Kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 

Vừa qua, ngày 12/8/2016 tại Hội trường UBND huyện Đạ Huoai. Hội đồng nhân dân huyện Đạ Huoai khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng cụ thể như: HĐND huyện đã nghe đại diện UBND huyện trình bày báo cáo và tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; báo cáo và tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phân bổ kết dư và tăng thu ngân sách năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình bày tại kỳ họp, ý kiến giải trình của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. Qua thảo luận có 100 % đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dự họp hoàn toàn thống nhất với các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đã trình bày tại kỳ họp.

  Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các Nghị quyết sau: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Nghị quyết phân bổ kết dư và tăng thu ngân sách năm 2015.

Kết thúc kỳ họp, trong bài phát biểu bế mạc Đ/c Nguyễn Qúy Mỵ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghị quyết kỳ họp đạt kết quả; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 và chuẩn bị cho dự toán ngân sách năm 2017; lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của HĐND huyện khoá X về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2016./.