơ quan quân sự cấp trên về toàn bộ hoạt động của BCH quân sự thị trấn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế làm việc của UBND thị trấn Mađaguôi;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch, Quản lý thanh niên trong độ tuổi và quản lý quân dự bị động viên. Phối hợp cùng Công an thị trấn đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tổ chức tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng trên địa bàn thị trấn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.

-Phụ trách theo dõi chỉ đạo tổ dân phố 2, tổ dân phố 11 và tổ dân phố 12.

4.2. Phân công nhiệm vụ đối với công chức thuộc UBND thị trấn Mađaguôi như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Sĩ - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

2. Ông Nguyễn Văn Thảo -Công chức Văn phòng – Thống kê.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của thường trực UBND, Chủ tịch UBND.

+ Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND thị trấn, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại UBND thị trấn; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của UBND thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế  trên địa bàn thị trấn;

+ Quản lý tài sản công của UBND thị trấn và máy in, máy vi tính, máy photocoppy của bộ phận văn phòng. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu trong năm và mua sắm vật tư văn phòng. Tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu khác tại UBND thị trấn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

3.Bà Đinh Hồng Diện -Công chức Văn phòng – Thống kê.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND và thường trực HĐND. Giúp Thường trực HĐND thị trấn tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND thị trấn. Dự thảo các văn bản theo yêu cầu của HĐND, thường trực HĐND thị trấn, nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực HĐND và UBND xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý công tác văn thư lưu trữ tại UBND thị trấn. Đánh máy các văn bản của HĐND và UBND thị trấn và chuyển công văn, giấy mời đến các tổ dân phố, các ngành, cơ quan và các ngành chức năng của huyện. Thực hiện nhiệm vụ báo cáo và thông kê lĩnh vực Văn hóa, Xã hội, Dân tộc và Thanh niên.

+ Quản lý con các con dấu của HĐND, UBND, máy in, máy vi tính, máy photocoppy của bộ phận văn phòng.

+ Trực giải quyết hồ sơ công chứng, chứng thực, tổ chức thu phí, lệ phí tại UBND, quản lý và đối chiếu, quyết toán biên lai thu phí và lệ phí.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

4. Ông Vũ Đức Oai - Công chức hợp đồng Địa chính - Xây dựng – Đô thị - Môi trường.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, công tác quy hoạch, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật. Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn.

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra hồ sơ để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn thị trấn Chủ tịch UBND thị trấn quyết định hoặc báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

+ Lập văn bản để UBND thị trấn trình UBND huyện về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

+ Trình UBND thị trấn kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và theo dõi kiểm tra việc thực hiện; Thẩm định, xác nhận hồ sơ để UBND thị trấn cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện việc đăng ký và quản lý hồ sơ địa chính, theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất, bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạt và bản đồ, thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính trên địa bàn thị trấn theo quy định; Tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật. 

+ Quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa giới; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về Đất đai cho UBND thị trấn và cơ quan chuyên môn cấp huyện

+ Chịu trách nhiệm về quản lý hồ sơ địa chính, giữ gìn tài sản chung của ngành, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu lập thủ tục cấp mới GCNQSD đất ở và đất nông nghiệp theo kế hoạch đề ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

5. Ông Trịnh Quang Đô –Công chức  Địa chính - Xây dựng – Đô thị - Môi trường.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực Xây dựng Đô thị, Môi trường trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật.

 - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về xây dựng, đô thị, môi trường trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn, giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn;

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong  quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương; quản lý, giám sát các dự án đầu tư xây dựng, công trình nhà nước, nhân dân; Thực hiện công tác quản lý liên quan đến môi trường như: Điều tra, lập danh sách khu vực ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;   

+ Tham mưu xây dựng các kế hoạch, triển khai phối kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố về công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình của nhà nước và nhân dân trên địa bàn thị trấn.Thực hiện báo cáo hàng tháng và công khai các hồ sơ xin phép xây dựng của tổ chức và cá nhân, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND và các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý xây dựng cơ bản và môi trường trên địa bàn thị trấn. Thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của địa phương;

+ Chịu trách nhiệm việc đôn đốc kiểm tra giám sát việc xây dựng cơ bản đúng quy hoạch đã được phê duyệt, vận động nhân dân lập hồ sơ thủ tục xin phép xây dựng theo quy định.   

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

6. Ông Lưu Trọng Hiếu  -Công chức Tài chính - kế toán.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật trên địa bàn thị trấn Mađaguôi.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng dự toán chi ngân sách ở địa phương trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn thị trấn.

