Thẩm định, phê duyệt phương án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1.Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).

Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính; cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận nộp giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận vào sổ theo dõi (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân;

- Các hồ sơ liên quan khác tuỳ theo từng trừơng hợp cụ thể.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai;


Nghị định số 84/20007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ V/v quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 & Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;


Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 V/v Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.


Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 V/v Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.