Phòng Nông nghiệp và PTNT 

1. Thông tin cơ quan
Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT
Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.
Điện thoại: 0633 874.473
Email: nnptntdahuoai@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Đặng Hùng Việt

- Trưởng phòng

- SĐT: 0633.874 473

- Di động: 0932 071 567

- Email: vietdh@lamdong.gov.vn

 

- Phụ trách chung,

02

Phạm Quang Chiến

- Phó Trưởng phòng

- SĐT: 

- Di động: 0919 418 638

- Email: @lamdong.gov.vn

 

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

                                                                Chương I:
                                               VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai là quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đạ Huoai; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nướcđịa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ  sản; phát triển nông thôn; phát triển  kinh tế hộ gia đình; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Lâm Đông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm  vi lĩnh vực quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

5. Tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, chế biến nông sản; thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn

7. quan đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức và hướng dẫn thực hiện những nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo ủy ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát  triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biên nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi,nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

10.Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.
11.  Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

12. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp lụật.

13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc châp hành pháp luật của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và  phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.             

14. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chuơng II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 04 bộ phận.

2. Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tỉnh Lâm Đồng và trước pháp luật về hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.   Phó Trưởng phòng là người tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách chỉ đạo một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Pháp  luật về nhiệm vụ được phân công. Được Trưởng phòng ủy quyền điều hành, giải quyết các hoạt động của cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng.

4. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
5.   Các bộ phận tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng, gồm có:

-  Bộ phận Nông nghiệp.

-  Bộ phận phát triển nông thôn.

-  Bộ phận thuỷ lợi - Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

-  Bộ phận hành chính kế toán, văn thư - lưu trữ.

Điều 4. Biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao.

                                                                                                           Chương III: 

                                                          TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan. Xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc bản Quy định này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Điều 6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có những nội dung không phù hợp với văn bản quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương cần sửa đổi, bổ sung Quy định này thì đề nghị UBND huyện Đạ Huoai xem xét quyết định. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ./-

 

 4. Phân công nhiệm vụ

1. Ông Đặng Hùng Việt - Trưởng Phòng: Phụ trách chung chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về các lĩnh vực của phòng có trách nhiệm:

1.1. Công tác lãnh đạo và quản lý:

+ Chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ mọi hoạt động chung của Phòng , ký các văn bản trình UBND huyện, các cơ quan cấp trên và các văn bản quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng được UBND huyện quy định.

+ Tham gia làm Phó Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện, kiêm chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phong điều phối NTM, báo cáo viên pháp luật, thành viên ban giàm nghèo, ban kiềm kê rừng và Hội đồng Quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.

+ Chỉ đạo xây dựng; phê duyệt các kế hoạch hoạt động của cơ quan; duyệt dự thảo kế hoạch, báo cáo chuyên môn, quyết định, tờ trình, công văn, thông báo,… của ngành phụ trách.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Đề xuất lãnh đạo UBND huyện biện pháp giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên cơ sở nắm tình hình tổng hợp và Trực tiếp giúp Trưởng phòng phụ trách các lĩnh vực: về Trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ, thủy lợi, nông thôn mới và Phòng Chống thiên tai.dự kiến những vấn đề phát sinh

1.2. Công chuyên môn phụ trách:  Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới:

+ Chỉ đạo hoạt động của văn phòng điều phối huyện.

+ Tham mưu ban chỉ đạo và UBND huyện chỉ đạo BCĐ Nông thôn mới các xã thực hiện xây dựng kế hoạch và rà soát thực trạng nông thôn mới trên địa bàn và rà soát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã.

+ Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, và thuỷ sản.

-   Tham mưu, kế hoach và các văn bản chỉ đạo về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

-   Thực hiện việc Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn.

2. Ông Phạm Quang Chiến – Phó trưởng Phòng: Phụ trách một số nhiệm vụ sau:

2.1. Công tác lãnh đạo, quản lý:

- Giúp trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng;

- Tham gia làm Phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện và thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM, Văn phòng điều phối.

- Có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng phòng dựng dự thảo các Đề án, kế hoạch, Nghị Quyết, Chương trình hành động và tổng hợp báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý các lĩnh vực phát triển của ngành đồng thời tham mưu trưởng phòng thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức của phòng.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc lĩnh vực ngành theo quy định của pháp luật và sự phân công.

2.2. Phụ trách chuyên môn: Trực tiếp tham mưu Trưởng phòng về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ, thủy lợi và nông thôn mới, cụ thể:

- Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ: Trực tiếp tham mưu trưởng phòng phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, và thuỷ sản.

