Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (bản chính).

Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

b) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

f) Lệ phí : Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (có mẫu kèm theo).

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phụ trách chuyên môn phòng TCKH

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo phòng

4.       

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


TÊN HỘ KINH DOANH

_______

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
                               

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấp ngày:......../........../..............

Địa điểm kinh doanh: ......................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email: .................................................. Website: .........................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

 

Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:            Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:                 Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

........, ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, và ghi rõ họ tên)