Phòng Tài chính Kế hoạch 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện Đạ Huoai.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 874363

Email: tckhdahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Nguyễn Văn Tú

- Trưởng phòng

- Điện thoại: 3874.037

- Di động: 0983.874.261

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Nguyễn Thanh Bình

- Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:

- Di động: 0917.220.262
- Email: @lamdong.gov.vn

 


 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đạ Huoai là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Huoai, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực quản lý tài chính:

1.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

1.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân huyện dự toán ngân sách địa phương theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

1.4. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách địa phương trình Uỷ ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

1.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

1.6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

1.8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

1.9. Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

1.10. Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

1.11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tài chính.

1.12. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2.6. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b)Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

c) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

4. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Phòng:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có 01Trưởng Phòng và không quá 03 Phó Trưởng Phòng.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai, đồng thời chịu trách nhiệm với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về các mặt công tác chuyên môn do các Sở này phụ trách.

b) Các Phó Trưởng Phòng là người giúp việc cho Trưởng Phòng, được Trưởng Phòng phân công phụ trách một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Trưởng phòng đi vắng.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định pháp luật.

d) Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng được thực hiện theo quy định pháp luật.

 2. Biên chế:

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND huyện phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Phòng Tài chính - Kế hoạch, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện gồm các bộ phận công tác: Hành chính, Ngân sách - Giá - Công sản, Kế hoạch - Đầu tư - Xây dựng cơ bản.

- Bộ phận hành chính gồm: 02 người, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Phòng về công tác Văn thư, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ và các nhiệm vụ quy định tại khoản 3, 4, 5 điều 2.

- Bộ phận Ngân sách - Giá - Công sản gồm: 05 người, giao đồng chí Phó Trưởng Phòng phụ trách trực tiếp, thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý tài chính vụ quy định tại khoản 1, 3, 4, 5 điều 2.

- Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư – XDCB gồm:  04 người, giao đồng chí Phó Trưởng Phòng phụ trách trực tiếp, thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 điều 2.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Chế độ hội họp:

- Hàng tháng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức cơ quan để kiểm điểm công tác trong tháng qua và triển khai nhiệm vụ công tác tháng kế tiếp.

 - Hàng tuần, Trưởng Phòng Tài chính – Kế Hoạch huyện họp giao ban với các Phó Trưởng Phòng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần và đưa ra phương hướng để triển khai công tác; Tổ chức giao ban toàn thể CBCC vào cuối mỗi tuần để đánh giá kết quả thực hiện công tác tuần và đề ra kế hoạch công tác tuần tiếp theo.

 - Mỗi Cán bộ, công chức xây dựng lịch công tác trong tuần, tháng do lãnh đạo bộ phận trực tiếp phê duyệt.

 - Lịch làm việc với cơ sở của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phải được nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị. Nội dung làm việc được chuẩn bị trước để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

          2. Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

- Cán bộ, công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc và đeo thẻ công chức theo quy định.

- Công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Phòng, của đồng nghiệp, khách đến liên hệ công tác.

          Điều 5. Quan hệ công tác

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai. Trưởng Phòng chịu trách nhiệm triển khai nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách khối.

- Theo định kỳ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, kết quả công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng.

 2. Đối với các Sở ngành cấp tỉnh:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo các mặt hoạt động chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc các Sở ngành có liên quan.

 3. Đối với các Phòng chuyên môn khác:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác trong Huyện để thực hiện công tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng.

 - Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc trách nhiệm chính của mình, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Trưởng các phòng ban chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai xem xét giải quyết.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương cho cán bộ phụ trách của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra ngành ở các xã, thị trấn khi Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu.

- Cung cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

5. Đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội huyện Đạ Huoai:

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các chế độ, thủ tục hành chính đối với các tổ chức trên theo thẩm quyền được phân công.

 - Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai giải quyết theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được UBND huyện ban hành, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để UBND huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này và ra Quyết định ban hành quy chế hoạt động của cơ quan Phòng Tài chính – Kế hoạch. Nếu nội dung Quy định này không còn phù hợp, cần thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định./.

 4. Phân  công nhiệm vụ

I.   Phân công nhiệm vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng:

1.  Ông Nguyễn Văn Tú - Trưởng phòng

- Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động công tác tổ chức cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ; công tác kế hoạch; quản lý đầu tư; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; công tác cải cách hành chính; bí mật nhà nước; tiếp công dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; giải quyết các công việc đã giao cho Phó Trưởng phòng trong thời gian phó trưởng phòng đi công tác, nghỉ phép,…theo quy định;

- Ký các văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính về tài chính, ngân sách, tài sản, các báo cáo về XDCB;

-       Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định tài chính, tài sản công được giao.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của UBND huyện;

- Là chủ tài khoản thứ hai ngân sách huyện;

- Là chủ tài khoản dự toán Phòng Tài chính - Kế hoạch.

2/ Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng.

-Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động về: Quản lý tài chính, ngân sách; quản lý giá; quản lý công sản;

-Ký các văn bản báo cáo về quản lý giá, quản lý công sản sau khi đã thống nhất với trưởng phòng.

-Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ có liên quan đến các đơn vị không phải là đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo theo chức năng nhiệm vụ UBND huyện giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Được Ủy quyền chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ của Trưởng phòng trong thời gian đồng chí Trưởng phòng nghỉ phép, đi học, đi công tác,… và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng theo sự phân công của UBND huyện;

- Là chủ tài khoản thứ hai tài khoản dự toán Phòng Tài chính - Kế hoạch

II.    Phân công nhiệm vụ CBCC Phòng Tài chính - Kế hoạch:

1/ Bà: Phạm Thị Thêu - Chuyên viên.

- Làm kế toán tổng hợp ngân sách huyện; theo dõi các nguồn kinh phí, các khoản tạm thu, tạm giữ của ngân sách huyện; kế toán các tài khoản tiền gửi của ngân sách huyện; cấp phát lệnh chi tiền;

- Trực tiếp tham mưu về công tác quản lý ngân sách các đơn vị Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các đơn vị thuộc tỉnh, các Hội, tổ chức, cá nhân được ngân sách hỗ trợ kinh phí ;

- Ký chữ ký kế toán trưởng ngân sách huyện trên các giấy rút tiền, chuyển tiền, lệnh thu, lệnh chi, báo cáo tài chính ngân sách địa phương;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

2/ Ông:  Nguyễn Xuân Đồng - Chuyên viên.

- Trực tiếp tham mưu về công tác quản lý giá: khảo sát, thẩm định giá; báo cáo giá; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xây dựng hệ số giá đất điều chỉnh hằng năm; tham gia các tổ xác định giá đất cụ thể, tài sản.

- Làm công tác quản lý công sản: theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê TSCĐ; tham mưu thẩm định định mức xây dựng, mua sắm, sửa chữa, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán,… Cấp mã số quan hệ ngân sách cho các đơn vị, cấp mã số các dự án đầu tư; 

- Làm thành viên Hội đồng định giá của huyện;

- Làm công tác thủ quỹ cơ quan Phòng Tài chính - Kế hoạch; phụ trách công tác công nghệ thông tin của cơ quan Phòng Tài chính - Kế hoạch.

3/ Ông:  Trần Hoàng Vũ - Chuyên viên.

Trực tiếp tham mưu về công tác quản lý ngân sách tai UBND các xã, thị trấn, các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể về: công tác lập dự toán trung hạn, hằng năm; phương án phân bổ ngân sách hằng năm; tổng hợp báo cáo tài chính; nhập dữ liệu dự toán vào hệ thống tabmis; cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện dự toán của đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự toán và những nội dung phát sinh ở đơn vị; tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở;

4/ Bà  Dương Thị Thu Vân - Chuyên viên.

Trực tiếp tham mưu về công tác quản lý ngân sách các cơ đơn vị sự nghiệp giáo dục, Trung tâm QLKTCTCC, Trung tâm Nông nghiệp, Trung tâm VH-TT, Ban QLR phòng hộ Nam Huoai, Đài TT-TH về: công tác lập dự toán trung hạn, hằng năm; phương án phân bổ ngân sách hằng năm; tổng hợp báo cáo tài chính; nhập dữ liệu dự toán vào hệ thống tabmis; cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện dự toán của đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự toán và những nội dung phát sinh ở đơn vị; tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở;

5/ Ông:  Trần Văn Chiến - Chuyên viên.

- Trực tiếp theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển, Chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm tra và tham mưu văn bản trình UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn XDCB hoàn thành; thẩm tra định và tham mưu cho Trưởng phòng quyết định phê duyệt quyết toán vốn các hạng mục, công trình sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên nhưng có tính chất đầu tư.

- - Phối hợp tham mưu phân khai vốn, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn; nhập dữ liệu dự toán vốn đầu tư phát triển vào hệ thống tabmis; xây dựng kế hoạch đầu tư công trên địa bàn hằng năm và giai đoạn; báo cáo tình hình giải ngân vốn tháng, quý, năm.

- Trực tiếp tham mưu về kế hoạch đầu tư công: xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công; báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công hàng tháng, quý, năm.

- Theo dõi các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

- Theo dõi Chương trình Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo; tham gia Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện.

- Trực tiếp tham mưu về công tác thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; theo dõi kết quả thực hiện lựa chọ nhà thầu. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá các dự án đầu tư.

- Theo dõi, quản lý, làm đầu mối phối hợp trong công tác viện trợ phi chính phủ của các tổ chức trên địa bàn.

6/ Ông Trần Đức Anh - Chuyên viên

- Tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện và theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy theo sự phân công của UBND huyện.

- Làm công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình; kiểm tra việc quản lý, sử dụng  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ.

- Tham mưu phát triển kinh tế tập thể; cấp giấy chứng nhận thành lập Hợp tác xã;

- Làm đầu mối phối hợp trong công tác quản lý Doanh nghiệp trên địa bàn;

7/ Bà: Nguyễn Hữu Bảo Chuyên - Nhân viên

- Làm công tác văn thư, Lễ tân của Phòng Tài chính - Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ tham mưu của phòng;

- Trực bộ phận một cửa của Phòng Tài chính - Kế hoạch; đầu mối tiếp nhận, trả kết quả qua bộ phận một cửa của UBND huyện.