Thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư (bản gốc);

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);

- Quyết định giao chỉ tiêu  kế hoạch kinh tế - xã hội (kế hoạch vốn). 

- Dự toán phê duyệt tổng mức đầu tư.

Số lượng: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.   

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế họach.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo mẫu ban hành của Bộ kế hoạch và Đầu tư theo tờ trình số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ trưởng bộ Kế hoạch Đầu tư.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB;

- Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/01/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

-  Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Chuyên viên phụ trách phòng TCKH

½

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng TCKH

15

3.       

Ký tờ trình

Lãnh đạo phòng

01

4.       

Chuyển hồ sơ trình lãnh đạo UBND thành phố ký

Phòng TCKH

01

5.       

Ký và phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo UBND thành phố

02

6.       

Nhận lại kết quả và Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ

Chuyên viên phụ trách phòng TCKH

½