Thanh tra huyện 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Thanh tra huyện Đạ Huoai

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.874362

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan


Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Nguyễn Văn Hanh
- Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0633.874370

- Di động:0913.743.080

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Nguyễn Ngọc Tuấn
- Phó Chánh thanh tra

- Điện thoại:

- Di động:0906.628.062

- Email: @lamdong.gov.vn

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
     1. Thanh tra huyện Đạ Huoai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ; Thông tư số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ; Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND huyện Đạ Huoai.
2. Quy chế này quy định, chế độ làm việc và mối quan hệ giải quyết công việc của Lãnh đạo Thanh tra huyện; chức năng nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc Thanh tra huyện. 
Điều 2. Tổ chức bộ máy 
Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Thanh tra được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 475/2009/TTLB -TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ và Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND huyện, gồm:
1. Lãnh đạo Thanh tra huyện:
Lãnh đạo Thanh tra huyện có Chánh thanh tra và các Phó Chánh thanh tra. Chánh thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra chịu trách nhiệm trước  UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của cơ quan Thanh tra huyện. Các Phó Chánh thanh tra là người tham mưu, giúp việc cho Chánh thanh tra một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh thanh tra. Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2.
Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ: 
Do Chánh thanh tra bố trí số lượng CB,CC phù hợp với biên chế được duyệt của Thanh tra huyện hàng năm. Cán bộ, công chức là người tham mưu, giúp việc cho Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh thanh tra về nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 02 năm liền CB,CC Thanh tra huyện không hoàn thành nhiệm vụ, thì Chánh Thanh tra huyện xử lý như sau:
+ Đối với cán bộ giữ chức vụ phó Chánh thanh tra thì thay đổi vị trí công tác hoặc đề nghị miễn nhiệm chức vụ đang được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật;
+ Đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ thì cơ quan tạo điều kiện để tự liên hệ chuyển công tác khác phù hợp khả năng của cán bộ, công chức đó.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chế độ làm việc của Lãnh đạo Thanh tra huyện
Trong chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng. Phát huy trách nhiệm cá nhân của các Phó Chánh thanh tra. Chỉ đạo quản lý điều hành CB,CC các bộ phận phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ thông qua chương trình kế hoạch.
1. Chánh thanh tra huyện:
        
