Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018 

ĐỀ ÁN

Giữ vững  “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị”

Giai đoạn 2016 – 2018

 (Ban hành theo Quyết định số 866/QĐ - UBND

ngày 27 tháng 7  năm 2016 của UBND huyện Đạ Huoai)

 


Phần mở đầu

I. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án.

- Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

- Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND huyện Đạ Huoai về việc công  nhận thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị 02 năm (2011-2012);

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Mađaguôi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. Mục đích xây dựng Đề án.

Nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại và du lịch – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm nghiệp góp phần xây dựng thị trấn Mađaguôi ngày càng giàu đẹp và văn minh; duy trì và phát triển các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, các lễ hội truyền thống. Khơi đậy và phát huy những giá trị chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống được nhân dân, truyền thống thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2018 chính là cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Mađaguôi lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện ủy Đạ Huoai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phần thứ I

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ GIAI ĐOAN 2013 – 2015

I. Kết quả đạt được:

1. Về phát triển Kinh tế:

1.1. Lĩnh vực thương mại dịch vụ: Hoạt động thương mại dịch vụ phong phú và đa dạng, ngày càng được mở rộng và phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị trấn hiện nay chiếm khoảng 44,88%, tăng 2,68%. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 412,75 tỷ đồng, chiếm 62,69% đạt 99,82% kế hoạch.

1.2. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Mađaguôi đã hình thành từ lâu với các ngành như: Chế biến nông sản, mây tre đan xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp của thị trấn chiếm khoảng 38,98% cơ cấu kinh tế của thị trấn tăng 0,2% . Giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 221,74 tỷ đồng, chiếm 33,68%; tăng 0,61%, đạt 101,44% kế hoạch.

1.3. Sản xuất nông nghiêp: Là thị trấn trung tâm huyện lỵ của huyện Đạ Huoai, nông dân được tiếp thu khoa học – kỹ thuật kịp thời. Đạt giá trị sản xuất 23,87 tỷ đồng (trong đó chăn nuôi là: 3,14 tỷ đồng) chiếm 3,62% giảm  0,68% so với năm 2014, đạt 90,5% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng: 1.031,58/1.042 ha, đạt 99% kế hoạch năm, giảm 33,87 ha so cùng kỳ năm 2014, trong đó: Cây lương thực 77,35 ha; cây thực phẩm 18,1ha; cây công nghiệp dài ngày 581,63 ha; cây ăn quả 248,14 ha; diện tích trồng cỏ và tre lấy măng 12ha; cây lâm nghiệp 94,36 ha.

2. Về Văn hoá – Xã hội.

2.1. Giáo dục và Đào tạo: Hiện nay thị trấn có đầy đủ các cấp học, các trường học theo quy định. Trong những năm qua công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; thị trấn đã hoàn thành chương trình phổ cập các bậc trung học cơ sở; hàng năm tỷ lệ học sinh được lên lớp, đậu tốt nghiêp các cấp đạt chỉ tiêu theo quy định; ngày càng có nhiều con em trong thị trấn đậu các trường Đại học, cao đẳng; 75% số trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

2.2. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Duy trì trực 24/24 giờ tại trạn y tế, thực hiện cấp cứu kịp thời và khám chữa bệnh thông qua giám sát tại hộ gia đình. Tổng số lượt khám chữa bệnh 5.000 ca đạt 100% kế hoạch. Triển khai chiến dịch vaccin Sởi – Rubella cho học sinh trung học cơ sở, tổng 3 đợt có 2.492/2527 học sinh, đạt 98,61%; Tiêm chủng đầy đủ phòng 8 bệnh cho 218/220 cháu đạt 99,1%; Tổ chức uống vitamin A đạt 99,3%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 9,32%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,19 % giảm 0,14% so với năm 2014. Sinh con thứ 3 có 12 trường hợp chiếm tỷ lệ 0,12%, giảm 7,5% so với năm 2014.

