ĐỀ ÁN GIŨ VỮNG THỊ TRẤN MAĐAGUÔI ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THI GIAI ĐOẠN 2013-2018 

ĐỀ ÁN

Giữ vững  “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị”

Giai đoạn 2013 – 2018

 (Được phê duyệt tại Quyết định số            /QĐ - UBND

ngày     tháng 7  năm 2013 của UBND huyện Đạ Huoai).

___________________________

 

Phần mở đầu

I. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án.

- Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

- Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Thông tư số: 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v Qui định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

- Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế xét, công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” , “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND huyện Đạ Huoai về việc công nhận thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị 02 năm (2011-2012);

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Mađaguôi lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015 về phát triển kinh tế - xã hội.

II. Mục đích xây dựng Đề án.

Nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại và du lịch – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm nghiệp góp phần xây dựng thị trấn Mađaguôi ngày càng giàu đẹp và văn minh; duy trì và phát triển các phong trào Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, các lễ hội truyền thống. Những giá trị chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống được nhân dân trân trọng, đề cao và tích cực hưởng ứng; mối quan hệ tương thân tương ái trong cộng đồng được khơi dậy và phát huy. Phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục và y tế cả về quy mô và chất lượng. Ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng dân cư; môi trường cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp” đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013 – 2018 chính là cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Mađaguôi, của Huyện ủy Đạ Huoai và Tỉnh ủy Lâm Đồng, mà đặc biệt cụ thể hoá Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII và kết luận Hội nghị 10 BCH Trung ương (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

III. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội thị trấn Ma đa guôi.

Thị trấn Mađaguôi nằm ở phía Nam huyện Đạ Huoai, Nam giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp xã Hà Lâm; Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xã Mađaguôi; có diện tích tự nhiên 2.543 ha; với 2.499 hộ dân và 12.070 nhân khẩu; trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 5% dân số, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chiếm 3,9%. Có  02 tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo, trong đó Phật giáo chiếm trên 14%, Thiên chúa giáo chiếm 28,6%, còn lại là không theo đạo. Là trung tâm huyện lỵ của huyện Đạ Huoai, một huyện cửa ngõ Tây Nam của tỉnh  Lâm Đồng; đại bộ phận nhân dân sinh sống trong thị trấn là đồng bào di cư từ khắp mọi miền tổ quốc với phong tục, tập quan đa dạng và phong phú. Vì thế thị trấn Mađaguôi có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội nhất là phát triển du lịch và dịch vụ. Hiện nay thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị lần đầu giai đoạn 2011-2013.

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

THỊ TRẤN MAĐAGUÔI

1. Về phát triển Kinh tế:

a. Lĩnh vực thương mại dịch vụ: Là thị trấn trung tâm huyện lỵ nên hoạt động thương mại dịch vụ phong phú và đa dạng, ngày càng được mở rộng và phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị trấn hiện nay chiếm khoảng 38,04%. Công tác quản lý đăng ký kinh doanh, kiểm tra chất lượng hàng hoá luôn được các cơ quan chức năng và UBND thị trấn triển khai.  Hiện thị trấn có 644 dịch vụ, trong đó 21 dịch vụ lưu trú, 163 dịch vụ ăn uống giải khát, 60 dịch vụ vận tải, kho bãi, 05 dịch vụ công nghệ thông tin, 306 dịch vụ thương nghiệp và 89 dịch vụ sửa chữa, chế biến. Hầu hết các dịch vụ tổ chức hoạt động đúng ngành nghể đã đăng ký, các dịch vụ dần mở rộng với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu tại địa phương.

Tuy hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thị trấn phong phú và đa dạng nhưng hiện nay phát triển chưa xứng tầm với điều kiện thuận lợi của địa phương; chưa trở thành trung tâm đầu mối dịch vụ thương mại của khu vực, giá cả hàng hoá vẫn còn cao, còn có tình trng gian lận thương mại, trốn thuế, hàng hoá kém chất lượng.

b. Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Mađaguôi đã hình thành từ lâu với các ngành như: Chế biến nông sản, mây tre đan xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 2012 giá trị sản xuất công nghiệp của thị trấn đạt khoảng 144,52 tỷ đồng, chiếm khoảng 65,51% cơ cấu kinh tế của thị trấn. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp còn thấp, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực, sức cạnh tranh yếu; vai trò, quy mô, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chính của sản xuất công nghiệp và tiểu thu công nghiệp tại thị trấn còn chậm là: Các cơ sở, doanh nghiệp chưa có chiến lược phát triển lâu dài; kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp; vùng nguyên liệu cạn kiệt; tình hình khủng hoảng tài chính chung của cả nước; thiếu đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ k thut có trình độ cao.