- Chánh thanh tra phụ trách chung, chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai, thực hiện công việc của các Phó Chánh thanh tra; CB,CC chuyên môn, nghiệp vụ, Trưởng đoàn thanh tra. Chánh thanh tra thông báo kịp thời những thông tin cần thiết được phép của Đảng, Nhà nước, của ngành đến các Phó Chánh thanh tra và toàn thể CB,CC trong cơ quan Thanh tra huyện;
- Chánh thanh tra trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tổng hợp, các công việc khác thuộc thẩm quyền của Chánh thanh tra; làm chủ tài khoản;
- Định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đối với Thanh tra huyện đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện  thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra. Trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh, Phòng Nội vụ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra huyện và các chức danh Thanh tra viên. Tham gia với UBND huyện và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện. 
2. Phó Chánh thanh tra huyện:
- Phó Chánh thanh tra là người giúp Chánh thanh tra theo dõi và chỉ đạo hoạt động các nghiệp vụ của Thanh tra huyện; về công tác quản lý nhà nước, về công tác thanh tra và nghiệp vụ chuyên môn đối với CB.CC; giải quyết các công việc đột xuất khác do Chánh thanh tra huyện giao. Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao;
- Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Chánh thanh tra huyện có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc; thường xuyên thông tin cho CB,CC về chủ trương, chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nước và của ngành có liên quan. Chủ động trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi được phân công; báo cáo Chánh thanh tra về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, những vấn đề nổi lên thông qua công tác giao ban tuần, các cuộc họp Lãnh đạo hàng tháng hoặc đột xuất để Chánh Thanh tra huyện có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời; 
- Trước khi kết luận, kiến nghị các vụ việc được giao về các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, các Phó Chánh thanh tra phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra;
- Về công tác tham gia tiếp dân tại phòng tiếp dân của UBND huyện: Chánh thanh tra huyện phân công một Phó Chánh thanh tra, thay mặt Chánh thanh tra huyện tham gia tiếp dân và 01 cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ có trách nhiệm nắm chắc tình hình các vụ việc để tham mưu và tham gia tiếp dân cùng Phó Chánh thanh tra; 
- Về tham gia họp Hội đồng tư vấn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: đối với vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo khi đưa ra Hội đồng tư vấn căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, Chánh thanh tra phân công Phó Chánh thanh tra thay mặt Chánh thanh tra tham dự. Cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ và cán bộ theo dõi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn chuẩn bị hồ sơ hoặc cùng tham dự nếu xét thấy cần thiết.
Điều 4.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra huyện:
1. Chức năng:
- Cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ được Chánh thanh tra phân công phụ trách việc Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra huyện giao. Giúp Chánh thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện thanh tra theo chương trình, kế hoạch được UBND huyện phê duyệt hàng năm và nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và của Chánh Thanh tra
- Tham mưu, tổng hợp, phục vụ cho Lãnh đạo Thanh tra huyện, chỉ đạo, điều hành và quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra huyện theo qui định.
 - Tham gia thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt hàng năm. Tiến hành thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chánh thanh tra, do yêu cầu của Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện theo kế hoạch;
        - Thẩm tra, xác minh và kiến nghị hướng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao; Tham gia thực hiện thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện trong việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Công tác tiếp dân: Thực hiện công tác tiếp dân tại cơ quan và tham gia tiếp dân định kỳ tại Phòng Tiếp dân của UBND huyện.
2.2. Về tiếp nhận và xử lý công văn: Cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm phân loại tham mưu Chánh thanh tra xử lý công văn đi, công văn đến theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 của quy chế này. Đối  với đơn thư khiếu nại, tố cáo sau khi đã có ý kiến chỉ đạo xử lý của Chánh thanh tra, của Lãnh đạo Thanh tra thì có trách nhiệm soạn thảo văn bản chuyển đơn; văn bản trả lời; văn bản hướng dẫn theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và trình Lãnh đạo cơ quan ký phát hành. 
 2.3. Công tác tổng hợp: Tham mưu cho Chánh thanh tra huyện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; xây dựng kế hoạch: tháng, quý, 6 tháng của cơ quan Thanh tra huyện; xây dựng các loại báo cáo: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan và các văn bản khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.
2.4. Tham mưu lãnh đạo Thanh tra huyện trong việc đề xuất, kiến nghị UBND huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan. Giúp Chánh thanh tra góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết Khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
