Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm văn hóa – thể thao huyện Đạ huoai 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND huyện Đạ Huoai).

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm văn hóa – Thể thao huyện Đạ Huoai là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin và thể dục thể thao thuộc UBND huyện Đạ Huoai chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa thông tin và Du lịch tỉnh Lâm đồng và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa thông tin huyện Đạ Huoai.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân địa phương.

- Thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin các xã, thị trấn.

- Tổ chức các dịch vụ công về văn hóa thể thao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm trên cơ sở căn cứ chương trình phát  triển kinh tế, văn hóa, xã  hội và kế hoạch công tác phong trào văn hóa, thể thao của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện khi được UBND huyện phê duyệt;

2. Trình UBND huyện các Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

 3. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương;

4. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, chiếu phim thông tin lưu động, vui chơi giải trí… thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với khả năng nhiệm vụ quyền hạn được giao;

5. Tổ chức liên hoan Hội thi, Hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp hoạt đông văn hóa thể thao cho Nhà văn hóa các xã, thị trấn theo kế hoạch của UBND huyện và Phòng Văn hóa thông tin huyện.

6. Tổ chức các giải thi đấu, hoạt động thể dục - thể thao dân gian và hiện đại mang tính phổ cập; tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ TDTT , phương pháp tổ chức điều hành cho cán bộ TDTT cơ sở theo kế hoạch của ngành cấp trên và UBND huyện.

7. Tổ chức hoạt động thư viện, triển khai xây dựng các tủ sách, phòng đọc từ huyện đến cấp xã. Thường xuyên lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nghiên cứu, tìm hiểu của đối tượng bạn đọc ở địa phương.

8. Hàng năm tổ chức và phối hợp trưng bày triển lãm theo chủ đề quy định của Trung tâm Văn hoá tỉnh tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện và cơ sở.

9. Tổ chức dịch vụ văn hoá thể thao phù hợp với chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

10. Biên soạn, xuất bản, phát hành thông tin theo quy định của pháp luật các tài liệu chuyên môn phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ.

11. Phối hợp giao lưu, trao đổi hợp tác về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa thể thao với các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện.

12. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở văn hóa thể thao và du lịch, Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy và Phòng Văn hóa thông tin huyện.

13. Quản lý tổ chức cán bộ viên chức, hợp đồng lao động, tài chính và tài sản của đơn vị. Được ký kết và hợp đống lao động theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác theo quy định của pháp luật, hoặc theo sự chỉ đạo của UBND huyện và ngành cấp trên giao