c. Sản xuất nông nghiêp: Là thị trấn trung tâm huyện lỵ của huyện Đạ Huoai, nông dân được tiếp thu khoa học – kỹ thuật kịp thời. Hiện nay, thị trấn có diện tích gieo trồng cây ngắn ngày ít, chủ yếu là trồng các cây công nghiệp lâu năm như: Điều chiếm 523,04ha, cây ăn trái chiếm 178,72ha, Cây bắp chiếm 85,6ha, cây lúa chiếm 31,85 ha. Nhìn chung năng suất và sản lượng các cây trên còn thấp doanh thu bình quân chỉ đạt 24,7 triệu đồng/ha. Chăn nuôi tại thị trấn Mađaguôi chủ yếu là phát triển nhỏ lẻ, tự  phát, hiện nay bà con nhân dân trong thị trấn chủ yếu chăn nuôi bò 280 con và gia cầm 12.000 con

Tuy nhiên do địa hình dốc, đất đai không phì nhiêu, diện tích đất canh tác của các hộ dân ít và nhỏ lẻ; người dân chưa quan tâm tới việc đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Mađaguôi phát triển chưa theo kịp với yêu cầu đề ra.

2. Về Văn hoá – Xã hội.

a. Giáo dục và Đào tạo: Hiện nay thị trấn có 01 trường Trung học phổ thông; 01 trường Trung học cơ sở và 02 trường Tiểu học; 03 trường mầm non; 01 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề; 01 trung tâm dạy nghề đóng trên địa bàn thị trấn. Năm 2012 tổng số học sinh trong độ tuổi đến trường là 2.072em, trong đó mẫu giáo là 492 em ; tiểu học là  930  em ; trung học cơ sở là 650 em.

 Nhìn chung trong những năm qua công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Thị trấn đã hoàn thành chương trình phổ cập các bậc tiểu học, trung học cơ sở. Hàng năm tỷ lệ học sinh được lên lớp, đậu tốt nghiêp các cấp đạt chỉ tiêu theo quy định. Ngày càng có nhiều con em trong thị trấn đậu các trường Đại học, cao đẳng. Tuy nhiên chất lượng giáo dục chưa cao, chưa đầy đủ, tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn, công tác khuyến học khuyến tài chưa thực sự được quan tâm đến chiều sâu, chất lượng trường lớp vẫn hạn chế.

b. Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Là trung tâm huyện lỵ nên thị trấn Mađaguôi có Trung tâm Y tế huyện; 01 trạm xá, quy mô 7 giường bệnh với 5 cán bộ y tế và 01 cán bộ chuyên trách dân số, 16 cộng tác viên y tế thôn bản cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu được quan tâm đúng mức. Các chương trình y tế cộng đồng được triển khai đồng bộ, công tác tiêm chủng mở rộng 6 loại Vacxin cho trẻ em đạt 94,9%. Công tác vệ sinh phòng dịch được thực hiện tương đối tốt nên ít có dịch bệnh xảy ra.

Công tác dân số - KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tư nhiên xuống còn 1,07%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 9,95%. Song công tác truyền thông dân số còn hạn chế, kinh phí hoạt động chưa được đảm bảo; tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 vẫn còn, nhân dân chưa chú trọng đúng mức công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cá nhân và gia đình.

c. Về Văn hoá - Thông tin và Thể thao: Mạng lưới các dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao phát triển đều khắp trên địa bàn thị trấn, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân; không có các tệ nạn xã hội phức tạp xảy ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển rộng khắp, chất lượng ngày càng được nâng cao, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Công tác xã hội hoá văn hoá thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư cho sự nghiêp văn hoá, thể thao. Dịch vụ internet tốc độ cao, các mạng điện thoại di động và cố định phủ sóng rộng khắp toàn thị trấn làm cho công tác truy cập thông tin và liên lạc của nhân dân có nhiều thuận lợi. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, theo đúng định hướng của Đảng và nhà nước, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nay thị trấn có 12/12 tổ dân phố tổ chức phát động xây dựng tổ dân phố văn hoá, đạt tỷ lệ 100%, 10/12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hoá, chiếm tỷ lệ 80%;  2.280/2.499 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 91,3%, trong đó có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu trong nhiều năm liền; trên 80% các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá.

