5. NỘI DUNG a) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu). - Điều lệ của hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất (Xây dựng thCấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu).

- Điều lệ của hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất (Xây dựng theo mẫu quy định tại Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ “ Về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ Hợp tác xã”).

- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã  sau khi sáp nhập, hợp nhất.

- Biên bản thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: Phí chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/1lần.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có mẫu kèm theo).

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.  

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho chuyên viên xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày

2.  

Kiểm tra, đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập hoặc từ chối

Chuyên viên phòng TC-KH xử lý

10 ngày

3.  

Xem xét ký duyệt hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập hoặc văn bản từ chối, chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

2 ngày

4.  

Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi, lưu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Chuyên viên phòng TC-KH

1 ngày

5.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày

TÊN HỢP TÁC XÃ

--------------

Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

 

Kính gửi:       - Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................

                                    - .............................................................................

           

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../........

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:................................................

Email:.................................................................. Website:..................................

Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................................................................Nam/Nữ............................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..........................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:.........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................

Thông báo:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

Kèm theo thông báo:

..........................

......, ngày..... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)