- Quản lý thủy lợi: Nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng phụ trách thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn; tham mưu đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện; kiểm tra và quản lý các công trình thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện; công tác phòng chống thiên tai và an toàn hồ đập trên địa bàn, hướng dẫn, tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập và giồng cây trồng, vật nuôi, bào vệ thực vật và thuốc thú y trên địa bàn huyện. Thẩm định hồ sơ xây dựng, sửa chửa kênh mương thủy lợi, các công trình phòng chống thiên tai.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, quý, 6 tháng, năm lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu; đồng thời Chuẩn bị và tham mưu cho trưởng phòng các nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp ban chỉ huy PCTT & TKCN, Ban chỉ đạo XDNTM, và các cuộc họp UBND liên quan đến ngành nông nghiệp.

2.3. Lĩnh vực nông thôn mới: Tham mưu trưởng phòng kế hoạch, báo cáo và rà soát các tiêu chí nông thôn mới tại các xã và các tiêu chí huyện nông thôn mới, tổ chức hoạt động của văn phòng điều phối nông thôn mới huyện.

3. Ông Lâm Quang Hiển - Chuyên Viên: Tham mưu trưởng phòng các nhiệm vụ chuyên môn được giao phụ trách, cụ thể:

3.1. Nhóm chuyên môn phụ trách chính:

- Quản lý về lĩnh vực Trồng trọt bảo vệ thực vật:

+ Có trách nhiệm Nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng phụ trách: trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng các tiến bộ KHKT – Công nghệ; thẩm định hồ sơ Chương trình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Xã, Thị trấn về ngành, lĩnh vực quản lý của phòng NN&PTNT; tham mưu các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

+ Tham mưu tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực của phòng quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu trưởng phòng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực trồng trọt,

 + Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về các ngành, lĩnh vực quản lý tới các xã, thị trấn sau khi được phê duyệt.

+ Dự thảo các văn bản chuyên môn phụ trách khi trưởng phòng giao hàng ngày và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Trưởng phòng giao.

3.2. Quản lý về an toàn nông sản:

- Tham mưu Kế hoạch, báo cáo, van bản thực hiện công tác an toàn nông sản, chế biến nông sản và tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

- Quản lý công bảo vệ thực vật, an toàn sử dụng các hóa chất trong sản xuất và bảo quản nông sản thực phẩm

- Tham gia các công tác phối hợp trong công việc về lĩnh vực phụ trách. Dự thảo các văn bản và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị -xã hội.

3.3. Nhiệm vụ khác:

- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Học tập Nghị quyết, chuyên đề, tham dự các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.

- Tham gia Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Xây dựng các kế hoạch, đề án quy hoạch phát triển lĩnh vực ngành quản lý

- Tham gia Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai công tác tuần, tháng, quý, năm và công tác cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành, lĩnh vực quản lý.

- Soạn thảo quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 lĩnh vực ngành quản lý.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, quý, 6 tháng, năm lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu; đồng thời Chuẩn bị và tham mưu cho trưởng phòng các nội dung, tài liệu lĩnh vực phụ trách phục vụ các cuộc họp của UBND huyện.

-Tham gia hoạt động chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của trưởng phòng

4. Ông Trần Kim Trường – Cán sự: Tham mưu Trưởng phòng các nhiệm vụ:

4.1. Chuyên môn phụ trách chính: Quản lý về lĩnh vực lâm nghiệp có trách nhiệm:

- Tham mưu dự thảo các văn bản chương trình khuyến khích phát triển lâm nghiệp, và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tham mưu Quản lý về chất lượng lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công tác khuyến khuyến lâm và các dự án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn theo qui định. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với  các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc lĩnh vực ngành theo quy định của pháp luật và phân công, Tổ chức thực hiện công tác lâm nghiệp ứng dụng các tiến bộ KHKT – Công nghệ thuộc các lĩnh vực khuyến lâm,

- Dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực giao phụ trách khi trưởng phòng giao hàng ngày; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật, tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng liên quan, dự các cuộc họp của phòng, cuộc họp khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng, các công tác phối hợp trong công việc về lĩnh vực phụ trách và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị -xã hội.

4.2. Nhiệm vụ khác:

+ Nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Học tập Nghị quyết, chuyên đề, tham dự các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan.

+ Tham gia Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Xây dựng các kế hoạch, đề án quy hoạch phát triển lĩnh vực ngành quản lý

+ Tham gia Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai công tác tuần, tháng, quý, năm và công tác cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành, lĩnh vực quản lý.

Tham mưu Kế hoạch, báo cáo, van bản thực hiện công tác an toàn lâm sản, chế biến lâm sản.

Tham gia các công tác phối hợp trong công việc về lĩnh vực phụ trách. Dự thảo các văn bản và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị -xã hội.

+ Soạn thảo quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 lĩnh vực ngành quản lý.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, quý, 6 tháng, năm lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu; đồng thời Chuẩn bị và tham mưu cho trưởng phòng các nội dung, tài liệu lĩnh vực phụ trách phục vụ các cuộc họp của UBND huyện.