2.3. Về Văn hoá - Thông tin và Thể thao: Mạng lưới các dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao phát triển đều khắp trên địa bàn thị trấn, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân; không có các tệ nạn xã hội phức tạp xảy ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển rộng khắp, chất lượng ngày càng được nâng cao, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Công tác xã hội hoá văn hoá thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư cho sự nghiêp văn hoá, thể thao. Dịch vụ internet phát triển nhanh, các mạng điện thoại di động và cố định phủ sóng rộng khắp toàn thị trấn làm cho công tác truy cập thông tin và liên lạc của nhân dân có nhiều thuận lợi. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, theo đúng định hướng của Đảng và nhà nước, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nay thị trấn có 12/12 tổ dân phố tổ chức phát động xây dựng tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 100%, 11/12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hoá, chiếm tỷ lệ 91.6%;  2192/2400 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 91,3%, có 2008/2400 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền;chiếm tỷ lệ 83.6% trên 90% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá. 8/12 tổ dân phố có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng để bà con nhân dân sinh hoạt, hội họp chiếm tỷ lệ 66.7%. Hệ thống trạm truyền thanh không dây được trải dài 12 tổ dân phố với tổng cộng 19 cụm loa.

3. Quốc phòng - An ninh.

Trong những năm qua tình hình trật tự xã hội tại thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội ngày càng giảm cả về số lượng và tính chất. Công tác quản lý nhân, hộ khẩu được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, nhân dân chấp hành tương đối tốt Luật cư trú. Ban an ninh tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn và ngăn chặn kịp thời đối với các điểm nóng trật tự trị an, các vụ vi phạm pháp luật. Nhân dân được tuyên truyền phổ biến các quy định về trật tự trị an.

Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh Dân quân tự vệ, pháp lệnh Dự bị động viên được nhân dân thực hiện nghiêm túc; lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Xây dựng hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hàng năm có 92% Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, sinh hoạt Đảng; 92% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bình quân có 85,71% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh. Chính quyền đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Thị trấn có 4 năm đạt trong sạch vững mạnh.

5. Đánh giá kết quả thực hiện 24 tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị:

Từ khi tổ chức phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đến nay nền kinh tế của địa phương phát triển với tốc độ năm sau cao hơn năm trước. Hiệu quả nền kinh tế từng bước được nâng lên, thu ngân sách địa phương vượt kế hoạch được giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện rõ nét, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Công tác giảm nghèo nhanh bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đầu năm 2013 thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; tuy nhiên do quy định các tiêu chí và quy định xã, phường, thị trấn khu vực I, II, III có sự thay đổi nên đến nay thị trấn Mađaguôi đạt 19/24 tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cụ thể như sau: Các tiêu chí đạt được: Tiêu chí 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Các tiêu chí chưa đạt được: Tiêu chí 4, 7, 10, 16 và 18.

II. Những hạn chế tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Mađaguôi trong thời gian qua còn những mặt hạn chế, tồn tại đó là:

- Hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội của thị trấn chưa được đồng bộ, vốn đầu tư phát triển chưa cao so với các Thị trấn trong tỉnh. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của cấp ủy Đảng có lúc, có nơi còn hạn chế,

- Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có lúc có nơi chưa kịp thời. Công tác tham mưu của một số ban ngành đoàn thể trong việc triển khai các tiêu chí đô thị văn minh có mặt còn hạn chế. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đôi lúc còn hạn chế.

- Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận nhân dân trong việc xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn địa phương thiếu gương mẫu.

Phần thứ II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Giữ vững  “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị”

Giai đoạn 2016 – 2018

I. Mục tiêu chung.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và nguồn lực trong nhân dân phát triển kinh tế xã hội theo hướng dịch vụ, thương mại và du lịch – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn nhanh và bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

- Nhân dân có tư tưởng tự lực tự cường, đạo đức cao đẹp và đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thị trấn được nâng cao về chất và lượng, làm cho phong trào đi vào mọi đối tượng người dân, là cơ sở vững chắc để xây dựng con người mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Có sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế phát triển, các giá trị văn hoá của dân tộc được bảo tồn và phát huy, tiếp thu được tinh hoa văn hoá nhân loại. Môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

- Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, các đoàn thể. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đoàn kết phát huy dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hôi, an ninh quốc phòng và nhu cầu đời sống của nhân dân.

- Thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được; hoàn thành 05 tiêu chí chưa đạt để đến năm 2018 thị trấn Mađaguôi được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị lần 2.

II. Mục tiêu cụ thể.

Phần đấu đến năm 2018, thị trấn Mađaguôi đạt được các chỉ tiêu sau:

- Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. 100% hộ gia đình là cán bộ, đảng viên, 95% hộ gia đình nhân dân trên địa bàn trở lên chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động văn hóa thể thao do địa phương và cấp trên tổ chức phát động (Tiêu chí 1).

- 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh (Tiêu chí 2).

- Giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; không có cán bộ, đảng viên vi phạm các tệ nạn xã hội và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; không có cán bộ công chức vi phạm việc uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa của các ngày làm việc; thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, nội bộ cán bộ phường, thị trấn và nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương; chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội được công nhận vững mạnh, hoạt động có hiệu quả đạt các danh hiệu thi đua hàng năm, không có tổ chức yếu kém (Tiêu chí 3).

- 100% khu dân cư xây dựng quy ước cộng đồng, ban vận động xây dựng khu dân cư văn hóa hoạt động hiệu quả. Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thường xuyên duy trì hội họp, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao (Tiêu chí 4).

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tổ chức các hoạt động để nhân dân giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đấu tranh phòng chống tham nhũng; không có đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp; không có điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không có các tệ nạn xã hội; không có trọng án xảy ra (Tiêu chí 5).

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; “một cửa liên thông”. Cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không gây phiền hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác (Tiêu chí 6).

- Đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và từng bước phát triển. Không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% (Tiêu chí 7).

- Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai tại địa bàn (Tiêu chí 8).

- 100% công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chí 9).

- Có 90% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị trở lên được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn quy định, để phục vụ nhân dân (Tiêu chí 10).

- 100% khu dân cư vận động nhân dân thường xuyên tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường (Tiêu chí 11).

- Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây dựng, xử lý kịp thời dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo gỡ (Tiêu chí 12).

- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng không lấn chiếm sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở (Tiêu chí 13).

- Nhân dân quan tâm đầu tư cải tạo xây dựng, nâng cấp nhà cửa, trong đó: 65% nhà ở của người dân trở lên được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị (Tiêu chí 14).

- 100% số tổ dân phố xây dựng quy ước đăng ký và tổ chức phát động xây dựng khu dân cư văn hóa, trong đó 90% số khu dân cư trở lên đạt danh hiệu văn hóa, 85 % số khu dân cư trở lên đạt danh hiệu văn hóa 6 năm liên tục. 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do thị trấn quản lý, đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, trong đó 90% đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Trung tâm văn hóa – Thể thao thị trấn, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm ổn định về tổ chức hoạt động thường xuyên hiệu quả (Tiêu chí 15).

- Thị trấn có các đội văn nghệ, thể thao quần chúng từ thị trấn đến các tổ dân phố. Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, các hình thức sinh hoạt văn hóa thể thao dân gian truyền thống ở địa phương. 85% số tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng (Tiêu chí 16).

- Có hệ thống trường học đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ít nhất 50% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên; 100% trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi; Tuyên truyền giáo dục con em không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường dưới mọi hình thức. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện cho các con em phát huy hơn nữa những thành tích trong học tập cũng như các sở trường, năng khiếu của bản thân (Tiêu chí 17).

- Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được thăm khám và tiêm phòng theo quy định. Không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trừ trường hợp quy định tại điều 2 nghị định số 20/2010/NĐ – CP ngày 8/3/2010 của chính phủ quy định chi tiết Thi hành pháp luật sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số (Tiêu chí 18).

- Phấn đấu 95% hộ gia đình trở lên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo các quy định của Trung ương, địa phương và quy ước cộng đồng khu dân cư (Tiêu chí 19).

- Bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước hiệu quả. 100% cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh phát triển kinh tế phải đạt các tiêu chun vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước. Chất thải, nước thải, rác thải phải được thu gom xử lý theo quy định (Tiêu chí 20).

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật Giao thông đường bộ, các chuẩn mực đạo đức xã hội để nâng cao ý thức, hành vi ứng xử của mỗi người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị (Tiêu chí 21).

- Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị đạt tiêu chuẩn theo quy định; khuyến khích các hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư (Tiêu chí 22).

- Xây dựng mối quan hệ cộng đồng ở khu dân cư thân thiện, cùng hợp tác phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng (Tiêu chí 23).

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; không có cơ sở sản xuất, tàng trữ và lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại, cấm lưu hành ( Tiêu chí 24).

III. Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt:

1.1. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí 7:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các đoàn thể từ thị trấn xuống tổ dân phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai, tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về quan điểm mục tiêu giảm nghèo bền vững của nhà nước. Thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo đa chiều nhằm làm chuyển biến cơ bản về tư tưởng, nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về quan điểm, mục tiêu giảm nghèo của Đảng, nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Khắc phục tư tưởng muốn đưa tỷ lệ hộ nghèo cao, để hưởng các chính sách của nhà nước dẫn đến bình xét hộ nghèo hàng năm không đúng đối tượng.