Địa bàn thị trấn hiện có 06/12 tổ dân phố có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng để bà con nhân dân sinh hoạt, hội họp chiếm tỷ lệ 50% . Các tổ dân phố đã có quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng hiện đang tiếp tục triển khai huy động sự đóng góp của nhân dân để cùng với nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia sinh hoạt. Những tổ dân phố chưa có quỹ đất UBND thị trấn đang tiến hành đề nghị UBND huyện xem xét tạo điều kiện cho địa phương có quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo 100% các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn có Nhà sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống trạm truyền thanh không dây được trải dài 12 tổ dân phố với tổng cộng 18 cụm loa.

Tuy nhiên công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng chưa được tiến hành thường xuyên. Việc quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa  hiện có nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền cũng như việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chưa được duy trì thường xuyên.

3. Quốc phòng - An ninh .

Trong những năm qua tình hình trật tự xã hội tại thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội ngày càng giảm cả về số lượng và tính chất. Công tác quản lý nhân, hộ khẩu được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện, nhân dân chấp hành tương đối tốt Luật cư trú. Ban an ninh tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn và ngăn chặn kịp thời đối với các điểm nóng trật tự trị an, các vụ vi phạm pháp luật. Nhân dân được tuyên truyền phổ biến các quy định về trật tự trị an.

Luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh Dân quân tự vệ, pháp lệnh Dự bị động viên được nhân dân thực hiện nghiêm túc; lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình an ninh trật tự tại thị trấn vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật đặc biệt là trật tự an toàn giao thông, khai thác lâm sản trái phép.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN.

1. Mục tiêu tổng quát.

- Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị xây dựng đời sống kinh tế ổn định và phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trấn mạnh mẽ, theo hướng dịch vụ, thương mại và du lịch – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn nhanh và bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

- Nhân dân có tư tưởng tự lực tự cường, đạo đức cao đẹp và đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thị trấn được nâng cao về chất và lượng, làm cho phong trào đi vào mọi đối tượng người dân, là cơ sở vững chắc để xây dựng con người mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế phát triển, các giá trị văn hoá của dân tộc được bảo tồn và phát huy, tiếp thu được tinh hoa văn hoá nhân loại. Môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

- Có hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch. Đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đoàn kết phát huy dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hôi, an ninh quốc phòng và nhu cầu đời sống của nhân dân. Xây dựng mạng lưới các thiết chế văn hoá, thông tin thể thao nhằm đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể.

2.1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương

- 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên; 95% trở lên hộ gia đình nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động văn hóa và thể thao do cấp trên phát động;

- Đảng bộ thị trấn hàng năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, trong đó số Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt từ 80% trở lên;

- Chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội được công nhận vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, không có tổ chức yếu kém; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa;

- Giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; không có cán bộ đảng viên vi phạm các tệ nạn xã hội và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp; nội bộ cán bộ thị trấn và nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ;

- 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội;

- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại.

2.2. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch:

 Quy hoạch chung của thị trấn, quy hoạch chi tiết phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi để nhân dân được biết; thực hiện:

 - Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình giao thông nông thôn theo phương thức nhân dân làm nhà nước hỗ trợ vật tư.

 - 100% các công trình công cộng xây dựng đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị;

 Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.

- Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ.

2.3. Về phát triển kinh tế:

Thường xuyên có các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, tăng thu nhập của người dân.

Xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 14%. Phấn đấu đến năm 2015 toàn thị trấn có:

- Cơ cấu kinh tế của Thị trấn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, du lịch – công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và nông lâm nghiệp. Trong đó dịch vụ thương mại, du lịch  chiếm  52%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng  chiếm tỷ trọng  39 %. Nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 9%.

- 75% trở lên các hộ gia đình có đời sống kinh tế trên mức trung bình. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị trấn đạt 29 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

- Hàng năm tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói; giảm hộ nghèo trong thị trấn xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh; các gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức trung bình của thị trấn.

- Thu ngân sách hàng năm tăng  13-15%.

2.4. Về văn hóa – xã hội:

a. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa:

- 90% trở lên số hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” trong đó có 80% số hộ đạt danh hiệu 03 (ba) năm liên tục trở lên;

- 100% số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trong đó có 80% số tổ dân phố đạt danh hiệu 6 (sáu) năm liên tục;

- Nhà ở của người dân được chỉnh trang, xây dựng mới hoặc cải tạo phù hợp với kiến trúc đô thị đạt 60% trở lên.

