Đảng bộ huyện Đạ Huoai 1240 Đảng viên học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 

    1240 Đảng viên học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

    Thực hiện kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trên địa bàn toàn huyện .

    Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Đạ Huoai đã tổ chức 10 lớp học tập tại các xã thị trấn, 02 lớp tại Trung tâm chính trị huyện cho cán bộ đảng viên. Riêng các xã thị trấn có cán bộ đoàn thể thôn, tổ tham dự .

    Toàn huyện đã có 1240 cán bộ Đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng tham gia học học tập chuyên đề  trên.

     Được biết, trong thời gian tới, Liên đoàn lao động huyện Đạ Huoai phối hợp với ban Tuyên giáo huyện ủy tiếp tục triển khai học tập chuyên đề về “ Phong cách quần chúng, dân chủ. Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt” cho toàn thể Đoàn viên Công đoàn trên địa bàn toàn huyện. 

 

                                                           Xuân Lộc