- Tham mưu cho Đảng ủy sớm ban hành nghị Quyết chuyên đề về lãnh đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo thị trấn giai đoạn 2016- 2020. Đồng thời phải xác định chương trình giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị của địa phương mà cấp ủy phải tập trung lãnh đạo hàng năm.

- Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy và thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo, cận nghèo. UBND các ban ngành đoàn thể của thị trấn và cấp ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 nhất là năm 2016. Xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm phải xác định rõ mục tiêu giảm nghèo, phải cụ thể, sát với từng nguyên nhân dẫn đến nghèo, để phân loại và từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nguyên nhân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo sớm khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của đoàn thể mình, trên cơ sở số hộ nghèo, cận nghèo là hội viên, đoàn viên, để xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, phù hợp, sát với từng nguyên nhân dẫn đến nghèo, cận nghèo và phân công cán bộ theo dõi, động viên, giúp đỡ, phân công cán bộ theo dõi, động viên, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư để phát triển sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng để phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong các tiêu chí để bình xét, đánh giá phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội.

- Ủy ban nhân dân thị trấn chủ động phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại tư vấn hộ nghèo cận nghèo để triển khai, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ đầu tư cho công tác giảm nghèo, thoát cận nghèo. Đồng thời làm tốt công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo hàng năm, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, công bằng đúng đối tượng, có sự tham gia giám sát của người dân trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kiên quyết đấu tranh và đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo, những hộ không đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án, các chính sách của nhà nước và huy động nguồn lực trong nhân dân, để hỗ trợ đầu tư cho hộ nghèo cận nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống và các chính sách hỗ trợ về y tế - giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư cho hộ nghèo, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo của thị trấn hàng năm.

* Đơn vị phụ trách: Ban xóa đói giảm nghèo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 12 năm 2016.

1.2 Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí 10:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện để tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển của địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn Thị trấn theo phân cấp bao gồm: Công bố công khai các quy hoạch xây dựng.

- Thu hút mạnh các nguồn vốn trong xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân và các nguồn lực khác từ các thành phần kinh tế, kết hợp với sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của nhà nước và ngân sách của địa phương.

- Tiếp tục vận động nhân dân đóng góp bằng công lao động, tiền mặt, vật kiến trúc, hiến đất. Tập trung bê tông hóa các tuyến đường nội thị theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2016. Cụ thể, hệ thống thoát nước đô thị, vỉa hè quốc lộ 20 và tổ dân phố 5.

- Hoàn thành xây dựng trụ sở UBND thị trấn tại tổ dân phố 7 để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* Đơn vị phụ trách: UBND thị trấn phối hợp với các phòng, ban của huyện.

* Thời gian hoàn thành: Trước tháng 11 năm 2016.

1.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí số 18:

- Thực hiện tốt chương trình, mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm công tác y tế tại Thị trấn.

- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý nhà nước với các hoạt động y tế tư nhân trên địa bàn Thị trấn. Không để dịch bệnh sảy ra trên địa bàn. Vận động nhân dân mua y tế tự nguyện phấn đấu đạt 80%.

- Tăng cường công tác truyền thông dân số và vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp. kế hoạch hóa gia đình, nhằm đạt mục tiêu đề ra, phấn dấu trên địa bàn Thị trấn không có trường hợp sinh con thứ 3.

* Đơn vị phụ trách: UBND thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn. Lực lượng nòng cốt là trạm y tế và ban dân số kế hoạch hóa gia đình thị trấn.

* Thời gian hoàn thành: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

1.4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí 4:

- Tiếp tục kiện toàn kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn; Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thôn tổ dân phố; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn vào việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thực cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thị trấn trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng đô thị văn minh; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các ngành, các cấp tổ chức.

- Tiếp tục đậy mạnh quy hoạch bố trí quỹ đất, thực hiện công tác xã hội hóa nhằm xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng 04 tổ dân phố còn chưa có thiết chế văn hóa; mua sắm trang thiết bị hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ thị trấn đến các tổ dân phố.

* Đơn vị phụ trách: Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn và các tổ dân phố.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.

1.5. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiêu chí số 16:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các đội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thị trấn và các tổ dân phố.

- Tiếp tục đậy mạnh quy hoạch bố trí quỹ đất, thực hiện công tác xã hội hóa nhằm xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố 4, 5, 8, 9; mua sắm trang thiết bị hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ thị trấn đến các tổ dân phố.

- Đầu tư thêm các cụm loa và nâng cao chất lượng hoạt động của trạm truyền thanh thị trấn.

