Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại 

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-         Đơn khiếu nại;

-         Các chứng cứ liên quan kèm theo đơn.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết:

-         Nếu trả đơn: thời hạn 10 ngày làm việc.

-         Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 37 ngày làm việc đối với đơn khiếu nại thông thường; 60 ngày làm việc nếu đơn khiếu nại phức tạp và phải thông qua Hội đồng tư vấn pháp luật huyện.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra thành phố.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo trả đơn và hướng dẫn gửi đơn hoặc quyết định hành chính.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-         Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

-         Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

-         Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-         Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo.

       j) Quy trình các bước xử lý công việc:

STT

Trình tự, các bước công việc

Cơ quan thực hiện

Đơn giản

Phức tạp

01

Tiếp nhận đơn, tài liệu

VP tiếp công  dân

UBND thành phố

Trong ngày

Trong

 

Kèm theo ( nếu có )

 

ngày

 

-Viết biên nhận

 

 

 

-Vào sổ theo dõi

 

 

02

Phân loại, xử lý đơn thư

VP.Tiếp dân

09 ngày

09 ngày

 

-Đơn không thuộc thẩm quyền

 

 

 

 

Giải quyết, đơn đã có QĐ giải

 

 

 

 

Quyết lần 2: soạn thảo văn

 

 

 

 

Bản trả lời (nêu rõ lý do)

 

 

 

 

Chuyển trả đơn và tài liệu

 

 

 

 

Liên quan (nếu có).

 

 

 

 

-Đơn thuộc thẩm quyền giải

 

 

 

 

Quyết của UBND xã, phường,

 

 

 

 

Thủ trưởng các phòng, ban,

 

 

 

 

Đơn vị: soạn thảo văn bản

 

 

 

 

Chuyển đơn để giải quyết

 

 

 

 

Theo thẩm quyền.

 

 

 

 

-Đơn thuộc thẩm quyền giải

 

 

 

 

Quyết của UBND.huyện:

 

 

 

 

+Đơn không đủ điều kiện thụ

 

 

 

 

Lý (theo điều 2 NĐ 136), soạn

 

 

 

 

Thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

 

 

 

+Đơn đủ điều kiện thụ lý:

 

 

 

 

Soạn thảo văn bản tham mưu

 

 

 

 

Cho UBND huyện giao

 

 

 

 

Thanh tra hoặc các phòng, ban, đơn vị thẩm tra, xác minh

 

 

 

 

Tham mưu cho UBND huyện

 

 

 

 

Giải quyết.

 

 

 

03

Thẩm tra xác minh đơn, ban

 

 

 

 

Hành QĐ giải quyết đơn:

 

30 ngày

45 ngày

 

-Thẩm tra xác minh

Thanh tra, phòng

24 ngày

35 ngày

 

 

Ban được giao

 

 

 

 

Thụ lý đơn

 

 

 

-Kiểm tra, thẩm định văn bản, trình ký ban hành quyết định giải quyết đơn thư

-Văn phòng

-Lãnh đạo UBND

Huyện

06 ngày

10 ngày

 

 

 

 

 

 

Hoặc gọn hơn:

STT

Trình tự, các bước công việc

Cơ quan thực hiện

Đơn giản

Phức tạp

01

Tiếp nhận đơn, tài liệu (nếu có)

Văn phòng

 

 

 

 

Tiếp dân

01 ngày

01ngày

02

Phân loại, tham mưu xử lý đơn

Văn phòng

 

 

 

 

Tiếp dân

09 ngày

09 ngày

03

Thẩm tra, xác minh

Thanh tra hoặc

 

 

 

 

Các phòng, ban,

 

 

 

 

Đơn vị được giao

 

 

 

 

Tham mưu, xử lý

24 ngày

35 ngày

04

Thẩm định văn bản trình ký và

VP.HĐND -UBND

06 ngày

10 ngày

 

Ban hành quyết định giải quyết

Lãnh đạo HĐND -

 

 

 

Khiếu nại

UBND huyện

 

 

 

 

 

40 ngày

55 ngày

*Ghi chú:

1.        Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

2.        Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

3.        Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

4.        Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

1.          BIỂU MẪU

-       Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

-       Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-       Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

-       Xem mục 5 ở trên.

2.          HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1.       

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Văn phòng Thanh tra

1 năm

2.       

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Thanh tra huyện

Lâu dài

3.       

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Thanh tra huyện

Lâu dài

4.       

Thông báo trả đơn và hướng dẫn gửi đơn hoặc quyết định hành chính

Thanh tra huyện

Lâu dài