Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, huyện Đạ Huoai đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên làm tốt việc xây dựng, kiện toàn lực lượng vũ trang, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Dịp này, 09 tập thể, 09  cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai.
                                                                                                                           Xuân Thu