2.5. Về công tác phòng, chống tham nhũng: Lưu giữ hồ sơ kê khai tài sản của CB,CC trong cơ quan và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng, năm và các loại báo cáo khác về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của cấp trên và theo quy định.
  2.6. Quản lý chương trình tin học, công văn giấy tờ và lưu trữ của cơ quan; quản lý kinh phí ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản, quản lý công tác hành chính; phục vụ Lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành hàng ngày. Theo dõi kiểm tra và báo cáo tổng hợp về công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tiêu chuẩn IS0 9001: 2000 trong dịch vụ hành chính công. Giúp Chánh thanh tra theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện đề án về tổ chức tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo tại các xã, thị trấn trong huyện.
      2.7. Phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị: Thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của cơ quan Thanh tra huyện; giúp lãnh đạo tiếp khách đến liên hệ công tác và bố trí sắp xếp lịch làm việc khi được Chánh Thanh tra giao.
  2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.
Điều 5. Quan hệ công tác giữa Chánh Thanh tra huyện với Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện
    Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng ngành và sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra huyện về nghiệp vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nghiệp vụ chuyên môn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan với cấp uỷ Chi bộ và các Đoàn thể trong cơ quan
1. Quan hệ với cấp uỷ và Chi bộ:
Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan Thanh tra huyện với Cấp uỷ và Chi bộ được thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Cấp uỷ Chi bộ và Thủ trưởng cơ quan cụ thể như sau : Định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất, Chánh Thanh tra huyện và Cấp ủy họp liên tịch để thông báo về các chủ trương, kế hoạch, tình hình thực hiện công tác chuyên môn; công tác Đảng trong cơ quan; bàn về công tác tổ chức - cán bộ; biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, lãnh đạo các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố đoàn kết, chăm lo đời sống của CB,CC. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật CB,CC là đảng viên khi có vi phạm và thông báo công khai về kết quả xử lý.
2. Quan hệ  với các Đoàn thể: 
Mối quan hệ giữa Thủ trưởng cơ quan và các Đoàn thể thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể cơ quan có các nội dung sau: 
- Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho BCH các Đoàn thể trong cơ quan về tình hình chung KT-XH của huyện, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CB,CC trong cơ quan. Tham khảo ý kiến của BCH Công đoàn, Chi đoàn cơ quan trước khi quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CB,CC. Tạo điều kiện cho các Đoàn thể trong cơ quan hoạt động có hiệu quả; 
- BCH các Đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phản ánh với lãnh đạo Thủ trưởng cơ quan về tình hình hoạt động của tổ chức mình, về tâm tư, nguyên vọng của CB,CC trong cơ quan, và có trách nhiệm động viên CB,CC thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. BCH Công đoàn, Chi đoàn cơ quan có trách nhiệm tham gia cùng Thủ trưởng cơ quan theo Quy chế phối hợp Thủ trưởng cơ quan với các Đoàn thể. 
Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Chánh thanh tra huyện có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện theo giấy mời họp và các cuộc họp khác mời đích danh Chánh thanh tra huyện. Trong trường hợp Chánh thanh tra huyện đi công tác hoặc không thể tham dự được và được đồng ý của cơ quan triệu tập họp, thì Chánh thanh tra huyện ủy quyền cho Phó Chánh thanh tra đi dự họp.
2. Cán bộ chuyên môn và cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho lãnh đạo cơ quan tham dự họp. Nếu lãnh đạo Thanh tra huyện không dự họp được thì báo cáo xin phép cơ quan triệu tập bằng văn bản. 
3. CB,CC trong cơ quan được lãnh đạo cử đi họp, đi công tác giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của cơ quan có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về nội dung và kết quả về công việc được giao ngay sau khi kết thúc. Trường hợp mời đích danh Lãnh đạo thì chủ động thực hiện và có trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo cơ quan về thời gian và kết quả cuộc họp. Cán bộ, công chức phụ trách chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuần, tháng và chương trình kế hoạch công tác tuần, tháng tiếp theo gửi Chánh thanh tra vào sáng thứ sáu hàng tuần.
4. Cán bộ chuyên môn phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm tổng hợp các loại báo cáo, thông tin điều hành, các văn bản do Thanh tra huyện ban hành và báo cáo kịp thời cho cấp trên theo quy định.
Điều 8. Xử lý công văn, tài liệu 
1. Cán bộ chuyên môn phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý công văn đi, công văn đến; xử lý hồ sơ tài liệu lưu trữ của cơ quan Thanh tra huyện theo đúng luật định.
2. Chánh thanh tra huyện trực tiếp xử lý công văn đến. Khi Chánh thanh tra huyện đi công tác, thì ủy quyền cho Phó Chánh thanh xử lý, và báo cáo kết quả xử lý với Chánh thanh tra. 