* Đơn vị phụ trách: Ủy ban nhân dân thị trấn và các tổ dân phố.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2017.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nâng cao chất lương 19 tiêu chí đã đạt được:

- Thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên và người dân trên địa bàn Thị trấn, hiểu rõ xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể. Nhà nước chỉ định hướng, hỗ trợ việc tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện.

- Triển khai thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội, quản lý đô thị và xây dựng đô thị theo kế hoạch được phê duyệt, huy động sức dân, tuyên truyền để nhân dân hiểu về xây dựng đô thị văn minh, là lợi ích thiết thực cho chính mình. Từ đó người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền, vật kiến trúc, đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể. Đường giao thông nội thị, mương thoát nước, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phúc lợi trên địa bàn Thị trấn.

- Triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cùng với kinh phí của nhà nước, để vận động nhân dân tham gia các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, từng bước cơ cấu lại lao động theo tiêu chí đô thị văn minh.

- Nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh từng bước chỉnh trang đô thị, bảo tồn được bản sắc dân tộc của địa phương.

Phát triển kinh tế theo hướng tăng nhanh bền vững nâng cao thu nhập trên một diện tích và thu nhập của người dân. Huy động các nguồn lực, tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí, giảm công lao động, tăng thu nhập cho người dân.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, quản lý chặt chẽ chất thải nhất là chất thải trong sản xuất công nghiệp, y tế. Kiên quyết giải tỏa các điểm thu gom rác thải trong khu dân cư, bảo đảm môi trường, an toàn và vẻ đẹp mỹ quan của Thị trấn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học một cách đồng bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp các cấp học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ trẻ em.

- Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân.

- Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Xây dựng chính quyền phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tăng cường sự đồng thuận của nhân dân.

IV. Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy thị trấn Mađaguôi, Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, UBND thị trấn phân công, giao cho các ban, ngành, bộ phận của thị trấn, tổ trưởng các tổ dân phố phối hợp triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

V. Kinh phí thực hiện Đề án.

Gồm 3 nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.

- Ngân sách Trung ương – nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Ngân sách địa phương: Bao gồm tỉnh, huyện, thị trấn.

- Nguồn vốn xã hội hóa: Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, toàn thể nhân dân và nguồn lực khác của xã hội.

VI. Hiệu quả kinh tế - xã hội của Đề án.

Triển khai đề án giữ vững “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018” sẽ giúp Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể của thị trấn xác định đúng hơn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh quá trình phát triển chung của thị trấn trong thời gian tới; giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thời gian tới.

Việc xây dựng Đề án sẽ làm cho mọi tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn thị trấn nhận thức ngày càng đúng đắn hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thực hiện thắng lợi vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Phần thứ III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Chỉ đạo xây dựng và giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị:

- Tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, HĐND, UBND thi trấn xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án một cách cụ thể, hiệu quả và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện tốt nội dung đề án đã đề ra.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai Đề án đến tận các tổ dân phố, các hộ gia đình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả Đề án theo từng giai đoạn. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hoá cho các thành viên BCĐ thị trấn và Ban vận động các tổ dân phố.

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thị trấn, Ban Vận động các tổ dân phố. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết dánh giá những mặt làm được, những hạn chế tồn tại đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt đề án. Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện xuất sắc đề án và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và UBND thị trấn.

2. Mặt trận Tổ quốc; các ban, ngành, đoàn thể thị trấn:

- Phối hợp vận động cán bộ hội viên đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả nội dung của đề án Giữ vững  “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị” Giai đoạn 2016 – 2018 gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của khu dân cư.

- Trên cơ sở nội dung của Đề án, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn và tổ dân phố của thị trấn chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn thực hiện thành công Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018.

- Mọi công dân sinh sống trên địa bàn thị trấn có trách nhiệm bảo vệ và thực hiện tốt nội dung Đề án đã đề ra. Những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt, hàng năm sẽ được bình xét khen thưởng, đồng thời vi phạm sẽ căn cứ mức độ để đưa ra phê bình, kiểm điểm trước nhân dân hoặc xử lý theo pháp luật.

Đề án này được xây dựng trên cơ sở sau khi lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, ban điều hành các tổ dân phố và các bộ phận chuyên môn của UBND thị trấn tại cuộc họp ngày 12 /4/2016. Đề án này có hiệu lực khi được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt. Chỉ có UBND thị trấn Mađaguôi mới có quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi; khi được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

Trên đây là nội dung Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2018./.

 

.                                                                                               

 

TM. UBND THỊ TRẤN

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Trần Anh Dũng