Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Đạ Huoai 

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26  tháng 02  năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 02/02/1999 của UBND huyện Đạ Huoai V/v Thành lập Trung tâm Văn hoá huyện Đạ Huoai;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 của UBND huyện Đạ Huoai V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá - thể thao huyện Đạ Huoai.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và hiệu quả hoạt động sự nghiệp Văn hoá  TDTT của huyện. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đạ Huoai ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao với những điều khoản như sau:

Chương I

TÊN GỌI, VỊ TRÍ CHỨC NĂNG - ĐỐI TƯỢNG  PHỤC VỤ

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. TÊN GỌI

Thống nhất tên gọi của đơn vị là “Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Đạ Huoai” (ĐCMail: TTVHTT dahuoai@gmail.com hoặc leha.ttvhtt@gmail.com)

Điều 2. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG:

2.1. Vị trí:

Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VHTT) huyện là đơn vị hoạt động sự nghiệp VHTT&TDTT trực thuộc UBND huyện. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2.2. Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của  địa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Điều 3. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

Đối tượng phục vụ của Trung tâm Văn hoá  -  Thể thao là quần chúng nhân dân, CB.CNVC  lao động và học tập trong và ngoài hệ thống quản lý nhà nước, các cháu thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nhà trường, thanh niên nam, nữ, các thành viên trong các tổ chức đơn vị, cơ quan, đoàn thể - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Điều 4. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

4.1. Căn cứ theo chương trình phát triển kinh tế, chính trị văn hoá xã hội của địa phương, kế hoạch công tác của chuyên ngành, phong trào văn hoá thông tin – TDTT, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn - dài hạn và tổ chức triển khai thực hiện khi được UBND huyện phê duyệt.

4.2. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như nhiệm vụ kinh tế, chính trị -Văn  hoá xã hội của địa phương.

4.3. Điều hành tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, chiếu phim thông tin lưu động, vui chơi giải trí… thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các hoạt động khác phù hợp với khả năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.

4.4. Tổ chức liên hoan Hội thi, Hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác VHTT ở các xã, thị trấn theo kế hoạch của ngành VHTT&DL.

4.5. Tổ chức các giải thi đấu, các hoạt động thể dục - thể thao và các trò chơi dân gian và hiện đại mang tính lưu truyền và phổ cập, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ TDTT cơ sở theo kế hoạch của ngành;

4.6. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

4.7. Tổ chức hoạt động thư viện cấp huyện, triển khai xây dựng các tủ sách, phòng đọc tại cơ quan cũng như cơ sở, thường xuyên lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng bạn đọc ở địa phương. Tổ chức các dịch vụ, trò chơi tô tượng hình có thu trong thư viện.

4.8. Tổ chức phối hợp trưng bày triển lãm có chủ đề quy định hàng năm tại Trung tâm Văn hoá – TT  huyện cũng như ở cơ sở.

4.9. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

4.10. Phối hợp giao lưu, trao đổi hợp tác, học tập về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá thông tin – TDTT với các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh.

4.11. Tổ chức và học tập kinh nghiệm ở trong tỉnh và ngoài tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị định 43 của Thủ Tướng Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ Tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4.12. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với các cấp các ngành liên quan về công tác theo quy định của pháp luật.

4.13. Tổ chức và quản lý viên chức, hợp đồng lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm VHTT- TT  theo quy định. Được ký kết hợp đồng lao động cũng như chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

4.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong chức năng được quy định do Huyện ủy -  UBND huyện giao.

Chương II

CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC

Điều 5.