3. Phó Chánh thanh có trách nhiệm báo cáo Chánh thanh tra về những công văn, tài liệu quan trọng nhận được có liên quan đến công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ và tiến độ, kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo UBND huyện liên quan đến công văn, tài liệu đó trong giao ban hàng tuần để xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 9. Thẩm quyền ký văn bản của Thanh tra huyện
1. Chánh thanh tra, ký các loại văn bản gửi Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các văn bản khác, như: 
- Kế hoạch năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Quý của cơ quan;
- Báo cáo, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo tháng, Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan; 
- Các văn bản, quyết định, kế hoạch... liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện;
2. Các Phó chánh thanh tra được ký thay Chánh thanh tra các trường hợp thuộc lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách và các báo cáo khác khi được Chánh thanh tra uỷ quyền. Việc uỷ quyền cho các Phó Chánh thanh tra ký các văn bản phải được thực hiện bằng văn bản; Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền của mình. Phó Chánh thanh tra ký thay Chánh thanh tra văn bản chuyển đơn, văn bản trả lời đơn, văn bản hướng dẫn đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo sau khi đã được Chánh thanh tra huyện xử lý.
3. Cán bộ chuyên môn phụ trách công tác văn thư lưu trữ gửi các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra; công văn mời họp; công văn mời Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, tổ chức có liên quan dự họp thông qua kết luận các Đoàn thanh tra; báo cáo, kế hoạch tháng của cơ quan theo quy định.
Điều 10. Thủ tục trình Lãnh đạo Thanh tra huyện giải quyết công việc
1. Chánh thanh tra huyện, các Phó Chánh thanh tra huyện xem xét, giải quyết công việc hàng ngày trên cơ sở hồ sơ trình của CB,CC. Các văn bản trước khi trình Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra ký theo Điều 9 của Quy chế này. thì phải thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Thanh tra huyện.
2. Trong trường hợp cần thiết, Chánh thanh tra huyện triệu tập Phó Chánh thanh tra; Trưởng, phó đoàn thanh tra; thanh tra viên báo cáo những nội dung liên quan đến kết luận, kiến nghị của Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình UBND huyện ký ban hành hoặc trước khi ký phát hành nếu thuộc thẩm quyền.
Điều 11: Chế độ hội họp và tổ chức Hội nghị
1. Họp Lãnh đạo:
Lãnh đạo cơ quan, tổ chức họp lãnh đạo vào ngày thứ 6 của tuần cuối mỗi tháng, để đánh giá việc thực hiện chương trình kế hoạch trong tháng, triển khai kế hoạch tháng tiếp theo và một số nội dung có liên quan đến hoạt động của cơ quan. Thành phần: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra. 
2. Họp giao ban:
- Vào sáng thứ hai hàng tuần, Lãnh đạo Thanh tra huyện tổ chức giao ban (trường hợp giao ban đột xuất, Chánh thanh tra quyết định). Chánh Thanh tra chủ trì, chỉ đạo giao ban; khi Chánh thanh tra vắng mặt, Chánh thanh tra sẽ ủy quyền cho một Phó Chánh thanh tra chủ trì và kết luận những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền được giao;
- Thành phần giao ban gồm: Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra. Đối với Thanh tra viên, các Trưởng, phó các đoàn thanh tra, cán bộ kế toán nếu xét thấy cần thiết sẽ mời dự họp theo yêu cầu của Chánh thanh tra;
- Cán bộ chuyên môn được phân công, cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ giao ban, tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuần qua và chương trình công tác tuần tiếp theo.
3. Tổ chức các Hội nghị:
- Sơ kết công tác quí I, quý III tổ chức vào tuần cuối của tháng cuối quí;
- Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm được tổ chức vào tuần cuối của quí II;
- Hội nghị CB,CC hàng năm của cơ quan được tổ chức vào cuối tháng 12; thành phần dự họp gồm tất cả CBCC trong cơ quan;
 - Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, và các Hội nghị chuyên đề triển khai tập huấn nghiệp vụ được tổ chức sau khi có ý kiến phê duyệt của UBND huyện, theo đúng quy định tại Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
- Cán bộ chuyên môn được phân công, cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tài liệu có liên quan để phục vụ Hội nghị. 
     Điều 12. Thực hiện chế độ chính sách đối với CB,CC
1. Việc xét nâng lương hàng năm; xét thi đua khen thưởng; xét kỷ luật; bổ nhiệm Thanh tra viên đối với CB,CC được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Thanh tra; Luật Cán bộ, Công chức. Cán bộ chuyên môn được phân công, kế toán  cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu các tài liệu có liên quan, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp của cơ quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chế độ nghỉ phép, ốm đau thực hiện theo quy định của Nhà nước, các chế độ về thanh toán tài chính đối với CB,CC thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cán bộ công chức nghỉ việc riêng phải có đơn, nếu nghỉ từ 01 buổi trở lên thì do Lãnh đạo duyệt.
2. Việc nghiên cứu khoa học của CB,CC trong cơ quan được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học huyện  và của ngành.