+Tham gia hoạt động chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của trưởng phòng

5. Bà Nguyễn Thị Vui – Chuyên Viên: Tham mưu trưởng phòng các nhiệm vụ:

5.1. Nhóm chuyên môn phụ trách chính:

- Tham mưu Quản lý về chăn nuôi:

+ Xây dựng các báo cáo của Phòng, UBND huyện về lĩnh vực được giao phụ trác; Tham mưu thành lấp đoàn kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và các điểm kinh doanh giống cây; Tuyên truyền, pháp lệnh thú y và hướng dẫn, tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vật nuôi, và thuốc thú y trên địa bàn huyện, tham mưu kiểm tra đảm bảo an toàn trong chăn nuôi tại các xã, thị trấn và các trang trại trên địa bàn.

+ Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Phối hợp hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho con vật nuôi. Tiếp nhận, trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

5.2. Tham mưu Quản lý về thủy sản:

+ Hướng dẫn, tham mưu tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thủy sản trên địa bàn

+ Phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển chế biến thủy sản

+ Quản lý chất lượng giống và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện

+ Tham mưu các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thuỷ sản; chế biến nông sản và thuỷ sản.

+ Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng phát triển ngành nghề chế biến nông sản và thuỷ sản. Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản trên địa bàn huyện.

+ Tham mưu Kế hoạch, báo cáo, van bản thực hiện công tác an toàn thủy sản, lâm sản, chế biến thủy sản và phát triển ngành nghề nông thôn;

+ Quản lý công tác thú y, an toàn sử dụng các hóa chất trong chăn nuôi

5.3. Nhiệm vụ khác:

Tham gia văn phòng điều phối nông thôn mới có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu trưởng phòng báo cáo ban chỉ đạo và UBND huyện về chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện.

+ Tham mưu, kế hoach và các văn bản chỉ đạo về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tham gia các công tác phối hợp trong công việc về lĩnh vực phụ trách , dự thảo các văn bản khi trưởng Phòng giao hàng ngày và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo yêu; đồng thời Chuẩn bị và tham mưu cho trưởng phòng các nội dung, tài liệu lĩnh vực phụ trách phục vụ các cuộc họp của UBND huyện.

+ Thực hiện công tác thủ quỹ, quản lý thu chi các nguồn quỹ của đơn vị.

+ Rút, nhận tiền được cấp hoặc được thu, nộp kịp thời các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi, lệnh chi  của Lãnh đạo phòng.

+ Lập sổ quỹ và đối chiếu quỹ tiền mặt hàng tháng; Báo cáo cho Trưởng phòng về tình hình quỹ tiền mặt theo định kỳ.

+ Tham gia các công tác phối về lĩnh vực phụ trách. Dự thảo các văn bản và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị -xã hội.

6. Ông Nguyễn Văn Lâm - Cán sự:  Tham mưu trưởng phòng các nhiệm vụ:

6.1. Phụ trách kế toán Kế toán:

- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách.

- Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách.

- Lập, duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc định kỳ thuộc phần việc kế toán thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo và chuyên môn nghiệp vụ của mình.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc, phần hành của mình cho bộ phận liên quan.

- Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê và tính toán xác định kết quả kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách.

- Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định.

- Chủ trì lập các dự toán và tham gia xây dựng các định mức kinh tế. Kiểm tra việc thực hiện dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng tài sản, kinh phí.

- Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán đối với các kế toán viên thuộc phần hành và các bộ phận liên quan. Chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của kế toán viên cấp trên

- Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng các chế độ tài chính, thống kê, kế toán và quy chế, quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các chuẩn mực kế toán

6.2. Phụ trách công tác Hành chính một cửa:

- Soạn thảo quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 lĩnh vực ngành quản lý.

- Trình phê duyệt và niêm yết tại bộ phận một cửa

- Hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức

- Thẩm tra cơ sở đề nghị cấp, đổi các loại giấy phép kinh doanh thuộc thẩm quyền của ngành quản lý.

- Trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý

6.3. Phụ trách công tác Văn thư:

- Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đi, đến theo quy định của cơ quan.

- Tiếp nhận các bản thảo về trình duyệt, các bản đánh máy...để trình lãnh đạo ký (theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan).

- Đăng ký văn bản, làm thủ tục chuẩn bị gửi văn bản và theo dõi quá trình luân chuyển văn bản theo địa chỉ.

Chuyển giao văn bản, tài liệu.

- Kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực Tiếp về các văn bản sai thể thức.

Quản lý và đóng dấu các văn bản đúng quy chế.

- Sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác.

- Nộp hồ sơ đã đến hạn Nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.

- Sao in các văn bản, tài liệu.

6.4. Nhiệm vụ khác:

- Theo dõi vào báo cáo chương trình tái định cư, chương trình di dân tự do

-Tham gia các công tác phối về lĩnh vực phụ trách. Dự thảo các văn bản và tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị -xã hội.

- Tham gia hoạt động chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của trưởng phòng