Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Hợp tác xã);

- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên  về thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện bao gồm: Địa điểm; ngành nghề và người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện”;

- Nếu Chi nhánh Hợp tác xã- ĐKKD ngành nghề có điều kiện thì phải kèm theo: Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, Chứng chỉ hành nghề và bản sao chứng minh thư nhân dân của Trưởng chi nhánh hoặc phó chi nhánh;

- Văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (có mẫu kèm theo).

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong trường hợp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Trong trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.

- Trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện:

+ Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã chỉ được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh( Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã).

+ Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh nghành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanhdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã  phải gửi bản sao đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ, ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

- Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ  về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

- Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của chính phủ về chề độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.  

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho chuyên viên xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½  ngày

2.  

Kiểm tra, xác minh, đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã hoặc từ chối

Chuyên viên phòng TC-KH xử lý

4 ngày

3.  

Xem xét ký duyệt hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã hoặc văn bản từ chối, chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

1 ngày

4.  

Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi, lưu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bộ phận “một cửa”.

Chuyên viên phòng TC-KH

1 ngày

5.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½


TÊN HỢP TÁC XÃ

--------------

Số:..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh ....................

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................................

Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh)......................Cấp ngày:....../....../...............................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................

Điện thoại:.................................................. Fax:...........................................................................

Email:.......................................................... Website:.................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

........... ........ Nam/Nữ............................................................................................................ …..

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .................................................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:.................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Điện thoại:....................................................... Fax:.....................................................................

Email:................................................................Website:.............................................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:..............Nam/Nữ................................

Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:..................... Quốc tịch:..........................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..................................................................................

Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

Kèm theo thông báo:

..........................

........, ngày....... tháng....... năm........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)