Trung tâm quản lý khai thác CTCC 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng

Địa chỉ: Tổ dân phố 7 - thị trấn Madaguôi -Đạ Huoai

Điện thoại: 0633.874.427.

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

Ngô Xuân Kiên
Giám đốc
Di động: 0918.675.653
Email: @lamdong.gov.vn
Phụ trách chung và Trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Nguyễn Công Hà
Phó giám đốc
Di động: 0918.248.660.
Email: @lamdong.gov.vn
Phụ trách bộ phận đô thị & Vệ sinh môi trường.

Nguyễn Như Sang
Phó giám đốc
Di động 0916.238.807.
Email: @lamdong.gov.vn
Phụ trách Bộ phận Đền bù giải phóng mặt bằng.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

1. Chức năng:

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai là đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

+ Quản lý và khai thác Công trình công cộng trên địa bàn huyện; đường nội thị, đường liên xã, hệ thống thoát nước, các công trình thủy lợi, đèn đường, vỉa hè, công viên cây xanh, …

- Thu gom xử lý rác, chất thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

- Sửa chữa, duy tu các công trình công cộng do đơn vị quản lý, khai thác.

- Thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

+ Làm Chủ đầu tư các công trình do đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác, công trình xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Lập kế hoạch và xây dựng phương án đên bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; thực hiện quy trình công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định hiện hành.

+ Khi có đủ điều kiện, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật, Trung tâm được thực hiện các dịch vụ sau thông qua hợp đồng kinh tế và thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu; tư vấn giám sát thi công xây dựng; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, quyết toán công trình xây dựng.

- Thi công các công trình xây dựng cơ bản vừa và nhỏ.

- Tổ chức khac thác vật liệu xây dựng (cát, đá,,,) phục vụ nhu cầu của đơn vị.

         4. Phân công nhiệm vụ

I- Đối với các Lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Ngô Xuân Kiên – Chức vụ: Giám đốc.

Chịu trách nhiệm chung, điều hành chỉ đạo toàn bộ hoạt động của cơ quan và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức, công tác kế hoạch;

- Công tác Tài chính- Kế toán;

-    Phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý dự án của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về nhiệm vụ của đơn vị.

2. Ông: Nguyễn Công Hà – Chức vụ: Phó Giám đốc.

Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực Quản lý đô thị & Công trình công cộng, trực tiếp chỉ đạo bộ phận Quản lý đô thị & Công trình công cộng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý đô thị, cây xanh, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác của đơn vị khi được Giám đốc đơn vị ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và trước lãnh đạo UBND huyện về nhiệm vụ được phân công.

3. Ông: Nguyễn Như Sang – Chức vụ:  Phó Giám đốc.

Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực giải phóng mặt bằng, quản lý vận hành các hệ thống nước sạch, hệ thống thủy lợi trên toàn huyện do đơn vị quản lý. Trực tiếp chỉ đạo bộ phận thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng bao gồm các dự án có kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và các dự án không có kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác của đơn vị khi được Giám đốc đơn vị ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và trước lãnh đạo UBND huyện về nhiệm vụ được phân công.

II. Đối với các nhân viên của đơn vị:

1. Bà: Mai Thị Thảo- Kế toán trưởng.

Phụ trách và chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán đơn vị, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến bộ phận Quản lý đô thị & Công trình công cộng, bộ phận Bồi thường GPMB.

- Lập báo cáo tài chính của đơn vị.

- Thực hiện thanh quyết toán các công trình thuộc ngân sách tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc đơn vị phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về nhiệm vụ được phân công.

2. Bà: Nguyễn Thị Như Không - Kế toán,

- Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến bộ phận XDCB.

- Thực hiện thanh quyết toán các công trình thuộc ngân sách huyện, và phân cấp cho huyện.

- Kiêm thủ quỹ đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc đơn vị phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về nhiệm vụ được phân công.

