Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân (bản sao);

- Nếu hộ kinh doanh thuê mặt bằng kinh doanh phải có hợp đồng thuê mặt bằng.

Số lượng hồ sơ: 01  bộ

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận  đăng ký hộ kinh doanh cá thể: 30.000 đồng/ 1 lần cấp.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (có mẫu đính kèm).

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với kinh doanh ngành khí đốt hóa lỏng (kinh doanh gas) phải được cơ quan phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trước khi bắt đầu họat động.

- Đối với kinh doanh dịch vụ Internet chủ đại lý phải đạt chứng chỉ A trở lên, trong trường hợp chủ đại lý không có chứng chỉ thì phải thuê nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ từ trình độ A trở lên.

- Đối với dịch vụ kinh doanh Karaoke, vũ trường xin cấp phép tại sở
Văn hóa thông tin để được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành KTQD.

- Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa thông tin Hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng Mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

- soạn thảo GCN ĐKKD trình ký

Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính kế hoạch

01

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo phòng

01

4.       

Nhận lại hồ sơ, vào sổ theo dõi; chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính kế hoạch

01

5.       

Phát và thu phiếu góp ý khách hàng, thu lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

 

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:

 

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................

Email: .............................................. Website: ...................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:..............................................................................................................

 

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................