Thẩm định và thông báo quyết toán của các đơn vị dự toán 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bảng cân đối tài khoản (B01-H)

- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H)

- Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (F02-H)

- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (F02-3aH)

- Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (F02-3BH).

- Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản TSCĐ (B04-H)

- Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang (B05-H)

- Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H)

Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.              

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả.

f) Lệ phí : Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K 11 ngày 16/12/2002;

Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 V/v hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vụ sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.


j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

26

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

03

4.       

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½