3. Ông:  Đặng Huy Bình -Nhân viên. 

 Thực hiện nhiệm vụ trong công tác tổng hợp chung, công tác lập báo cáo của đơn vị, dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động, Nghị quyết và phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật, bộ phận kế toán thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của đơn vị khi được Giám đốc đơn vị phân công. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về phần công việc được giao.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về nhiệm vụ được phân công.

 

4. Ông: Vũ Đăng Thủy - Nhân viên - Tổ trưởng Tổ kỹ thuật.

Chịu trách nhiệm chung và trực tiếp cùng với tập thể tổ kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát kỹ thuật… các công trình XDCB do đơn vị làm chủ đầu tư và tư vấn; các nhiệm vụ trong lĩnh vực Bồi thường GPMB; quản lý vận hành các hệ thống nước sạch; hệ thống thủy lợi trên toàn huyện do đơn vị quản lý. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

5. Ông: Hồ Xuân Long - Nhân viên.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát kỹ thuật… các công trình XDCB do đơn vị làm chủ đầu tư và tư vấn theo chuyên môn. các nhiệm vụ trong lĩnh vực Bồi thường GPMB; quản lý vận hành các hệ thống nước sạch; hệ thống thủy lợi trên toàn huyện do đơn vị quản lý. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

6. Ông: Nguyễn Văn Tâm - Nhân viên.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát kỹ thuật… các công trình XDCB do đơn vị làm chủ đầu tư và tư vấn theo chuyên môn. các nhiệm vụ trong lĩnh vực Bồi thường GPMB; quản lý vận hành các hệ thống nước sạch; hệ thống thủy lợi trên toàn huyện do đơn vị quản lý. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

7. Ông: Nguyễn Quang Tú - Nhân viên.

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát kỹ thuật… các công trình XDCB do đơn vị làm chủ đầu tư và tư vấn theo chuyên môn. các nhiệm vụ trong lĩnh vực Bồi thường GPMB, quản lý vận hành các hệ thống nước sạch; hệ thống thủy lợi trên toàn huyện do đơn vị quản lý. Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

8. Bà: Trần Thị Thanh Thúy – Nhân viên.

Thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền vận động các hộ dân, các tổ chức, các tổ thu gom RTSH… ký hợp đồng, thu phí thu gom rác thải trên địa bàn 02 thị trấn của huyện. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực công tác được giao.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

9. Ông:  Trần Bình Khánh – Nhân viên.

Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện. Tham tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực công tác được giao.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

  10. Ông: Nguyễn Văn Quang, Đặng Văn Hồng - Nhân viên. 

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh, cây phân tán do đơn vị quản lý. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác được giao

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

  11. Các bà: Nguyễn Thị Mứt, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Hà Thị Vượng, Hán Thị Hương, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Quý, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Luyên - Nhân viên

Có nhiệm vụ thu dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

12. Các ông: Đoàn Minh Trường, Nguyễn Chiến – Nhân viên lái xe.

Có nhiệm vụ lái xe thu gom rác thải trên toàn huyện, lái xe sửa chữa điện, tưới nước cây xanh và xe chuyên dùng phục vụ các công việc của đơn vị.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

13. Các ông: Lưu Văn Bẩy, Nguyễn Trần Tú Anh, Đoàn Công Bình - Nhân viên

Có nhiệm vụ đi theo xe, thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

14. Ông: Nguyễn Đăng Long – Nhân Viên bảo vệ.

Chịu toàn bộ trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cây xanh khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của huyện.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.

15.Các ông: Nguyễn Định và Trần Đình Đàn - Nhân viên HĐ bảo vệ:

Có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ cơ quan, Hồ cảnh quan, phối hợp với ông Nguyễn Văn Quang, Đặng Văn Hồng chăm sóc cây xanh và cây phân tán do đơn vị quản lý.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và Phó giám đốc phụ trách bộ phận về nhiệm vụ được phân công.