+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, quyết toán ngân sách và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị trấn theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi tình hình quản lý và sử dụng tài sản công, các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định; tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Đảm bảo cân đối chi thường xuyên của các đối tượng hưởng thụ ngân sách, thực hiện hướng dẫn các chính sách chế độ chi theo quy định của pháp luật và các hoạt động tài chính khác.

+ Chịu trách nhiệm hoàn thiện các loại sổ sách, chứng từ chi theo đúng quy định của luật kế toán, luật xây dựng cơ bản. Phụ trách lập hổ sơ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng cơ bản theo quy định. Phối hợp, triển khai các chương trình, dự án thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện công tác ghi thu, ghi chi đối với các khoản đóng góp của các cá nhân, tổ chức theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm lập hồ sơ, báo cáo kinh tế kỹ thuật các tuyến đường giao thông nông thôn. Hướng dẫn các thủ tục hồ sơ triển khai thi công, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định. Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao khi được lãnh đạo yêu cầu. Xây dựng báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND thị trấn.

+ Theo dõi báo cáo, thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động theo đúng quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

7. Bà Lê Thị Anh Trúc  -Công chức Tài chính - kế toán.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật trên địa bàn thị trấn Mađaguôi.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng dự toán thu ngân sách ở địa phương trình cấp thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn thị trấn.

+ Xây dựng các kế hoạch triển khai công tác thu ngân sách hàng năm, tham mưu, đề xuất với UBND, HĐND thị trấn các giải pháp kịp thời nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn thị trấn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan cấp trên tuyên truyền các chính sách, chế độ thu ngân sách.

+ Chủ động theo dõi trong công tác lập bộ, tổ chức thu các loại quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định. Hướng dẫn và quản lý  các loại biên lai theo quy định.

+ Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu khi được lãnh đạo và kế toán chi yêu cầu nhằm đảm bảo cân đối với nhiệm vụ chi thường xuyên. Xây dựng báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND thị trấn.

- Thực hiện công tác đối chiếu số thu hàng tuần về lĩnh vực phí, lệ phí thu tại UBND thị trấn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.

8. Ông Bùi Xuân Thọ - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

-Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hin nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu giúp UBND thị trấn ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị trấn trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

- Phối hợp với các ban ngành khác thuộc UBND thị trấn thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát các quyết định, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành.

- Tham gia côntác thi hành án dân sự trên địa bàn thị trấn.

- Thực hiện công tác chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục trên địa bàn thị trấn.

- Phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thị trấn và cơ quan cấp trên về kết quả thục hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

9. Bà Trần Thị Nguyên Vy - Công chức Tư pháp – Hộ tịch

-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hin nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu giúp UBND thị trấn ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp thuộc lĩnh vực được phân công nhiệm vụ.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị trấn trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác hộ tịch; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; nhập phần mềm hộ tịch thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch.

- Thực hiện các thủ tục liên thông liên quan đến lĩnh vực đất đai và liên thông các liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND thị trấn và cơ quan cấp trên về kết quả thục hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

10. Bà Đinh Thị Đào   -Công chức Văn hóa – Xã hội.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thị trấn.

+ Chủ trì, phối hợp quản lý, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, gia đình và giáo dục; xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn;

+ Tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn thị trấn; Duy trì và tổ chức hoạt động các câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các chỉ tiêu xây dựng, giữ vững thị trấn Văn minh, đô thị;

+ Tham mưu xây dựng các kế hoạch, triển khai phối kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn thị trấn.Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và sơ kết, tổng kết năm;  xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND và các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thị trấn.  

+ Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND thị trấn phân công.     

11. Bà Nguyễn Thị Thuận   -Công chức Văn hóa – Xã hội.

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực Lao động, thương binh, xã hội, y tế, trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách, lao động, thương binh và xã hội; theo dõi đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng các chính sách xã hội và người có công; phối hợp quản lý công trình đài liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn thị trấn.

+ Theo dõi, quản lý và thực hiện nhiệm vụ lao động, thương binh và xã hội; tổng hợp báo cáo tình hình về số lượng và biến động các đối tượng chính sách; Tham mưu giải quyết việc làm trên địa bàn thị trấn;

+ Thực hiện chương trình giảm nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm;

+ Thực hiện công tác y tết, an sinh xã hội, các hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thị trấn; Theo dõi tình hình trẻ em, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định

+ Tham mưu xây dựng các kế hoạch, triển khai phối kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố trong công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thị trấn.Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và sơ kết, tổng kết năm.