Phòng Văn hóa Thông tin 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đạ Huoai.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 874458

Email: vhttdahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Trần Tân

- Trưởng phòng

- Điện thoại:  0633 874458

- Di động: 0905579715

- Email: trantan@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung


3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan

Chương I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và Chức năng

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đạ Huoai là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Huoai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Chương II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp, đổi, gia hạn các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện.

10. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện; duy trì tổ chức lễ hội cồng chiêng theo quy định, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

11. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp, đổi các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện

8. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

9. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

10. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

11. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet, trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Một số nhiệm vụ khác

1. Thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, về thông tin và truyền thông; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý  của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương III:CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Phòng Văn hoá và Thông tin có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

1. Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế của Phòng Văn hoá và Thông tin do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và đảm bảo đủ lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Cán bộ, công chức Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý, chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của công chức để làm cơ sở đánh giá chất lượng công chức hàng năm theo quy định.

Điều 7. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có nội dung không phù hợp với văn bản của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế ở địa phương cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thì báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                           CHỦ TỊCH

                                                           (đã ký)

                                                             Lưu Tiến Chinh