Giới thiệu 
New Page 1

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN ĐẠ HUOAI THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : Lưu Tiến Chinh 

- Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0633.874.364

- Di động : 0913.220.937

- Email : chinhlt@lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

- Họ và tên :  Trịnh Xuân Thủy

- Chức vụ : UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

- Điện thoại :

- Di động : 0913881054

- Email : thuytx @lamdong.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên : Nguyễn Linh Hoạt

- Chức vụ : HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại :

- Di động : 0918248677

- Email : hoatnl@lamdong.gov.vn


THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

01

Đặng Đình Thoan

UVBTV - Chỉ huy trưởng

Ban Chỉ huy quân sự huyện

0918.824.740

02

Đinh Viết Tâm

UVBTV - Trưởng Công an

Công an huyện

0918.266.403

03

Hà Mạnh Hoan

HUV- Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND & UBND huyện

0917.107.123

04

Dương Văn Tân

HUV- Trưởng phòng

Phòng Nội vụ huyện

0985.536.286

05

Nguyễn Văn Tú

HUV- Trưởng phòng

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0983.874.261

06

Phan Thanh Bình

HUV- Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

0918.220.377

07

Nguyễn Văn Trinh

HUV- Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

0915.763.017

08

Trần Tân

HUV- Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

0905.579.715

09

Đặng Hùng Việt

HUV- Trưởng phòng

Phòng NN & PTNT huyện

0932.071.567

10

Nguyễn Văn Hanh

 HUV- Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện

0913.743.080

11

Phạm Duy Quyền

HUV- Trưởng phòng

Phòng Tư pháp huyện

0919.258.979

12

Trần Thị Dũng

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc huyện

0919.177.248

13

Hồ Văn Khánh

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

0918.007.396

14

Tăng Xuân Sóng

Trưởng phòng

Phòng LĐ, TB và Xã hội huyện

0908.567.148

15

Phạm Chẩn

Trưởng phòng

Phòng Y tế

0905.371.729