5.1. BAN GIÁM ĐỐC:

* BAN GIÁM ĐỐC CÓ: GIÁM ĐỐC VÀ  PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đồng chí Lê Hồng Hà -  Giám đốc ( SĐT: 0918776287; ĐCMail: leha.ttvhtt@gmail.com) :

Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch phụ trách trực tiếp, lãnh đạo ngành cấp trên và pháp luật về công tác điều hành chung của mình đối với đơn vị sự nghiệp VH-TT. Có trách nhiệm phân công chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như mọi công tác khác của đơn vị để hoàn thành thắng lợi mọi công tác được giao, tham mưu đề nghị khen thưởng, xử lý vi phạm đối với mọi VC, hợp đồng lao động của đơn vị khi vi phạm, nhận xét đánh giá công tác của từng đồng chí trong đơn vị hàng năm, bố trí sắp xếp, điều động CB. viên chức, hợp đồng lao động vào những bộ phận chuyên môn hợp lý để phát huy năng lực, cũng như bố trí đi học,  họp xét tuyển biên chế hàng năm, chỉ đạo các bộ phận thực hiện các công tác khác có liên quan (chủ tài khoản của đơn vị).

- Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Phó Giám đốc ( SĐT: 0913188974;):

Chịu trách nhiệm trước giám đốc, trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công (cuï theå laø lónh vöïc Văn hoá - Văn nghệ)  hoặc được Giám đốc uỷ quyền điều hành, giải quyết công việc của Trung tâm khi Giám đốc vắng mặt

5.2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Tổ Hành chính - Tổng hợp;

- Tổ Tuyên truyền löu ñoäng;

- Tổ Văn hoá - Văn nghệ;

- Tổ thể dục thể thao;

- Tổ Thư viện thoâng tin - Truyền thống.

5.3 Những đồng chí đứng đầu Tổ chuyên môn nghiệp vụ và các đồng chí liên quan :

5.3.1. Tổ Hành chính – Tổng hợp.

- Đồng chí Đinh Thị Phượng ( SĐT: 0916231797; ĐCMail: Kimphuongvhtt@gmail.com):

Là Kế toán chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về tham mưu dự toán thu chi ngân sách của đơn vị và xây dựng kế hoạch dự toán thu chi hàng năm theo quy định của luật ngân sách và hướng dẫn của Ngành Tài chính – kế hoạch đối với sự nghiệp VH- TT, có trách nhiệm lập phiếu thu các nguồn thu dịch vụ nộp Kho bạc, thanh quyết toán các chế độ, hợp đồng kinh tế đúng quy định. Hàng năm xây dựng nguồn tiết kiệm 15% - 20% tiền hoạt động sự nghiệp, nguồn chi khác để chi cho công việc mua sắm, sửa chữa tài sản hư hỏng của đơn vị khi Lãnh đạo điều hành, tham mưu cho lãnh đạo về thực hiện nghị định 43 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan đến tài chính, theo dõi các khoản thu ở một số bộ phận có thu hàng năm đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu của mình trước Lãnh đạo. Hàng năm cùng bộ phận và Công đoàn đề xuất nâng lương thường xuyên theo đúng quy định và làm một số nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu. Hàng tháng, quý, năm phải thanh quyết toán đúng yêu cầu của pháp luật  quy định, tham mưu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hà ( SĐT: 0972266002; ĐCMail: nguyenhamdg@gmail.com):

Tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch hoạt động của cơ quan cũng như xử lý các văn bản khi lãnh đạo giao - Văn thư lưu trữ, đánh máy, gửi công văn, quản lý con dấu và chịu trách nhiệm trước đơn vị, Lãnh đạo về mua văn phòng phẩm, các đồ dùng trong sinh hoạt của cơ quan, khi thực hiện phải đề xuất Lãnh đạo duyệt mới được thực hiện mua các mặt hàng về nhập thủ quỹ để xuất ra sử dụng, tham mưu cho Lãnh đạo về lĩnh vực dịch vụ theo Nghị định 43 của Chính phủ cũng như các qui định của Nhà nước, thực hiện công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

- Đồng chí Phaïm Minh  Cương ( SĐT: 0937464333):

- Phụ trách tổ bảo vệ Chịu trách nhiệm trước đơn vị và Giám đốc về công tác bảo vệ cơ quan cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị nếu để thất thoát, mất mát trộm cắp thì chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định, phân công trực hợp lý, ghi chép sổ trực. Trực bảo vệ cơ quan.

