Phòng Tư pháp huyện 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.874474

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Phạm Duy Quyền

- Trưởng phòng

- Điện thoại: 3874.474

- Di động: 0919.258.979

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Nguyễn Hải Long

- Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:

- Di động: 0919.479.976
- Email: @lamdong.gov.vn

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

   Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tư pháp huyện Đạ Huoai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở; bồi thường nhà nước và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

Điều 3. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

Điều 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

Điều 6. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng.

2. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh.

Điều 7. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp tỉnh.

Điều 8. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân  huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

2. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

2.  Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Điều 12. Về chứng thực

1. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

2. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.

3. Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

2. Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

Điều 14. Về bồi thường nhà nước

1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do Uỷ ban nhân dân huyện trực tiếp quản lý và Uỷ ban nhân dân xã theo quy định pháp luật.

3. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã thực hiện việc giải quyết bồi thường.

4. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

5. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Điều 15. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp các xã, thị trấn.

Điều 18. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 19. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 20. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp tỉnh.

Điều 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao. 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 23. Cơ cấu tổ chức:

1. Phòng Tư pháp huyện Đạ Huoai có Trưởng phòng; không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức khác.

          a) Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Các Phó Trưởng phòng là người tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật;

d) Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng Tư pháp do Ủy ban nhân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Cán bộ, công chức Phòng Tư pháp huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Điều 25. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có nội dung không còn phù hợp, cần thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo UBND huyện xem xét quyết định./-

4. Phân công nhiệm vụ

  1. Ông:  Phạm Duy Quyền - Trưởng Phòng Tư pháp

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Tư pháp.  Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở Tư pháp về  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

1.1. Xử lý văn bản giao cho cán bộ, công chức tham mưu, ký ban hành văn bản của Phòng Tư pháp.

1.2. Chủ tài khoản, quản lý tài chính đơn vị.

1.3. Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

1.4. Công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.5. Thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, các xã, thị trấn. Góp ý văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi đến yêu cầu.

1.6. Công tác bồi thường Nhà nước:

- Xây dựng Kế hoạch hàng năm, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các, thị trấn thực hiện việc giải quyết bồi thường;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân các, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường;

- Báo cáo công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện.

1.7. Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tư pháp ở cấp xã.

1.8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan; công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

1.9. Tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Trợ giúp pháp lý.

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và của Phòng Tư pháp để tổ chức thực hiện.

1.10. Công tác cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác Thi hành án dân sự huyện.

1.11. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định và theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo TTHU, TTHĐND, UBND huyện và Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

2. Ông: Nguyễn Hải Long – Phó Phòng Tư pháp

* Giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Tư pháp. Trực tiếp phụ trách và tham mưu, theo dõi một số nhiệm vụ gồm:

2.1. Công tác theo dõi thi hành pháp luật:  

- Xây dựng Kế hoạch hàng năm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

- Tổng hợp, đề xuất việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

- Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.

2.2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Xây dựng Kế hoạch hàng năm triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tham mưu, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

- Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

2.3. Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, các xã, thị trấn, góp ý văn bản của các cơ quan, đơn vị gửi đến yêu cầu.

2.4. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, báo cáo công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện:

2.5. Công tác tuyên truyền PBGD pháp luật; trợ giúp pháp lý, công tác hoà giải ở cơ sở;

- Theo dõi, báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa phương;

- Theo dõi, hướng dẫn tổ chức và hoạt động công tác hoà giải ở cơ sở.

2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo cấp trên giao cho.

2.7.  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các báo công tác Tư pháp hàng tháng, quý, 6 tháng, năm trước khi trình Trưởng phòng ký ban hành; trực tiếp ký báo cáo công tác tư pháp hàng tháng, hàng quý để gửi cấp trên theo quy định.

2.8. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực của Phòng Tư pháp và tại các xã, thị trấn.

2.9. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

3. Bà: Nguyễn Thị Thơm – Chuyên viên Phòng Tư pháp

* Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách và tham mưu, theo dõi một số nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, gồm:

3.1. Trực tiếp tham mưu soạn thảo báo cáo công tác Tư pháp hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chỉ đạo báo cáo đột xuất của cấp trên

3.2. Công tác chứng thực

- Tham mưu thực hiện công tác chứng thực theo thẩm quyền của Phòng Tư pháp;

- Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức Tư pháp – Hộ tịch của Ủy ban nhân dân các  xã, thị trấn về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch.

3.3. Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ của cơ quan và Hội Luật gia huyện;

3.4. Phụ trách theo dõi, hàng ngày khai thác văn bản tại hộp thư điện tử của cơ quan để lấy văn bản chuyển lãnh đạo cơ quan kịp thời xử lý triển khai thực hiện;

3.5. Theo dõi, báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện:

3.6. Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, các xã, thị trấn.

3.7. Thủ quỹ cơ quan và Hội Luật gia của huyện;

3.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan giao cho;

4. Ông: Võ Tài Hoa – Chuyên viên Phòng Tư pháp

* Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách và tham mưu, theo dõi một số nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, gồm::

4.1. Công tác kế toán – tài chính của cơ quan và Hội Luật gia của huyện; thanh quyết toán, nộp phí, lệ phí chứng thực, lệ phí hộ tịch theo quy định.

4.2. Hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong lĩnh vực thu phí, lệ phí chứng thực, hộ tịch theo quy định.

4.3  Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

4.4. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

4.5. Theo dõi công tác quản lý tủ sách pháp luật của cơ quan, các xã, thị trấn, công tác hòa giải ở cơ sở.

4.6. Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, các xã, thị trấn.

4.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan giao cho.

4.8. Phụ trách theo dõi, báo cáo hoạt động Hội luật gia của huyện

4.9. Tham mưu việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các văn bản QPPL theo quy định tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn.

5. Ông: Trần Mạnh Tưởng- Cán sự Phòng Tư pháp

* Giúp Trưởng phòng trực tiếp phụ trách và tham mưu, theo dõi một số nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, gồm::

5.1. Công tác hộ tịch

- Trực tiếp tham mưu giải quyết hồ sơ đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND huyện và của Phòng Tư pháp; theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện;

- Tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân các, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

-  Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

-  Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

5.2. Công tác quản lý, theo dõi Tủ sách pháp luật của cơ quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

5. 3. Phụ trách cập nhật văn bản, khai thác văn bản tại hộp thư điện tử của cơ quan để lấy văn bản chuyển cho lãnh đạo cơ quan kịp thời xử lý để triển khai thực hiện;

5.4.  Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch;

5.5. Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện, các xã, thị trấn.

 5.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan giao cho.