Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 932134

Email: ldtbxhdahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Dương Văn Tân

- Trưởng phòng

- Điện thoại:  0633 932134

- Di động: 0985.536.286

- Email: tandv @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Nguyễn Thuận
- Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0633 932134

- Di động: 0903155672
- Email: thuann @lamdong.gov.vn

.


3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

 

Chương I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đạ Huoai, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện Đạ Huoai. Chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền;

 5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn;

 7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội;

8. Theo dõi,kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện;

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện;

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện;

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật;

Chương III: TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1.1. Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng lao động – Thương binh và Xã hội;

1.2. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

1.3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

2. Biên chế:

Biên chế công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 4. Cán bộ, công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo, điều hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho bộ, công chức trong đơn cơ quan.

Điều 5. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có nội dung không  phù hợp với các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế tại địa phương cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thì báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định./.

4. Phân công nhiệm vụ

1. Ông Tăng Xuân Sóng - Trưởng phòng Lao động TB&XH:

- Chỉ đạo, điều hành chung công việc chuyên môn của đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động TB&XH. Đồng thời giữ mối liên hệ với các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể của huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quản lý doanh nghiệp, công tác đào tạo nghề, lao động, giải quyết việc làm, công tác tài chính, công tác tổ chức của đơn vị.

- Chủ tài khoản của Phòng Lao động TBXH.

2. Ông Nguyễn Thuận – Phó trưởng phòng Lao động TB&XH:

Tham mưu, giúp Trưởng phòng điều hành công việc chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng đi vắng thì công việc thuộc lĩnh vực do Trưởng phòng giải quyết được giao cho Phó trưởng phòng giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công việc cụ thể như sau:

- Theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; công tác bảo trợ xã hội; chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính và theo dõi thực hiện Nghị định số 86/2015/CP của Chính phủ.

- Được Trưởng phòng ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ hai; ký duyệt các khoản thu, chi thường xuyên từ nguồn kinh phí của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

3. Ông Nguyễn Nguyên Nam – Chuyên viên.

Theo dõi công tác giảm nghèo; bảo trợ xã hội (đối tượng người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang, người già cô đơn không nơi nương tựa, người từ 80 tuổi trở lên, người gặp thiên tai, nạn nhân chiến tranh…); theo dõi, quản lý, khai thác dữ liệu phần mềm về công tác giảm nghèo và “Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội”.

4. Bà Phan Thanh Ngọc – Chuyên viên.

Theo dõi và thực hiện công tác bình đẳng giới – vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; theo dõi và tham mưu cho Phòng về công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định; tổng hợp danh sách, hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên theo NĐ 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ (thuộc đối tượng Phòng quản lý); tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan: tháng, quý, 6 tháng, năm và kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ đơn vị.

5. Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên theo dõi công tác  Kế toán – Tài chính của đơn vị theo quy định của Luật kế toán. Ngoài ra chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, quản lý, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách về an sinh xã hội theo quy định; theo dõi, thực hiện “Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội” theo Thông tư số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐ. Chế độ hỗ trợ miễn, giảm học phí sinh viên theo NĐ số 86/2015/CP của Chính phủ (thuộc đối tượng ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý) .

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Chuyên viên.

Theo dõi và thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

7. Bà Lê Thị Mỹ Hoa – Nhân viên.

Theo dõi việc đăng ký lao động, thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động đối với người lao động như: Theo dõi lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn lao động, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ đối với các doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tổ chức điều tra cung - cầu lao động hàng năm, tổng hợp theo dõi khai thác, số liệu phần mềm tin học điều tra cung - cầu lao động. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Ngoài các nhiệm vụ chính được phân công, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh một số nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực của  Phòng Lao động TBXH thì lãnh đạo Phòng sẽ trực tiếp phân công  cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị để phối hợp thực hiện có hiệu quả.