Tham mưu cho Lãnh đạo về lĩnh vực cắt dán banderol khẩu hiệu, panô, áp phích, trang trí các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ, tết hàng năm và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo về một số lĩnh vực có liên quan đến công việc yêu cầu.. Tham gia coâng taùc khaùc khi ñôn vò yeâu caàu

- Đồng chí Trần Quang Hòa ( SĐT: 0984118477):

Bảo vệ - Chịu trách nhiệm trước đơn vị và Giám đốc về công tác bảo vệ cơ quan cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị nếu để thất thoát, mất mát trộm cắp thì chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tham gia dọn vệ sinh cơ quan cũng như chịu sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị làm một số công việc có liên quan. Đồng thời mở cửa và đóng cửa khi có giờ tập của các CLB tập luyện trong nhà thi đấu theo hợp đồng ký kết của đơn vị, không để bất cứ người ngoài vào ngủ, nghỉ trong đơn vị khi chưa có ý kiến của Ban giám đốc đơn vị, Chịu sự điều hành của phụ trách tổ. Tham gia coâng taùc khaùc khi ñôn vò yeâu caàu.

5.3.2. Tổ Tuyên truyền löu ñoäng-Phuï traùch chung: Ñ/c Nguyeãn Vaên Trieàu.

- Đồng chí Nguyễn Văn Triều ( SĐT: 01279404359):

Phụ trách lĩnh vực thông tin tuyên truyền lưu động TTCĐTQ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chuyên môn của mình. Xây dựng kế hoạch, thực hiện báo cáo cụ thể hàng tháng, quý, năm gửi về Tổ hành chính tổng hợp để tham mưu, báo cáo và xây dựng kế hoạch hoạt động chung của đơn vị. Tham gia vào các công tác khác có liên quan khi có sự điều động của Lãnh đạo, hoặc khi có sự yêu cầu của các tổ chuyên môn nghiệp vụ khác, quản lý bảo quản tài sản được giao nhận của tổ nếu để thất thoát phải chịu trách nhiệm. Ñoàng thôøi Thuû kho cuûa ñôn vò trong lónh vöïc Thông tin löu ñoäng - Cổ động tuyeân truyeàn tröïc quan  chòu traùch nhieäm tröôùc ñôn vò vaø cô quan veà taøi  saûn maø mình quaûn ly.ù

- Đồng chí Nguyeãn Cam  Ly ( SĐT: 0938679700):

Lái xe của đơn vị có nhiệm vụ bảo quản và bảo dưỡng xe theo quy định, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Khi chạy xe ra khỏi cơ quan phải có sự chỉ đạo của giám đốc đơn vị và lệnh điều xe. Thực hiện công tác tuyên truyền  ( Xe loa tuyên truyền) khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị và phụ trách bộ phận. Tham gia coâng taùc khaùc khi ñôn vò yeâu caàu.

- Đồng chí Đỗ Văn phúc ( 0633709123):

Tham mưu cho phuï traùch Tổ về công tác tuyên truyền và thực hiện những công tác khaùc khi Lãnh đạo chỉ đạo và phụ trách tổ phân công.

5.3.3. Tổ Văn hoá - Văn nghệ - Phuï traùch chung:Ñ/c Ñinh Qoác Syõ.

- Đồng chí Ñinh Quoác Sỹ ( SĐT: 0918525215):

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa văn nghệ, tham möu cho laõnh ñaïo vaø chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về lĩnh vực mình phụ trách, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm, báo cáo theo định kỳ về tổ hành chính tổng hợp, quản lý tài sản vật dụng, đồ dùng của bộ phận. Thực hiện tốt nghị định 43 của Thủ tướng chính phủ, luật ngân sách về lĩnh vực mình phụ trách đồng thời tham gia cùng các tổ chuyên môn nghiệp vụ khác khi phân công.

- Đồng chí Traàn Thò Kim Diễn ( 0944608773):

Tham mưu cho phuï traùch Tổ về công tác Văn hóa văn nghệ và thực hiện những công tác khaùc khi Lãnh đạo chỉ đạo và phụ trách tổ phân công, cần phát huy chuyên môn học tập để vận dụng vào thực tế nhiệm vụ được phân công.

