Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được phê duyệt;

- Văn bản được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản;

- Văn bản đề nghị thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản;

- 03 bảng báo giá của 03 nhà cung cấp (kèm theo catalogue nếu có);

- Bảng chiết tính khối lượng, đơn giá, các thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất của tài sản đề nghị thẩm định;

- Hình ảnh minh hoạ có kích thước của tài sản đề nghị thẩm định;

- Các văn bản liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa tài sản.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                           

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26/4/2002;

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chưc bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tứơng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;

- Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hứơng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tướng chính phủ;

- Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/20007 của UBND tỉnh lâm Đồng V/v phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nứơc quản lý;

- Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/20007 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Ban hành quy định về việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nứơc quản lý.

j)Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

07

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

02

4.       

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½