Chương III
THỰC HIỆN NỘI QUY, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 13. Việc thực hiện nội quy, quy chế tại cơ quan Thanh tra huyện
1. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Vào đầu buổi sáng thứ 2 hàng tuần, đúng 7 giờ, toàn thể CB,CC trong cơ quan có mặt tại phòng họp số 01 của UBND huyện để tham dự chào cờ. 
2. Cán bộ, Công chức trong cơ quan phải mặc trang phục và đeo thẻ công chức đúng quy định trong giờ làm việc. 
3. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Thanh tra huyện; giữ gìn vệ sinh chung trong cơ quan, cuối giờ ngày làm việc thứ 6 hàng tuần toàn thể cán bộ, công chức dọn vệ sinh trong cơ quan. 
4. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra được ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng thanh tra, Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; và các quy chế do cơ quan Thanh tra huyện ban hành như: Quy chế dân chủ; Quy tắc ứng xử; Quy chế văn thư, lưu trữ; Quy chế sử dụng thư điện tử; Quy định về tiết kiệm điện. Thực hiện nghiêm Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Không uống rượu, uống cà phê, ăn sáng trong giờ làm việc (trừ trường hợp tiếp khách).
5. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện. Thực hiện nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1657/2005/QĐ-TTCP ngày 06/9/2005 của tổng Thanh tra Chính phủ, ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra. 
6. Trong quá trình thanh tra phải thực hiện nghiêm quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Quy chế Đoàn Thanh tra; 5 điều kỷ luật đối với Thanh tra viên của Tổng thanh tra Chính phủ.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện 
Lãnh đạo Thanh tra huyện; CB,CC thuộc cơ quan Thanh tra huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế theo chức năng nhiệm vụ được giao. 
Điều 15. Trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và thực hiện
 Các Phó Chánh thanh tra, cán bộ tổng hợp, cán bộ phụ trách văn thư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chánh thanh tra kết quả thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện Quy chế, trên cơ sở tình hình thực tế nếu có vấn đề gì vướng mắc, có sự thay đổi về mặt pháp luật thì nghiên cứu đề xuất kịp thời, để bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Thanh tra huyện.  
Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật
- Cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện tốt Qui chế này là một trong những tiêu chuẩn để xét thi đua, khen thưởng hàng năm;
- Cán bộ, công chức vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử, lý kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan./- 