- Đồng chí Nguyeãn Thò Minh Hương ( 0908166474):

Tham mưu cho phuï traùch Tổ về công tác Văn hóa văn nghệ và thực hiện những công tác khaùc khi Lãnh đạo chỉ đạo và phụ trách tổ phân công.

Thủ quỹ đơn vị, thu các nguồn thu từ các CLB hoạt động tại Trung tâm cũng như các dịch vụ  khác, nhập về kế toán đơn vị viết phiếu thu sau đó nộp tiền vào kho bạc. Có nhiệm vụ nhập kho và vào sổ theo dõi  văn phòng phẩm, các đồ dùng trong sinh hoạt của cơ quan đơn vị, khi xuất kho phải có giấy đề xuất ký duyệt của lãnh đạo mới được xuất kho.

5.3.4. Tổ thể dục -  thể thao. Phuï traùch chung:Ñ/c K’Maùk

- Đồng chí K' Mák ( SĐT: 0906964792):  

Phụ trách lĩnh vực TDTT, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về lĩnh vực TDTT, xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm gửi về bộ phận hành chính tổng hợp, báo cáo theo định kỳ. Tham mưu cho Lãnh đạo về tổ chức các hoạt động TDTT và xây dựng các TDTT và các hoạt động khác có liên quan đến chuyên môn của mình theo nghị định 43 của Chính phủ, luật ngân sách, quản lý tài sản, đồ dùng của bộ phận, tham gia các công tác khác cùng các tổ chuyên môn nghiệp vụ khác trong đơn vị khi có sự điều động của Lãnh đạo.

- Đồng chí Leâ Thò  Ân ( 01697780396):

Höôùng daãn Câu lạc bộ Thể dục thẫm mỹ có nhiệm vụ hướng dẫn hội viên tập luyện và báo cáo tình hình tập luyện của CLB mình höôùng daãn, đồng thời thu phí hội viên và nộp quỹ hàng tháng về kế toán, phải có sổ sách theo dõi và phiếu thu của kế toán.Veä sinh cô quan. Tham gia caùc hoaït ñoäng khaùc khi laõnh ñaïo vaø phuï traùch tổ yeâu  caàu.

5.3.5. Tổ thư viện thoâng tin - Truyền thống. Phuï traùch chung: Ñ/c Nguyeãn Thò Ñieäp.

- Đồng chí Nguyeãn Thò Điệp ( SĐT: 01247846640):

Phụ trách lĩnh vực Thư viện, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo về công tác chuyên môn của mình, xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, báo cáo theo định kỳ gửi về bộ tổ hành chính tổng hợp. Nghiên cứu tham mưu thực hiện nghị định 43 của Chính phủ và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực thư viện, báo cáo nguồn thu, chi theo qui định, đồng thời nghiên cứu mở dịch vụ thu theo quy định, hàng năm quản lý, bảo quản vật chất tài sản của thư viện, thu các nguồn thu thư viện nộp hành chính hàng năm theo quy định, tham gia các hoạt động khác của đơn vị khi coù yêu cầu.

5.3.6. Veà phaàn kyõ thuaät - thuû kho

- Đồng chí Nguyeãn Cự ( SĐT: 0932489846):

Caùn boä kyõ thuaät, Thủ kho của đơn vị chịu trách nhiệm trước đơn vị và Giám đốc về tài sản mà mình quản lý đồng thời phục vụ máy móc trang thiết bị cho các tổ chuyên môn khi yêu cầu, hàng năm tham mưu cho Lãnh đạo về mua sắm các trang thiết bị phục vụ chuyên môn cũng như các đồ dùng cần thiết đáp ứng yêu cầu của công tác chuyên môn, khi đề xuất gửi về kế toán để đề xuất cụ thể, đồng thời tham gia các mặt công tác có liên quan đến các tổ chuyên môn nghiệp vụ khác khi yêu cầu.  Không cho mượn hoặc dùng tài sản công ngoài công việc của đơn vị khi chưa có ý kiến của lãnh đạo cho phép. Khi xuất tài sản ra khỏi kho phải có giấy đề xuất được sự đồng ý của Lãnh đạo đơn vị mới được xuất kho sử dụng và nhập kho theo đúng quy định.