- 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên.

b. Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao:

- Trung tâm văn hóa – thể thao thị trấn có cơ sở trang thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên, có hiệu quả;

- Phấn đấu 80% số tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng, hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia;

- Có đội văn nghệ, thể thao quần chúng từ thị trấn đến các tổ dân phố, thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân; 100% các tổ dân phố có CLB gia đình văn hóa hoạt động thường xuyên, hiệu quả; các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn được bảo tồn và phát huy; thị trấn có phòng đọc sách, phòng truyền thống và cụm thông tin cổ động;

- Trạm truyền thanh thị trấn có hệ thống loa truyền thanh tới các khu dân cư và hoạt động hiệu quả.

c. Về giáo dục và Đào tạo:

- Có hệ thống trường học đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có ít nhất 50% số trường học đạt chuẩn quốc gia;

- 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; thường xuyên có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi;

- Tuyên truyền, giáo dục con em không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường dưới mọi hình thức. Nhân dân tích cức tham gia quỹ khuyến học, khuyến tài và tạo điều kiện cho con em phát huy năng khiếu trong học tập.

d. Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Đạt chuẩn quốc gia y tế xã (phường, thị trấn) được quy định tại Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020; trạm y tế của thị trấn từng bước được đầu tư, nâng cấp và đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

- Hàng năm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng phòng dịch theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được thăm khám và tiêm phòng theo quy định; hạn chế đến mức thấp nhất việc sinh con thứ 3 (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sữa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số).

2.5. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị:

- 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị.

- Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

- Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường.

- Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN.

1. Nhiệm vụ:

- Thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức, công tác tập hợp quần chúng, duy trì và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong khu dân cư.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ quy định. Phối hợp duy trì công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Đảng uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc, phòng an ninh.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; Đảm bảo an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội; nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ theo định hướng và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng các tiêu chí chung, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Làm tốt công tác quản lý về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh; phát động phong trào toàn dân tham gia chăm sóc bảo vệ sức khoẻ; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các chính sách của Nhà nước về giáo dục, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích học sinh giỏi, học sinh hiếu học; hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Giải pháp:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Muốn đạt được mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn thị trấn; thực hiện thành công Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn minh đô thị giai đoạn 2013-2018:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú và đa dạng như cổ động trực quan; xe loa tuyên truyền; trên các phương tiện thông tin đại chúng; nói chuyện chuyên đề, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; sinh họat các câu lạc bộ, các tổ chức đoàn thể nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống trên địa bàn thị trấn hiểu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện,  đặc biệt nghị quyết đại hội Đảng bộ Thị trấn Mađaguôi về đột phá tăng tốc trên mọi lĩnh vực từ đó nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó cần phải tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội; mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị là nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; cộng đồng phát triển lành mạnh, đất nước phồn thịnh; nhân dân tiếp thu được tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng dân cư. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

2.2. Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế thị trấn.

- Sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế của thị trấn, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực tiếp thu khoa học, kỹ thuật để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ du lịch nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra.

- Phát huy và bảo tồn giá trị văn hoá gia đình, văn hoá truyền thống của dân tộc, cộng đồng, phát huy thế mạnh của các cá nhân vào phát triển kinh tế xã hội.

- Ưu tiên phát triển con người. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thương mại du lịch, dịch vụ, khu thương mại chợ nhằm tạo ra bước phát triển mạnh mẽ.

- Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hoá – xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, dân trí cho nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội, từng bước giảm dần chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa các dân tộc; bảo vệ và cải tạo môi trường theo hướng xanh – sạch – đẹp; củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng.

- Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thị trấn, nhất là cán bộ các tổ dân phố. Thực hiện chính sách đãi ngộ, phụ cấp, trợ cấp đối với trí thức trẻ về thị trấn công tác theo đúng quy định, bổ nhiệm cán bộ sao cho đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với năng lực thực tế của cá nhân. Thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ các tổ dân phố để họ yên tâm cống hiến nhiều hơn cho địa phương.

- Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng nhằm động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của thị trấn; các cá nhân tổ chức thực hiện tốt Đề án giữ vững thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

2.3. Về phát triển văn hóa – xã hội:

a. Văn hóa – Thông tin – Thể thao:

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đối với đối với sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó đặc biệt chú ý tới giá trị văn hóa truyền thống vùng miền.

- Tập trung đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa, sân vận động thị trấn; nhà văn hóa, khu thể thao tổ dân phố; các trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Tăng cường vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa để huy động có hiệu quả các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao, đặc biệt là nhà văn hóa tổ dân phố.

- Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn, Ban Vận động các buôn, tổ dân phố. Ban chỉ đạo tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn triển khai kịp thời, có hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào của BCĐ huyện và tỉnh, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong BCĐ, Ban vận động. Duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác kiểm tra giám sát, rút kinh nghiệm. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo từng thời kỳ, từng thời điểm. Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa coi đây là giải pháp hết sức quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, kêu gọi các tổ chức và cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất để tăng cường hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế.

b. Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao hơn nữa trình độ giáo viên, chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh thực hiện các phong trào “ Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phục vụ cho quá trình dạy và học, cũng như để các trường đạt chuẩn Quốc gia; quan tâm đầu tư xây dựng trung tâm học tập cộng đồng. Hàng năm theo dõi chặt chẽ số học sinh ra lớp để tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới vượt nghèo, người lao động nhàn rỗi để họ có việc làm và thu nhập ổn định.

- Xây dựng quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh hiếu học, có kế hoạch đào tạo nghề cho học sinh hoàn thành chương trình THCS, định hướng, giúp đỡ cho học sinh tốt nghiệp THPT được nâng cao.

- Vận động các bậc phụ huynh học sinh trong việc đưa con em đến trường không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

c. Y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh, đóng bảo hiểm y tế, tự bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại cho trạm y tế, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế và đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản nhằm thực hiện tốt khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

- Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện dọn vệ sinh, xử lý rác thải theo qui định, trồng cây xanh tạo cảnh quan để môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

2.4. Về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

- Thường xuyên tổ chức công tác tuyên tuyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Tập trung bồi dưỡng, nâng cao ngăn lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến tổ dân phố. Bổ nhiệm cán bộ đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với năng lực thực tế, có chính sách hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ để họ yên tâm cống hiến nhiều hơn cho địa phương.

- Tiếp tục cải cách lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý của UBND, các bộ phận chuyên môn của thị trấn. Giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, công khai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ. Thực hiện tốt hơn nữa quy chế làm việc của UBND thị trấn và Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”.

- Kịp thời kiện toàn, củng cố lực lượng công an, dân quân cơ động đủ về số lượng và cả về chất lượng. Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân cơ động và lực lượng công an.

- Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch được giao, lắp đặt thêm các chốt dân phòng, đảm bảo chế độ trực 24/24h. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

III. Kinh phí thực hiện Đề án.

Gồm 3 nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.

- Ngân sách Trung ương – nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Ngân sách địa phương: Bao gồm tỉnh, huyện, thị trấn.

- Nguồn vốn xã hội hóa: Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, toàn thể nhân dân và nguồn lực khác của xã hội.

IV. Hiệu quả kinh tế - xã hội của Đề án.

Triển khai đề án xây dựng “Thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013-2018” sẽ giúp Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể của thị trấn xác định đúng hơn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh quá trình phát triển chung của thị trấn trong thời gian tới; giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thời gian tới.

Bên cạnh đó việc xây dựng Đề án sẽ làm cho mọi tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn toàn thị trấn nhận thức ngày càng đúng đắn hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc góp phần thắng lợi vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Đề án sẽ thúc đẩy việc duy trì, phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phòng chống và ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại địa phương, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị trấn.

- Tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, HĐND, UBND thi trấn xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án một cách cụ thể, hiệu quả và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện tốt nội dung đề án đã đề ra.

- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, triển khai Đề án đến tận các buôn, tổ dân phố, các hộ gia đình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả Đề án theo từng giai đoạn. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hoá cho các thành viên BCĐ thị trấn và Ban vận động các tổ dân phố.

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thị trấn, Ban Vận động các tổ dân phố. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết dánh giá những mặt làm được, những hạn chế tồn tại đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt đề án. Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện xuất sắc đề án và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và UBND thị trấn.

2. Các ban, ngành, đoàn thể, và các tổ dân phố của thị trấn.

- Vận động các ngành, các cấp, hội viên và thành viên đơn vị thực hiện các nội dung của đề án đã đề ra. Lồng ghép nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá.

- Trên cơ sở nội dung của Đề án, các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn và tổ dân phố của thị trấn chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn thực hiện thành công Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013-2018.

- Mọi công dân sinh sống trên địa bàn thị trấn có trách nhiệm bảo vệ và thực hiện tốt nội dung Đề án đã đề ra. Những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt, hàng năm sẽ được bình xét khen thưởng, đồng thời vi phạm sẽ căn cứ mức độ để đưa ra phê bình, kiểm điểm trước nhân dân hoặc xử lý theo pháp luật.

Đề án này được xây dựng trên cơ sở sau khi lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, ban điều hành các tổ dân phố và các bộ phận chuyên môn của UBND thị trấn tại cuộc họp ngày   /7/2013. Đề án này có hiệu lực khi được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt. Chỉ có UBND thị trấn Mađaguôi mới có quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và khi được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

Trên đây là nội dung Đề án giữ vững thị trấn Mađaguôi đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013 – 2018./.

 

TM. UBND THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH

 

Trần Anh Dũng