4. Phân công nhiệm vụ

1.   Ông Nguyễn Văn Hanh – Chánh thanh tra.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung hoạt động của Thanh tra huyện; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chánh thanh tra tỉnh và trước pháp luật trong việc tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.

- Trình Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hang năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện hoặc CHủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công việc của Phó chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và cán bộ, công chức thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với các phòng ban chuyên môn, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện trong việc chấp hành và thực hiện công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện và tham gia các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các phòng ban chuyện môn, đơn vị thuộc huyện trước khi trình UBND huyện ký ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đối với Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

- Thực hiện các mối quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động của cơ quan, phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực giải    quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

- Quản lý công tác tổ chức cán bộ, kinh phí hoạt động, chủ tài khoản, công tác Thi đua – khen thưởng và kỷ luật của cơ quan.

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất do Chủ tịch UBND huyện phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, của Thường trực Huyện ủy và Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật thanh tra và các văn bản pháp luật liên quan.

2.   Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chánh thanh tra

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện gồm (Trung tâm QL&KTCTCC, Trung tâm nông nghiệp, Trung tâm văn hóa, Ban QLRPH Nam Huoai, Hạt kiểm lâm) trong việc chấp hành và thực hiện công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc huyện (do mình phụ trách) trước khi trình UBND huyện ký ban hành.

- Tham gia tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện và tham gia các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị (khi Chánh thanh tra phân công)

- Trực tiếp dân thường xuyên tại cơ quan theo quy định.

- Theo dõi, kiếm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị qua thanh tra, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đôn đốc thu hồi tiền, tài sản phát hiện sai phạm qua thanh tra.

- Phụ trách, quản lý, theo dõi về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tiêu chuẩn (TCVN ISO 9001:2008) trong dịch vụ hành chính công tại cơ quan.

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất do Chủ tịch UBND huyện phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, của Thường trực Huyện ủy và Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật thanh tra và các văn bản pháp luật liên quan và khi được Chánh thanh tra phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

3.   Ông Nguyễn Thăng – Thanh tra viên

- Tham mưu soạn thảo các báo cáo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan thanh tra và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra năm của cơ quan.

- Kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định việc tham mưu cho UBND huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các phòng ban chuyên môn thuộc huyện (khi Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra giao) trước khi trình UBND huyện ký ban hành.

- Trực tiếp dân thường xuyên tại cơ quan (khi được Chánh thanh tra giao).

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật thanh tra, quy chế Đoàn thanh tra và khi được Chánh thanh tra phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4.   Bà Nguyễn Thị Lan – Chuyên viên

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật thanh tra, quy chế Đoàn thanh tra và khi được Chánh thanh tra phân công.

- Theo dõi, thực hiện lập dự toán kinh phí hàng năm, hàng quý, hàng tháng; đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan. Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm. Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán và kiểm kê tài sản của cơ quan theo quy định.

- Theo dõi thu, chi, quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định, xây dựng các định mức sử dụng vật tư, trang thiết bị đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan.

- Lập kế hoạch hàng tháng, quý, năm để mua sắm trang thiết bị, tài sản, vật tư phục vụ yêu cầu công tác của cơ quan thanh tra. Thực hiện chế độ thanh toán cho cán bộ công chức đúng nguyên tắc và chế độ hiện hành. Quản lý, theo dõi việc sử dụng các nguồn kinh phí thuộc cơ quan.

- Phụ trách công tác quản trị hành chính đảm bảo phục vụ thường xuyên, kịp thời các hoạt động của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

5.   Bà Bùi Thu Nam – Chuyên viên

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật thanh tra, quy chế Đoàn thanh tra và khi được Chánh thanh tra phân công.

- Tổng hợp, theo dõi số liệu và soạn thảo báo cáo việc thực hiện giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện và cấp trên.

- Theo dõi, tham mưu văn bản đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, việc thực hiện các kiến nghị qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- Tham gia ghi biên bản các cuộc họp cơ quan, thực hiện khai thác văn bản trong hộp thư điện tử của cơ quan do các cơ quan khác chuyển đến.

- Thực hiện tiếp nhận vào sổ theo dõi công văn đi, công văn đến. Lưu trữ văn bản đi, đến theo quy định. Quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thực hiện việc gửi các báo cáo, văn bản cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Làm thủ quỹ của cơ quan.

- Trực tiếp dân thường xuyên tại cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

6.   Ông Phan Văn Thắng – Chuyên viên

- Trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch, các đoàn thanh tra ngoài kế hoạch, thanh tra đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật thanh tra, quy chế Đoàn thanh tra và khi được Chánh thanh tra phân công.

- Tham mưu soạn thảo các báo cáo, văn bản khi được Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra giao.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.