 Ngoài những quy định nói trên đối với mỗi biên chế, hợp đồng lao động theo chuyên môn phải có hợp đồng của đơn vị hay dự trù kinh phí cho hoạt động chuyên môn ở mỗi tổ chuyên môn đều phải trình Lãnh đạo duyệt và chuyển về kế toán tham mưu theo quy định, đáp ứng kịp thời phục vụ công tác chuyên môn ở mỗi bộ phận cũng như đơn vị.

Điều 6: Biên chế - Hợp đồng của Trung tâm:

Số lượng biên chế của Trung tâm VHTT  được giao hàng năm căn cứ vào quyết định của Chủ tịch UBND huyeän Ñaï Huoai.  

CBVC biên chế của Trung tâm phải đảm bảo được trình độ chuyên môn nghiệp vụ căn cứ vào các chức danh được phân công (theo quy định phải được đào tạo chuyên ngành từ trung cấp trở lên) và đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

Điều 7: Tài chính của trung tâm:

1. Nguồn tài chính bao gồm các nguồn thu sau:

1.1. Ngân sách do nhà nước cấp:

- Kinh phí được duyệt chỉ đảm bảo cho các hoạt động kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Lãnh đạo, Huyện uỷ, UBND huyện giao.

- Kinh phí được đầu tư XDCB vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp VHTT&TDTT hàng năm.

1.2. Nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ:

- Thu từ các hoạt động nghiệp vụ như: Biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thi đấu TDTT, các lớp kỹ năng, ngành nghề, các CLB, nhóm sở thích, lớp năng khiếu, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội thi, hội diễn, liên hoan.v.v…

- Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật như: Dịch vụ công, dịch vụ kèm theo các hoạt động tài trợ, quà tặng, ủng hộ các tổ chức cá nhân ( nếu có).

2. Nội dung chi:

- Lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản chi BHXH, BHYT cho CBVC và  người lao động của Trung tâm.

- Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc- báo chí, công tác phí, hội nghị phí.v.v..

- Chi cho các hoạt động nghiệp vụ;

- Chi cho các hoạt động có thu phí;

- Chi cho đầu tư phát triển (bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị);

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ chế quản lý tài chính:

 Trung Tâm văn hoá - thể thao huyện thực hiện các việc quản lý tài chính theo Nghị định số: 43/2006/NĐ– CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ V/v Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 8: Quan hệ công tác:

8.1. Với Uỷ ban nhân dân huyện:

Trung tâm VH - TT huyện chịu sự Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của UBND huyện.

8.2. Với Phòng văn hoá thông tin huyện: Chịu sự quản lý nhà nước của Phòng văn hoá thông tin huyện.

8.3. Với các thiết chế văn hoá thông tin - thể thao cấp tỉnh:

Trung tâm VH - TT huyện chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VHTT&DL tỉnh, Trung tâm Theå duïc theå thao tỉnh, Trung tâm văn hoá tỉnh.

8.4. Với thiết chế văn hoá thông tin -thể thao cấp xã - thị trấn (Hiện tại chỉ có Ban văn hoá thông tin ở cơ sở);

Trung tâm VH -TT huyện hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Ban VHTT các xã - thị trấn tổ chức các hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở.

8.5. Với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các đơn vị, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện là mối quan hệ phối hợp về công tác.

8.6. Với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công là mối quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức cho CBVC –HĐLĐ thuộc đơn vị học tập và thực hiện theo quy chế đã được chuẩn y.

Điều 10:

Mọi sự điều chỉnh, thay đổi bổ sung quy chế này phải được thống nhất việc sửa đổi do tập thể đơn vị, trên cơ sở kiến nghị của các bộ phận và phải phù hợp với các văn bản của cấp có thẩm quyền. Các điều khoản của Quy chế trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ./-