Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

- Chứng minh nhân dân (bản sao) của người đăng ký kinh doanh;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký (bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp lệ địa điểm kinh doanh (nếu thay đổi địa điểm kinh doanh);

- Chứng chỉ hành nghề (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi phải phải có chứng chỉ hành nghề) kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện);

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (nếu thay đổi, bổ sung ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định).

Số lượng hồ sơ:   01  bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                          

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế họach.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: Chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/ 1 lần.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (có mẫu kèm theo).

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành Kinh tế quốc dân.

- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 01/2009/TT-BKH  ngày13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư      Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy  tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01

2.       

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

- soạn thảo GCN ĐKKD trình ký

Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính kế hoạch

01

3.       

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo phòng

01

4.       

Nhận lại hồ sơ, vào sổ theo dõi; chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính kế hoạch

01

5.       

Phát và thu phiếu góp ý khách hàng, thu lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01


TÊN HỘ KINH DOANH

 


Số: .....

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận (huyện).....................................

 

Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ Cấp ngày: ........../......../..................

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................

Email: ........................................................ Website: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

 

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký  và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................